Son Dakika

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2 BİN UZMAN YARDIMCISI ALACAK


19 Şubat 2023 Pazar Günü Saat 10.00’da Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktı.

Başkanlığımızca açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Söz konusu sınava ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


Adaylar baĢvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beĢ) ili tercih edebileceklerdir. Ġl
içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmiĢse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını,
tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre baĢvurularında belirtmek
zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih
ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan baĢarı
sıralamasına göre tespit edilecektir.
Sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranların; il bazında toplam
kadro sayısının 5 (beĢ) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A)
P48 türünden en yüksek puan almıĢ olan adaydan baĢlamak üzere 5 (beĢ) katı aday giriĢ sınavına
çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eĢit puan almıĢ olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının
birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
II - SINAV TARĠHĠ VE YERĠ
- GiriĢ sınavının yazılı bölümü 19 ġubat 2023 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da
yapılacaktır.
- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
gireceklerine iliĢkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce BaĢkanlığımız internet
sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.
III - SINAV BAŞVURU Ş

ARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
Ģartları taĢımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari
bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
fakültelerden birini bitirmiĢ olmak,
- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beĢ) yaĢını doldurmamıĢ olmak (01.01.1988 tarihinde
veya bu tarihten sonra doğmuĢ olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının
birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almıĢ olmak,
- Süresi içinde baĢvuru yapmıĢ olmak.
IV - SINAV BAġVURUSU
- BaĢvurular, 10 Ocak 2023 Salı günü baĢlayıp, 19 Ocak 2023 PerĢembe günü saat 17.30'da
sona erecektir.
- BaĢvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt
olarak, sistemde yer alan sınav baĢvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle
yapılacaktır. BaĢvuru formunun doldurulmasına iliĢkin açıklamalar internet sitesinde yer
almaktadır.
- Posta yoluyla gelen baĢvurular kabul edilmeyecektir.


14 / 16
V - SINAV ġEKLĠ VE KONULARI
- GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır.
- GiriĢ sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleĢtirilecek olup, sınav konularına aĢağıda yer
verilmiĢtir.
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi;
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk,
Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-ġirketler-Kıymetli Evrak), Ġcra ve Ġflas
Hukuku (Genel Hükümler).
Ġktisat Grubu; Makro Ġktisat, Mikro Ġktisat, Uluslararası Ġktisat, ĠĢletme Ġktisadı, Uluslararası
Ekonomik ĠliĢkiler ve KuruluĢlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, ġirketler Muhasebesi, Mali
Tablolar Analizi, Ticari Hesap.
VI - DEĞERLENDĠRME
- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan;
yerler itibarıyla, adayların baĢvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek
puan alan adaydan baĢlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eĢit puan alan adaylar da sözlü
sınava çağrılacaktır.
- Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
- Sözlü sınav, adayların;
a) Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilir.
- Adaylar, sınav kurulu tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e)
bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
- Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, sınav kurulu baĢkan ve üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması Ģarttır.
- GiriĢ sınavı puanı; sözlü sınavda baĢarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav
puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
- GiriĢ sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriĢ sınav puanı en yüksek adaydan baĢlamak
suretiyle baĢarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday
belirlenir.
- Ayrıca baĢarılı olmak Ģartıyla giriĢ sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25’ ine kadar
yedek aday belirlenir.
- Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle
oluĢturulacaktır.

- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriĢ sınavı puanının eĢit olması
halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eĢit olması halinde, KPSS (A)
P48 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
- Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine
kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teĢkil
etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde baĢka bir il için açılan sınavda baĢarılı olarak ataması
yapılan yedek adayların hakları sona erer.
- GiriĢ sınavından 70 ve üzerinde puan almıĢ olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmez.
VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri ve tarihine iliĢkin listeler,
BaĢkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) duyurulacaktır.
- GiriĢ sınavında baĢarılı olan asil ve yedek adaylar BaĢkanlık internet sitesinde
(www.gib.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca, baĢarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecek ve
atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenecektir.
- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren beĢ iĢ günü
içerisinde dilekçe ile sınav kuruluna itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır. Ġtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beĢ iĢ günü içinde
karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.
VIII - DĠĞER HUSUSLAR
- GiriĢ sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav GiriĢ Belgesi”
düzenlenecektir. Sınav GiriĢ Belgesine iliĢkin duyuru giriĢ sınavının yazılı bölümüne
girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aĢamasında yapılacaktır.
- Adayların sınava girebilmeleri için Sınav GiriĢ Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik
numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı,
sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamıĢ pasaport belgelerinden en az birini
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda
aday sınava alınmayacaktır.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
- Adayların çanta ve benzeri eĢyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep
bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dıĢında fonksiyonu
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eĢya, araç ve cihazları yanında
bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
- Adaylar sınavda yapacakları iĢaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan
siyah kurĢun kalem, kalemtıraĢ ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında
yapılacak iĢaretlemelerin uygun Ģekilde yapılması ve değiĢtirilmek istenen iĢaretlemelerin iz
bırakmayacak Ģekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.
- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teĢebbüs edenler ile sınav
kâğıtlarına belirtici iĢaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
geçersiz sayılacak ve bu kiĢiler hakkında yasal iĢlem yapılacaktır.

16 / 16
- Asil listede yer alanlardan atama iĢlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde baĢvurmayanlar ile gerekli Ģartları taĢımadığı
sonradan anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak baĢvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi
içinde göreve baĢlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmıĢ hak sayılmaz.
- Sınavı kazananlardan, sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu Ģekilde atamaları
yapılmıĢ olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.
- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde baĢvuruda bulunmayanlar, atama
iĢleminden sarfınazar edenler (atama iĢleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma
talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler,
memurluğa alınma Ģartlarından herhangi birini taĢımadığının anlaĢılması üzerine ataması
yapılmayanlar ile göreve baĢladıktan sonra çeĢitli nedenlerle görevinden ayrılanların
yerlerine, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin
dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten
itibaren iki yılı aĢmamak kaydıyla aynı yer için hazırlanan yedek listedeki adaylar
sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Atama yapılacak bir yer için
hazırlanmıĢ listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.
- Atanılan yerlerde beĢ yıl süreyle çalıĢılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen
çalıĢılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalıĢılmıĢ sayılır. Bu
süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve baĢladıktan sonra özür
halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla,
bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili
olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu
husustaki hükümleri uygulanır.
- Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, 5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin
dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez
birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.
- Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman
yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme
talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme
talebinde bulunan kiĢilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri
dikkate alınmaz.

Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.