Son Dakika

MALİYE BAKANLIĞI 5 STAJYER HAZİNE KONTROLÖRÜ ALACAKHazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından:
STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam
edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece “Stajyer Hazine Kontrolörü”
kadrosuna en fazla 5 (beş) Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.
SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına başvuracak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları
taşıması,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022
yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47
ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak
kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 (yüz) kişi içerisinde yer alması (Son
sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.),
d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az biri için sınav son başvuru
tarihinden önceki beş yıl içinde ÖSYM tarafından yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (YDS veya e-YDS) en az 70 (yetmiş) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından
buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda
buna denk veya üstü puan almış olması,
e) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (1 Ocak 2023) 35
(otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş
olmak),
f) Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve
yolculuk koşullarına elverişli olması,
g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olması,
h) Süresi içinde başvurmuş olması,
gerekmektedir.
Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar, bir
daha bu sınava katılamazlar.
BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER
Giriş Sınavı için başvurular, 02 Ocak 2023 tarihinden 13 Ocak 2023 günü mesai bitimine
kadar (saat 18:00) e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda
yapılacaktır. Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan
başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ile KPSS ve Yabancı Dil Sınavı
(YDS) sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde
hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgeleri
ile ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavı
sonuçlarını “pdf” veya “jpeg” formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik
gösterir belgelerini “pdf” ya da “jpeg” formatında "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri
gerekmektedir.

Başvuru sırasında sisteme son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden
çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte 1 adet vesikalık fotoğraf
yüklenecektir.
Adaylar, el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde yer alan ilgili bölüme yükleyeceklerdir.
Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden ve kontrol
edilmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir”
ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru
işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. Bu hususlara riayet etmeyen
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ
Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav,
25-26 Şubat 2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları olmak üzere dört ayrı oturumda
Ankara’da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde (25 Mart
Mah. İstiklal Caddesi No:7, 06200 Yenimahalle / ANKARA) gerçekleştirilecektir.
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Bakanlığın internet sayfasında
ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Yazılı Sınav konuları alan bilgileri itibarıyla aşağıda belirtilmektedir.
Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku
ve Eşya Hukuku kısımları), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve
Kıymetli Evrak Hukuku kısımları)
Ekonomi: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi,
Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar
Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi), Maliye
Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Bakanlık internet sayfasında
(https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecektir.
Adaylar yazılı sınava, Bakanlık internet sayfası (https://sinav.hmb.gov.tr) üzerinden
bilgisayar çıktısı olarak alacakları aday belgesini ve geçerli bir kimlik belgesini göstermek
suretiyle katılabileceklerdir. Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve
fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü belgesi veya kullanım
süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi,
çok fonksiyonlu bilimsel hesap makinesi, cep bilgisayarı ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu
dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve
cihazları sınav esnasında yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların
sınavı geçersiz sayılacaktır.
YAZILI SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA DAVET
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veya birleştirilen
alanlardan 50 (elli) puandan az not alınmaması kaydıyla, ortalamasının 100 (yüz) puan üzerinden
en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
Yazılı sınav sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.
cbiko.gov.tr) Platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden ve Bakanlığımız internet
adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama
yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyurusunda belirtilen sayıda
aday sözlü sınava çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınav daveti yukarıda belirtilen platform ve Bakanlığımız internet adresi üzerinden yapılır.Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.