Son Dakika

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (Son Değişiklikler İşlenmiş Hali 01.03.2024) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ

SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları

yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren

Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin

dokuzuncu fıkrası kapsamında olanlar hariç, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında

ikinci görev kapsamında görevlendirilecek müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88

inci maddesi, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve

30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Derece: Eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki düzeylerini,

ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

d) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine

kadar geçen süreyi,

e) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim

faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için

program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci

adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik

ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,

f) Eğitim Yönetimi Sertifikası: Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce

eğitim yönetimi alanında düzenlenen program sonunda başarılı olanlara verilen belgeyi,

g) Eğitim Yönetimi Sertifika Programı: Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel

Müdürlüğünce eğitim yönetimi alanında düzenlenen programı,

ğ) Görevlendirme: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında müdür, müdür

başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini yürütmek üzere, 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre verilen ikinci görevi,

h) İlk defa görevlendirme: Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa

görevlendirilecekleri,

ı) Müdür: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim

kurumlarında müdürlük görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

i) Müdür başyardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın

eğitim kurumlarında müdür başyardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

j) Müdür yardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim

kurumlarında müdür yardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

k) Öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim

kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentleri kapsamında

eğitim ve öğretim hizmeti yürütenleri,

l) Sözlü sınav: Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlardan yazılı sınav

puanı ile Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre alınan

puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan

başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı adayın, sözlü sınav

komisyonu tarafından Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden değerlendirilmesini,

m) Tür: Aynı derecedeki eğitim kurumlarından farklı eğitim programı uygulayan eğitim

kurumlarını,

n) Yazılı sınav: Yönetici olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme,

Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığınca çoktan seçmeli olarak yapılan sınavı,

o) Yeniden görevlendirme: Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev

süresini dolduran yöneticilerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda

aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin ise farklı eğitim kurumlarına

görevlendirilmelerini,

ö) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,

p) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim

kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci

ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında

yürütenleri,

r) Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi: Daha önce yöneticilik görevinde

bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanların yönetici olarak görevlendirilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.

ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda

başarılı olmak.

d) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen

olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim

kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

e) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma

sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

f) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine

görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış,

erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

(2) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sınavı

sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirileceklerde, bu eğitim

kurumlarına daha önce aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartı aranmaz.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları

gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak

ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye,

laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek

Dersleri öğretmeni olmak,

c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için

bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri

bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,

ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji

öğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih,

Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,

e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya

Müzik öğretmeni olmak,

f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak,

g) İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

öğretmeni olmak,

ğ) Anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Okul Öncesi öğretmeni olmak,

h) İlkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde, Sınıf Öğretmenliği öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden

de görevlendirme yapılabilir.

(4) İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan imam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

öğretmenleri arasından, (g) bendinde yer alan imam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek

Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilir.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel

şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin

aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen

olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar

Yazılı sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 8 – (1) Yazılı sınav komisyonu; Bakan onayıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı veya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve

Personel Genel Müdürlüğünden görevlendirilen birer daire başkanından oluşur. Aynı usulle birer

yedek üye belirlenir.

(2) Yazılı sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya

Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Yazılı sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yazılı sınav komisyonunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yazılı sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Yazılı sınav tarihini belirlemek.

b) Yazılı sınav sorularını hazırlatmak.

c) Yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

ç) Yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasını sağlamak.

d) Yazılı sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.

e) Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

İl değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 10 – (1) İl değerlendirme komisyonu; il millî eğitim müdürünün ya da görevlendireceği

bir il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü veya il millî eğitim müdürlüğü

personelden sorumlu şube müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürünce il/ilçe millî eğitim

şube müdürleri arasından belirlenecek dört üye ile eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda

faaliyet gösteren sendikalardan ülke genelinde en fazla üyeye sahip ilk dört sendikadan sendika genel

merkezinin belirleyeceği birer temsilcinin katılımıyla oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla il değerlendirme komisyonu kurulabilir.

