Son Dakika

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22 MÜHENDİS ALIMI İÇİN İLANA ÇIKTIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2022-KPSS
(B) grubu P3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50
(elli) puan almış adaylar arasından 22 (yirmi iki) sözleşmeli Mühendis alımı yapılacaktır.
A) GENEL ŞARTLAR
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri
durumu bulunmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.
B) ÖZEL ŞARTLAR
1. Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.
2. Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, EK-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer
alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
3. Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen
adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer
Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka
yüklemeleri gerekmektedir.
4. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
5. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
C) BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 09/11/2022 –
18/11/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve
kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin
edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların
söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli
güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise
mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi
altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında
pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev
yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden
adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski
kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında
“Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri
gerekmektedir.
5. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.
7. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen
şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru
şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz
feshedilecektir.
8. Adaylar tabloda belirtilen birimlerden sadece 10 (on) farklı birime başvurabilecek olup
usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
D) YERLEŞTİRME İŞLEMİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları
taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu P3 puan türü sıralaması
esas alınmak suretiyle puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle
önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler
www.mgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
Ayrıca adaylar, süreçlerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve
aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak
kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış
olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Genel Müdürlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
EK-1: Yerleştirme Yapılacak Sözleşmeli Pozisyonlar ve Aranılan Nitelikler


 
Son Güncelleme Tarihi : 10.11.2022 09:14

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.