Son Dakika

KARACABEY BELEDİYESİ 7 ZABITA MEMURU ALACAK


Bursa İli Karacabey Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Bursa ili Karacabey Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve hükümlerine göre
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer
şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
Hizmet
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Kadro
Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS
Puan
Türü
KPSS
Taban
Puanı
1 Zabıta
Memuru GİH 11 1
- Lisans düzeyinde eğitim veren
fakültelerin
Bilgi ve Belge Yönetimi, Coğrafya,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel
İlişkiler, Yerel Yönetimler Yönetim
Bilimleri Programları, Çevre Bilimi,
Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve
Finans, Halk Bilimi, Halkla İlişkiler,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İktisat,
İnsan Kaynakları Yönetimi,
İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi,
Maliye, Muhasebe ve Finans
Yönetimi, Pazarlama, Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik, Politika
ve Ekonomi, Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık, Siyasal
Bilimler, Siyaset Bilimi, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Sosyal Hizmetler, Sosyoloji veya
İnsan ve Toplum Bilimleri, Tarih,
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Turizm
İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı,
Türk Halk Bilimi, Uluslararası
Ekonomik İlişkiler, Uluslararası
Finans, Uluslararası ve Bankacılık,
Uluslararası Girişimcilik,
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası
İşletme Yönetimi, Uluslararası
Ticaret, Uluslararası Ticaret ve
Finansman, Uluslararası Ticaret
ve İşletmecilik bölümlerinin
birinden mezun olmak,
-En az (B) sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Kadın P3 En az 60
Puan

2 Zabıta
Memuru GİH 11 6
- Lisans düzeyinde eğitim veren
fakültelerin
Bilgi ve Belge Yönetimi, Coğrafya,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel
İlişkiler, Yerel Yönetimler Yönetim
Bilimleri Programları, Çevre Bilimi,
Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve
Finans, Halk Bilimi, Halkla İlişkiler,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İktisat,
İnsan Kaynakları Yönetimi,
İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi,
Maliye, Muhasebe ve Finans
Yönetimi, Pazarlama, Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik, Politika
ve Ekonomi, Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık, Siyasal
Bilimler, Siyaset Bilimi, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Sosyal Hizmetler, Sosyoloji veya
İnsan ve Toplum Bilimleri, Tarih,
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Turizm
İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı,
Türk Halk Bilimi, Uluslararası
Ekonomik İlişkiler, Uluslararası
Finans, Uluslararası ve Bankacılık,
Uluslararası Girişimcilik,
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası
İşletme Yönetimi, Uluslararası
Ticaret, Uluslararası Ticaret ve
Finansman, Uluslararası Ticaret
ve İşletmecilik bölümlerinin
birinden mezun olmak,
-En az (B) sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Erkek P3 En az 60
Puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Karacabey Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadrosu için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk Vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
• İlan edilen zabıta memuru için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesindeki ön şartlara göre, zabıta memuru kadrosuna
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve
kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.karacabey.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
• 16.01.2023 - 20.01.2023 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar, (08:00 – 12:00
ile 13:00 – 17:00) Runguçpaşa Mahallesi Cumhuriyet Alanı No:1 16700 Karacabey/BURSA
adresindeki Belediye Ana Hizmet Binasında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne
şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
1-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday yazılı ve uygulamalı sınava
çağrılacaktır,
2-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
3-Sınava girmeye hak kazanan adaylar, KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 03.02.2023 tarihinde belediyemizin web sayfası
www.karacabey.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
4- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi"
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
6- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
7- Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için yazılı sınav 16.02.2023 tarihinde saat:10:00’ da başlamak üzere
Runguçpaşa Mahallesi Panayır Caddesi No:3 Kat:1 adresinde Belediye Ana Hizmet Binası
yanındaki İşhanında, uygulamalı sınav 16.02.2023 tarihinde saat: 14:00’ de başlamak üzere,
Hamidiye Mahallesi Panayır Caddesi No:256/8 adresinde Öğretmenler Parkı içindeki Karacabey
Belediyesi Spor Kompleksinde yapılacaktır.
Uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.