(3) İl değerlendirme komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya

komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. İl değerlendirme komisyonları kararlarını oy

çokluğu ile alır. Sendika temsilcilerinden herhangi bir nedenle komisyon toplantılarına katılım

olmaması veya oylamaya katılmaması durumunda karar, mevcut katılanların veya oy kullananların

çoğunluğu ile alınır; eşitlik hâlinde başkanın aldığı karar esas alınır.

(4) İl değerlendirme komisyonlarının başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmelerinde

görev alamaz.

(5) İl değerlendirme komisyonunun sekretarya işlemleri il millî eğitim müdürlüklerinin

personelden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

İl değerlendirme komisyonunun görevleri

MADDE 11 – (1) İl değerlendirme komisyonu; ilk defa yönetici olarak görevlendirilmek

isteyenlerden yazılı sınavda başarılı olanları Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu, yeniden yönetici

olarak görevlendirilmek isteyenleri ise Ek-2’de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden

değerlendirmekle görevlidir.

Sözlü sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 12 – (1) Sözlü sınav komisyonu; il millî eğitim müdürünün ya da görevlendireceği bir il

millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü veya il millî eğitim müdürlüğü insan

kaynaklarından sorumlu şube müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürünce il/ilçe millî eğitim

şube müdürleri arasından belirlenecek iki üyeden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.

(3) Sözlü sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya

komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

(4) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci derece dâhil

olmak üzere ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavlarda

görev alamaz.

(5) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerinin insan

kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

Sözlü sınav komisyonunun görevleri

MADDE 13 – (1) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav

Formuna göre yapmak ve değerlendirmek.

b) Sözlü sınav sonuçlarının duyurulmasını sağlamak.

c) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.

ç) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Yönetimi Sertifika Programı, İzlenecek Yöntem, Yazılı Sınav,

Değerlendirme ve Sözlü Sınav

Eğitim Yönetimi Sertifika Programı

MADDE 14 – (1) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce eğitim yönetimi

alanında hazırlanan Eğitim Yönetimi Sertifika Programı, uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim

kapsamında uygulanır.

(2) Eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilmek isteyen öğretmenlerden dördüncü fıkra

kapsamında hazırlanan yönergede belirlenen şartları taşıyanlar, Eğitim Yönetimi Sertifika Programına

katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Eğitim Yönetimi Sertifika Programını başarıyla tamamlayanlara

Eğitim Yönetimi Sertifikası verilir. Eğitim Yönetimi Sertifikası, alındığı tarihi takip eden yıldan itibaren

sekiz yıl süreyle geçerlidir.

(3) Yönetici olarak görev yapmakta olanlardan Eğitim Yönetimi Sertifikasının geçerlik süresi

sona erenler, istemeleri hâlinde Eğitim Yönetimi Sertifika Programına alınır. Yönetici olarak görev

yapmakta olanlar, istemeleri hâlinde Eğitim Yönetimi Sertifikasının geçerlik süresi içerisinde de Eğitim

Yönetimi Sertifika Programına alınabilir.

(4) Eğitim Yönetimi Sertifikasına ilişkin tüm iş ve işlemler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme

Genel Müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır. Eğitim Yönetimi Sertifikasının kapsamı, içeriği,

sertifika programına katılım koşulları, eğitim şekli, ölçme ve değerlendirmesi ve diğer hususlar

yönerge ile belirlenir.

Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla müdür,

müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce

yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlar, ilk defa görevlendirme

kapsamında başvuruda bulunabilir. Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav, Ek-1’de yer alan

Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme ve Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu

üzerinden yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre yapılır.

(2) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticiler

aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev

süresini dolduran yöneticiler ise farklı eğitim kurumlarına, aynı unvanla yeniden görevlendirme

kapsamında başvuruda bulunabilir. Yöneticiliğe yeniden görevlendirilmeler, Ek-2’de yer alan Yönetici

Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucuna göre belirlenen puanlar dikkate

alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür: %20.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.

c) Değerler eğitimi: %10.

