Son Dakika

TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 59 SÖZLEŞMELİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak
amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 59 (ellidokuz) Sözleşmeli
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.
POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A-GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli
olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
b) Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93),
ortaöğretim mezunları için ise; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan
türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.
c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların başvurusu
kesinlikle geçersiz sayılacaktır.)
d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün
almamış olmak.
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak,
f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak.
Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark
13’ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan
fazla olmaması gerekmektedir.

Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark 17 kg’dan fazla
olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten az olmaması
gerekmektedir.)
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli
bulunmamak.
Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, (e), (f), (g) maddelerinde belirtilen hususlar
tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1) Başvurular, 26/12/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet
üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü- Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım veya Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Başvuru esnasında, adayların KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve
kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri
aracılığı temin edileceğinden adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz
konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli
güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz
edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi
yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
4) Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini
Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Adayların, işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi
gerekmektedir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak
ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ekli listede belirtilen
birimlerin karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların
yerleştirmesi yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan
sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi
de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
GENEL HÜKÜMLER
Yapılacak olan arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile
birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem
yapılacaktır. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması
iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine
yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
İLETİŞİM
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/ANKARA
Telefon : 0 (312) 5514484 - 5514517 – 5514716
Web : www.tkgm.gov.tr
e-posta : personel.kadro@tkgm.gov.tr


Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.