Son Dakika

ESENLER BELEDİYESİ 25 ZABITA ALACAK


İstanbul İli Esenler Belediye Başkanlığından:
ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
Sıra Kadro
Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan Türü
KPSS
Taban
Puanı
1 Zabıta
Memuru GİH 7/8 15
Mahalli İdareler, Mahalli İdareler
(Zabıta) veya Yerel Yönetimler,
önlisans programlarının birinden
mezun olmak. En az (B) sınıfı
sürücü belgesi sahibi olmak
Erkek/Kadın KPSSP93 70
2 Zabıta
Memuru GİH 8/9/10 10
Herhangi bir ortaöğretim
kurumundan (lise veya dengi okul)
mezun olmak. En az (B) sınıfı
sürücü belgesi sahibi olmak
Erkek/Kadın KPSSP94 70
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Esenler Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lise 2022-KPSS-P94 Önlisans 2022-KPSS-P93 türünde Kamu Personeli
Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden,
belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo
tespitleri Belediyemize başvuru esnasında yapılacak ve şartlara uygun olduğu anlaşılan adayların
evrakları teslim alınacaktır.)
4. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
5. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasından www.esenler.bel.tr adresi
üzerinden temin edilecektir.)
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi.
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan
kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)
9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir)
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü ve uygulama sınavına katılabilmek için;
1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 23/01/2023’den 27/01/2023 günü mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8
Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen
teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 06/02/2023 tarihinde Belediyemizin
www.esenler.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava
çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Esenler Belediyesi resmi internet sayfasından
www.esenler.bel.tr Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile temin edecekler. Bu belge sınava
girişte ibraz edilecektir.Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.