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.

d) Eğitim bilimleri: %30.

e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657

sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071

sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer

Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri

Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve

Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onbirinci Bölümünde yer alan hükümler): %20.

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 17 – (1) Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın

internet sitesinde ilan edilir.

(2) Duyuruda; başvuru tarihi, süresi, sınavların yapılacağı tarih, sorulacak soru sayısı ve puan

değeri ile yazılı sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlardan ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında

görevlendirilmek isteyenler, yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları

elektronik ortamda alınır.

Yazılı sınav

MADDE 18 – (1) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde

belirtilen şartları taşıyanlar arasından yönetici olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek

amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca çoktan seçmeli yazılı sınav yapılır. Bu sınavda 100 puan üzerinden

60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Yazılı sınavın yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavın yürütülmesine ilişkin işlemler ve itiraza ilişkin hususlar bu Yönetmelik

hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Yazılı sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer

ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

Görevlendirmede kullanılan yazılı sınav puanı bir defadan fazla kullanılamaz. Yazılı sınav puanını

yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

(4) Yazılı sınavların geçerlilik süresiyle sınırlı olmak ve daha önce görevlendirmede

kullanılmaması kaydıyla en yüksek yazılı sınav puanı dikkate alınır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 19 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde

Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 20 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş

günü içinde sınavı yapan birime itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en geç on iş

günü içinde incelenerek karara bağlanır ve sonuç itiraz sahiplerine bildirilir.

(2) Yazılı sınavda hatalı sorunun tespit edilmesi veya yargı kararı sonucunda soruların iptal

edilmesi durumunda bu sorulara tekabül eden puanlar, diğer sorulara eşit şekilde dağıtılır.

Değerlendirme

MADDE 21 – (1) Yeniden yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler Ek-2’de yer alan Yönetici

Değerlendirme Formu, ilk defa yönetici olarak görevlendirilmek isteyenlerden yazılı sınavda başarılı

olanlar ise Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden il değerlendirme komisyonu tarafından

değerlendirmeye tabi tutulur.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz

MADDE 22 – (1) Değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren en geç beş iş

günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, il değerlendirme

komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonucu

ilgiliye tebliğ edilir.

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 23 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konuları (mevzuat ve genel kültür): %20,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20,

c) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: %20,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: %20,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20,

yönlerinden, konuların ağırlık derecelerine göre sözlü sınav komisyonu tarafından

değerlendirilir.

Sözlü sınav

MADDE 24 – (1) Yazılı sınav puanı ile Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden

yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan

sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici

sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü

sınava çağrılır.

(2) Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılacak sözlü sınava katılmaya

hak kazanan adaylar, 23 üncü maddede belirtilen sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak

Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden

değerlendirilir.

(3) Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 25 – (1) Sözlü sınav sonuçları, sınavların tamamlandığı tarihten itibaren en geç on iş

günü içinde il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde

ilgili il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç beş iş günü içinde sözlü sınav

komisyonunca incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz

sahiplerine duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görevlendirme

Yönetici olarak ilk defa görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 26 – (1) Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim

kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür, müdür başyardımcısı ve müdür

yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde

duyurulur.

(2) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı

olarak ilk defa görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır. Başvurular,

yöneticilik unvanlarından yalnızca biri için yapılabilir.

(3) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere

başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

Müdür olarak ilk defa görevlendirme

MADDE 27 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek

üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %50’si,

değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20’si dikkate

alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir

sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan; Konaklama ve Seyahat

Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve

Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak

görevlendirme isteğinde bulunanlara, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş

puan daha ilave edilir.

(3) Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığı eğitim

kurumuna müdür normu verildikten sonra yapılacak ilk müdür görevlendirmesinde müdür olarak

görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci

fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana ayrıca dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, birinci, ikinci ve üçüncü

fıkralara göre belirlenen puanlar üzerinden puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il

millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-1’de yer alan

Değerlendirme Formuna göre değerlendirme puanı, sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi,

öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde

görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(6) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü

içinde tamamlanır.

