Son Dakika

TÜRK PATENT KURUMU 14 UZMAN YARDIMCISI ALACAKTürk Patent ve Marka Kurumundan:
SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA GİRİŞ SINAVI İLANI
Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri
uyarınca Kurumumuzda Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile
aşağıda bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı ile YDS
taban puanı belirtilen toplam 14 (ondört) adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna
personel alınacacak.


A- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
şartları taşımak,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren, mühendislik, fen, fen edebiyat, eczacılık, güzel
sanatlar fakülteleri veya fakültelerin tasarım bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Tablo-1’de
belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2022 yılında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari
puanı almış olmak,
4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C)
düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul
edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
5) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.
B- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
1) Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan ilan
tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde elektronik ortamda Kurumumuz resmi internet sitesinin
(www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurularak yapılacaktır.
2) Sadece Kurum internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza
elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Giriş sınavına katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo-
1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan
başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar
aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak
kazanacaktır.

4) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yeri, şekli, tarihi ve saati
ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Kurumumuz internet sitesinde
(www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecektir.
5) Sözlü sınava girecek adaylardan;
a) Kurumumuz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan
başvuru formu,
b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış
olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde
Kurumca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter
tasdikli sureti,
c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği,
ç) Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği,
d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi)
istenecektir.
C- SÖZLÜ SINAV KONULARI
Sözlü sınav;
a) Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10’uncu
maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
D- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a)
bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan
üzerinden değerlendirilecektir.
2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan
üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır.
3) Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi
içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının
eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda,
ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının
yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.
E- SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ
1) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Kurumumuz internet sitesinde
(www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecek olup, sonuçlara ilişkin ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
2) Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı
olarak itiraz edebilirler.
F- DİĞER HUSUSLAR
1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde fotoğraflı nüfus
cüzdanı veya ehliyet ibraz ederek sınava alınacaklardır.
2) Giriş sınavını kazananlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış
ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Bu şekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum
bildirilir.
3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması
yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama
yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren altı
ay geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
İlan olunur.
13503/1-1


 
Son Güncelleme Tarihi : 10.11.2022 09:14

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.