Son Dakika

SGK 30 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAKSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi.
- Geçerli KPSS Sınavları: 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavları.
- Yazılı Sınav Tarihi: 04.03.2023 (Cumartesi) ve 05.03.2023 (Pazar)
- Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 19.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arası.
- Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad.
No: 6 Balgat/ANKARA
- Yazılı Sınav Başvuru ve Onay İşlemleri:
- Başvurular; e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav adresinden
19.12.2022-30.12.2022 tarihler arasında yapılacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul
edilmeyecektir.
- Aday; T.C. Kimlik Numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak, “Sosyal Güvenlik
Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde
doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.
Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.
- Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem
tarafından kontrol edilecektir.
- Aday; başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 1 yıl içinde çekilmiş fotoğrafını
elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir.
- Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS
başarı puan sıralamasına göre yapılır.
- Yazılı Giriş Sınavına Katılım: Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş sınavına katılım
hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanacaktır. Ayrıca
adayın adresine tebligat gönderilmeyecektir.
- Sınava girme hakkı kazananlar; T.C. Kimlik Belgesi ve sistem üzerinden alacağı Sınav
Giriş Belgesi ile sınava katılabilecektir. Sınava ancak bu belgelerin gösterilmesi suretiyle
girilebilir.
- Yazılı Giriş Sınavı Sonuçları: Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın
yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Başkanlık binası ve uygun görülecek diğer yerlerde
asılmak suretiyle ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan olunur.
- Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan
edildiği listede duyurulacaktır.
2- SINAVA KATILMA ŞARTLARI
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek
için;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak
- Sınavın yapıldığı 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak,
- En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler,
iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal
hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık,
sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak,
- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında;
KPSSP48 puan türünden seksen (80) ve üzerinde puan almak,
- Yazılı sınava müracaat eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar
olan) adaylar içerisinde en yüksek puanlı 150 kişi içerisinde bulunmak (2021 ve 2022 KPSS’de
bahsedilen puan türü birlikte değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan adayların
tümü sınava çağırılacaktır), şartları aranır.
- Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması,
sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında
seyahat etmeye elverişli olması gerekir.
3- YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI VE DİĞER
BİLGİLER
- Yazılı sınav; klasik usulde olmak şartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinde sayılan ve aşağıda belirtilen konu başlıklarından
hazırlanır.
a) Kompozisyon (Yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde uygulanır ve genel, güncel
ve sosyo - ekonomik konularda yapılır.)
b) Kamu Maliyesi
1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi)
2) Maliye Politikası
3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
c) Ekonomi
1) Ekonomi Teorisi (Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi)
2) Ekonomi Politikası
3) Para Teorisi ve Politikası
4) Uluslararası Ekonomi
5) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar
ç) Hukuk
1) Anayasa Hukuku
2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
3) Borçlar Hukuku
4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku)
5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku
6) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
d) Muhasebe
1) Genel Muhasebe
2) Mali Tablolar Analizi
e) Yabancı Dil
1) İngilizce
2) Fransızca
3) Almanca, dillerinden birisi.
İlgili Yönetmelik gereği diğer bölüm adaylarından farklı olarak; Tıp, diş hekimliği,
mühendislik (elektronik, elektrik-elektronik, işletme, endüstri, yazılım ve bilgisayar), eczacılık,
matematik ve istatistik fakülteleri/bölümleri mezunlarından yazılı sınava girecek adaylar için

hazırlanacak sorular bu bölümlerin kendi mesleki alanlarına ilişkin konular ile Kamu Maliyesi,
Ekonomi, Hukuk ve Muhasebe konu başlıklarının genel esas ve genel bilgilerinden
hazırlanacaktır (Kompozisyon ve yabancı dil alanlarında ise diğer bölüm adayları ile birlikte aynı
sorular geçerli olacaktır).
- Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan
üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.
- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.
- Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin
yoklanması yanında; zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi
kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.
- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan
üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.
- Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota
göre tespit edilir.
- Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının
açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılabilir. Bu itirazlar,
sınav kurulu tarafından en geç 3 iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı sonuçları, sınavı asil ve yedek olarak kazananların
başarı sırasını gösterir liste şeklinde Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup
başkanlıkları binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanmak
suretiyle açıklanacaktır.
- Adayların sınav günü sınava giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesini
(Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, T.C.
Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi veya süresi geçerli Pasaport) yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar hiçbir
şekilde sınava alınmayacaktır.
- Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi,
cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Sınav esnasında, bahsi geçen eşya, araç ve cihazları
yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz
sayılacaktır.
- Adaylar sınavda kullanılmak üzere yanlarında, siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz
bırakmayan silgi bulundurmalıdır.
- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını
kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talebinde
bulunamazlar.
Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur. 15181/1-1


Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.