Son Dakika

SPK, 50 UZMAN YARDIMCISI ALIMI İÇİN İLANA ÇIKTI


 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından:
MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel
İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 40 adete kadar Uzman Yardımcısı ve 10
adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda
aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan
genel şartları taşımak,

2- 40 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;

- ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28 ve KPSSP45
puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda
bulunanlardan en yüksek puanlı 800 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle
800 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava
çağrılacaktır.),

- Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme
ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren
Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler,
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri
olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman,
Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri,
Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği,
Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme
Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi,
Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve
Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve
Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve
Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası
Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası
İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret,
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim
Sistemleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri,
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık
Değerlendirme, Girişimcilik, İslam Ekonomisi ve Finans, Küresel Siyaset ve Uluslararası
İlişkiler, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık
ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası
Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Yönetim
Bilimleri, Finans ve Bankacılık, Gümrük İşletme, İslam İktisadı ve Finans, Yerel Yönetimler
bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı
fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

3- 10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosu için;
- ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS), KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve
üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak
(Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde
bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği,
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili
makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

4- 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

5- Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla
aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,

6- Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda
bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar başvurularını 11-25 Kasım 2022 tarihleri arasında saat: 23:59:59’a kadar e-
Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale
gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Giriş sınavı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kurulun www.spk.gov.tr web
adresi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden
yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat
mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta
adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip
etmeleri gerekmektedir.

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav Ankara ve
İstanbul’da yapılacak olup, adaylar başvuru sırasında hangi şehirde sınava girmek istediklerini
belirteceklerdir. Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava
tabi tutulacaklardır.

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurulun resmi
internet sitesinde (www.spk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum aynı şekilde adaylara
duyurulacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Kurula yapılan başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya
hak kazanan adaylara ilişkin Kurulun resmi internet sitesinde duyuru yayınlanacak ve adaylar
sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.

Kurulca daha önce açılan sınavlara iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir
sınava alınmazlar.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra
sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların
sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler,
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan, sabah ve öğleden sonraları
Uzman Yardımcılığı sınavı için 6 (altı), Bilişim Uzman Yardımcılığı sınavı için 4 (dört) ayrı
oturum şeklinde yapılacaktır.

a) 40 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;

A) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı.

B) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza
Hukukunun Genel Esasları.

C) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.

D) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.

E) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler.

F) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ ye
çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi.

b) 10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosu için;

A) Bilgi İşlem Grubu (1): Yazılım geliştirme kavramları ve mimarisi, programlama
dilleri,

B) Bilgi İşlem Grubu (2): Algoritmalar ve veri yapıları, veri tabanı ve yönetim sistemleri,

C) Bilgi İşlem Grubu (3): Bilgi güvenliği kavramları, bilgisayar ağları ve internet
teknolojileri,

D) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ ye
çevrilmesi ve Türkçe’ den bir metnin sayılan bu dillerden birine çevrilmesi.

DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun her biri için ayrı oturum
yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak
için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik
ortalamasının 70'den aşağı olmaması zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak
atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
Yazılı sınav sonuçları Kurulun resmi internet sayfasında (www.spk.gov.tr) yapılacak
duyuru sonrası adaylar tarafından Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek olup, ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olmak adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sözlü sınava çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir.

Sözlü sınavda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinde
belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı
sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması
halinde, yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar
asil adayın isimleri belirlenerek ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan
sınavlarda başarılı olmak şartıyla, Sınav Komisyonu tarafından, atama yapılacak kadro sayısının
yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç 5
(beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde
mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar,
atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından
herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek
listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No: 6

No:156 06530 Çankaya/ANKARA Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0312) 292 90 90 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00

İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/

13844/1
 
Son Güncelleme Tarihi : 10.11.2022 09:14

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.