Son Dakika

YAZMA ESERLER KURUMU 34 PERSONEL ALACAKTürkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından:
34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLE
DESTEK PERSONELİ) İLANI
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek
2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 20 Koruma ve Güvenlik
Görevlisi, 14 Destek Personeli olmak üzere toplam 34 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
1- GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki
genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ
PERSONEL DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR
A) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Bu pozisyonda 20 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3- Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

7- Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy
uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy
uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70- 13=57 kg olmalıdır.)
8- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar
Merkez/Taşra Tercih Yapılacak Birim Alınacak Personel Sayısı
Merkez İstanbul Merkez 15
Taşra Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi
Müdürlüğü 2
Taşra Amasya Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi
Müdürlüğü 1
Taşra Konya Bölge Müdürlüğü 2
Toplam 20
B) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ)
Temizlik personeli pozisyonunda 12 sözleşmeli personel alınacaktır
Temizlik Personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3- Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu
bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar
Merkez/Taşra Tercih Yapılacak Birim Alınacak Personel Sayısı
Merkez İstanbul Merkez 8
Taşra İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi 1
Taşra Çorum Yazma Eser Kütüphane Müdürlüğü 1
Taşra Ankara Bölge Müdürlüğü 1
Taşra Konya Bölge Müdürlüğü 1
Toplam 12
C) DESTEK PERSONELİ (TEKNİSYEN)
Teknisyen personeli pozisyonunda 2 sözleşmeli personel alınacaktır
Teknisyen personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve
Sıhhi Tesisat Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının
Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dallarının birinden mezun olmak.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3- Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Teknisyenlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu
bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar
Merkez/Taşra Tercih Yapılacak Birim Alınacak Personel Sayısı
Merkez İstanbul Merkez 2
Toplam 2
3- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1. Başvurular elektronik ortamda 12/12/2022-/26/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı -
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden
başvurularını gerçekleştirecektir.
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Adaylar öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup,
nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Başkanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, ilanın başvuru süresinin
bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın https://www.yek.gov.tr internet adresinden
duyurulacaktır. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden
görüntülenebilecektir.
2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon
olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon
sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.
3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday
belirlenecektir.
4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adaylar ile atanma
esnasında nitelikleri taşımayanların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Başkanlığımızın
internet sitesinde ilan edilecektir.
5- ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
1. Atamaya hak kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri,
Başkanlığımızca yapılacaktır.

2. Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama
ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.
3. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları
kazanılmış hak sayılmayacaktır.
6- YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Başvuru sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle
boşalan pozisyonlara, puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak
sözleşme imzalanabilecektir.
7- DİĞER HUSUSLAR
1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler,
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.
3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru
alınmayacaklardır.
4. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
5. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih
ettikleri İllere yapılacaktır.
İlanen duyurulur. 14973/1-1
—— • ——
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ 4/B RESTORATÖR ALIM İLANI
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve
Değişiklikleri çerçevesinde istihdam edilmek üzere; lisans düzeyinde 2022 yılı KPSS (B) grubu
KPSSP3 puan sıralaması ve mesleki uygulama sınavıyla, 24 adet Restoratör unvanlı sözleşmeli
pozisyonu için sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
A-GİRİŞ SINAVI BAŞVURU SARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinde belirtilen genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar
aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.