Son Dakika

HSK 10 VERİ HAZIRLAMA MEMURU ALACAKHâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALIMI DUYURUSU
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve
Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2022 yılı
KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucu ve öğrenim
durumuna göre 10 uncu dereceli 2 ve 9 uncu dereceli 4 kadro olmak üzere toplam 6 veri
hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapılacaktır.
I) Başvuru Yeri ve Şekli
Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/A (Kadrolu) Veri
Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu”nu temin ederek ilgili tüm kısımları
doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı
No:36 Yenimahalle / ANKARA)
Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Başvurular 19/12/2022 tarihinde başlayıp, 23/12/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17.00)
itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak
gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı
olan 30 aday arasına girenler uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır.
Uygulama sınavı 07/01/2023 Cumartesi günü saat 09.00'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu
binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Uygulama sınavında başarılı olanlar için 24/01/2023 tarihinde saat 09.00’dan itibaren Hâkimler
ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.
II) Başvuru Şartları
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Son başvuru günü olan 23/12/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları
için KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış
olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),
3- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve
dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul
mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve
kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne
uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.)
sahip bulunmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan
türünden en az 70 puan almış olmak,
8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
III) Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1- İş talep formu, (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)
2- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve
dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim
belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca
onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK
Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)
Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından lise
diploma örneği ile birlikte başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu
kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının
aslı veya örneği, (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya
da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince
onaylanması gerekmektedir.)
3- KPSS-2022 sınav sonuç belgesi.
IV) Diğer Hususlar
Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/A (Kadrolu) Veri
Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları
doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte şahsen elden müracaat etmeleri gerekmekte olup bu
koşula uygun olmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Başvuru belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, uygulama sınavına
ve sözlü sınava alınmayacaklardır. Bu durumda olanlar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak
olup, sorumluluk ilgili adaya ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen sınav başvuru
belgeleri kabul edilmeyecektir.
Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı başvuru
belgeleri kabul edilmeyecektir.
Uygulama ve sözlü sınava katılma hakkı elde eden adaylara ilişkin liste www.hsk.gov.tr
adresinden tebliğ mahiyetinde ilan edilecek olup sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru
sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
V) Başvuruların Değerlendirilmesi
Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar; lisans mezunları için KPSSP(3) puan türü, ön
lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas
alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi
tutulacaktır.
KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 30 aday
uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada
son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip
adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi
bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş
sayılacaktır.
Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşulları
taşıyan adaylar, sözlü sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda
gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir
bildirim yapılmayacaktır.

VI) Uygulama Sınavı
Adayların hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla, komisyonca belirlenen
bir metnin imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyularak bilgisayar ortamında yazılması
şeklinde gerçekleştirilecektir.
Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler sınavdan önce
Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
İlan edilen metinler arasından komisyon tarafından sınav günü belirlenen ve adaylara
yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine
uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylar başarılı kabul edilecektir.
Doğru kelime sayısının belirlenmesinde verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan
kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam
bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.
Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek
suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir.
VII) Sözlü Sınav
Uygulama sınavında başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazananlar için;
Sözlü sınav;
a) İlgilinin yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
c) Genel kültür 20,
ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul
edilecektir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
VIII) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Uygulama sınavı yapılan pozisyonlar için sözlü sınavda başarılı olanların merkezi sınav
(KPSS) puanının % 40’ı, uygulama sınavı puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si
alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı
puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
IX) Nihai Başarı Listesi ve İlanı
Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan
edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı
listesi düzenlenerek Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim
etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın
süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal
edilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki
sıralamaya göre atama yapılacaktır.
Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının
anlaşılması halinde sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup
ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
Duyurulur. 15158/1-1


Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.