Son Dakika

MGK 10 UZMAN YARDIMCISI ALACAKMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden:
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında münhal
bulunan 6 ncı derece kadrolarda görev yapmak üzere Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 10 adet Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.
Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, Giriş (Sözlü) sınavına çağrılacak
aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
ÖĞRENİM GRUBU
ALINACAK UZMAN
YARDIMCISI
SAYISI
GİRİŞ (SÖZLÜ)
SINAVA
ÇAĞRILACAK
ADAY SAYISI
KPSS PUAN
TÜRLERİ
SİYASAL BİLGİLER,
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTELERİ,
İKTİSAT VE İŞLETME
FAKÜLTELERİ İLE
HUKUK FAKÜLTELERİ
10 40
P8, P16, P21,
P26, P28,
P31, P36 ve
P43
I-BAŞVURU ŞARTLARI:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları
taşımak,
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari
bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
3- Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir),
4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022
yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) KPSSP8, KPSSP16,
KPSSP21, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan türlerinden herhangi
birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan
başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman
Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da
Giriş (Sözlü) sınavına çağrılırlar),

5- Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM
Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye
sahip olmak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
II- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1- Giriş (Sözlü) sınavı başvuruları 19 Aralık 2022 Pazartesi günü başlayıp 16 Ocak 2023
Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular Kurumun internet sitesinden
(www.mgk.gov.tr) indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği
kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenmesi suretiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya/ANKARA
adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.
2- Son başvuru tarihinde saat 18.00’dan sonra Genel Sekreterliğe intikal eden başvurular
kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
III- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN DUYURULMASI,
SINAV YERİ VE TARİHİ
1-Başvuru formu ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucu ilanda belirtilen
şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Giriş (Sözlü) sınavının
yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihinden en az 10 gün önce www.mgk.gov.tr
internet sitesinde yayımlanacak ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği hizmet binası giriş
kapılarına da asılarak ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar www.mgk.gov.tr internet
sitesinde yayımlanacak olan yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında
fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile hazır
bulunacaklardır.
IV- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN
İSTENECEK BELGELER:
1- Mezun olunan yükseköğretim kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya
ilgili kurumunca onaylı örneği (Yurt dışındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurt içindeki fakülte veya yüksekokullardan
mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
3- 3 adet vesikalık fotoğraf,
4- Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş (1 sayfayı geçmeyecek
şekilde),
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.mgk.gov.tr internet
sitesinden temin edilecek),
6- Adli Sicil Kaydı belgesi (e-Devlet sisteminden temin edilebilir),


Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla adayların yanlarında fotokopisini
getirdikleri belgeler Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel Dairesi Başkanlığınca
tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
V- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI KONULARI VE DEĞERLENDİRME
1-Giriş (Sözlü) sınavı, adayların;
a) Alan bilgisi ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görev alanına giren temel
konulara ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar, Sınav Kurulu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan,
(b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir.
Giriş (Sözlü) sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.
2-Yedek aday belirlenmeyecek olup, Genel Sekreterlik, başarılı aday sayısı ilan edilen
kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman
yardımcısı alma hakkına sahiptir.
VI-BAŞARI LİSTESİ VE GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI SONUÇLARININ
DUYURULMASI
1- Giriş (Sözlü) sınavından puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen
kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Adayların Giriş (Sözlü) sınav puanının eşit
olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
2- Giriş (Sözlü) sınavı sonuçları, www.mgk.gov.tr internet sitesinde ve Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta
Kodu:06530 Çankaya/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası giriş kapılarında ilan
edilecektir. Ayrıca Giriş (Sözlü) sınavında başarılı olan adaylara sınav sonucu yazılı olarak
bildirilecek ve atanmaları için gerekli olan belgeler istenecektir. Giriş (Sözlü) sınavında başarılı
olamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Giriş (Sözlü) sınavını kazananların Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman
Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.
VII- DİĞER HUSUSLAR
1- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin Giriş
(Sözlü) sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
2- Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili bilgi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel
Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 289 65 09-10-11-13 numaralı telefonlardan alınabilir.
İlanen duyurulur. 15184/1-1


Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.