(7) Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının müdürlüğüne, görevlendirmeye esas

puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilemeyenler arasından

aynı usulle görevlendirme yapılabilir.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirme

MADDE 28 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür başyardımcısı veya müdür

yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas

puanları; yazılı sınav puanının %50’si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav

sonucu alınan puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin

sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar

geçerlidir.

(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen

adaylardan;

a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı

olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı

olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenlerinden fen liselerine müdür başyardımcısı

ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenlerinden

sosyal bilimler liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde

bulunanlara,

d) Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür başyardımcısı

ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Beden Eğitimi öğretmenlerinden spor liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı

olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

f) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür

başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

g) Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve

sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde

bulunanlara,

ğ) Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim

kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen

görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere

başvuruda bulunan adaylar, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne

göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür

başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-1’de yer alan

Değerlendirme Formuna göre değerlendirme sonucu alınan puanı, sözlü sınav puanı, yöneticilikteki

hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı

hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(5) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü

içinde tamamlanır.

(6) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının

müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına; görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu

süreyle sınırlı olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle

görevlendirme yapılabilir.

Yönetici olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 29 – (1) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden

görevlendirilecekler bakımından, ilk defa yönetici görevlendirmesi yapılmadan önce olmak üzere, boş

bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür, müdür başyardımcısı

ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet

sitesinde duyurulur.

(2) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticiler

aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev

süresini dolduran yöneticiler ise farklı eğitim kurumlarına aynı unvanla yeniden görevlendirilme

isteğinde bulunabilir. Bunların başvuruları elektronik ortamda alınır.

(3) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere

başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

Müdürlüğe yeniden görevlendirme

MADDE 30 – (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini

dolduran müdürler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda

sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler ise farklı eğitim kurumlarına müdür olarak yeniden

görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas

puanları; Ek-2’de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre

oluşan puanlar dikkate alınarak belirlenir.

(2) Müdür olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri,

Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda

Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak

görevlendirme isteğinde bulunanlara, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş

puan daha ilave edilir.

(3) Müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları

eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim

kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci ve ikinci fıkralara göre belirlenen görevlendirmeye esas

puanlarına dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara

göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî

eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür olarak görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla eğitim yönetimi alanında doktora yapan,

eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki

hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek

aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme

MADDE 31 – (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini

dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları aynı ya da farklı eğitim kurumlarına,

bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür

başyardımcıları ile müdür yardımcıları ise farklı eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı veya müdür

yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan

adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2’de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden

yapılacak değerlendirmeye göre oluşan puanlar dikkate alınarak belirlenir.

(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan;

a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı

olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı

olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenlerinden fen liselerine müdür başyardımcısı

ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenlerinden

sosyal bilimler liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde

bulunanlara,

d) Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür başyardımcısı

ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Beden Eğitimi öğretmenlerinden spor liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı

olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

f) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür

başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

g) Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve

sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde

bulunanlara,

ğ) Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim

kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere birinci fıkraya göre belirlenen

görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık görev süresini

tamamlayanlardan hâlen müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim

kurumuna yeniden müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde

bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen

görevlendirmeye esas puanlarına dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek isteyen

adaylar, birinci ve ikinci fıkralara göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre

tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür

başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla eğitim yönetimi alanında doktora yapan,

eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki

hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek

aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Ortak Hükümler

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar

MADDE 32 – (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev

yapılamaz.

(3) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla, sekiz yıldan az görev

yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu

tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılır.

(4) Anaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Okul Öncesi öğretmenleri arasından;

ilkokulların müdür yardımcılarından en az biri Sınıf Öğretmenliği öğretmenleri arasından; fen

liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenleri

arasından; sosyal bilimler liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih,

Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liselerinin müdür

yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenleri arasından; spor liselerinin müdür

yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi öğretmenleri arasından; imam hatip liselerinin müdür

yardımcılarından en az biri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından; imam hatip

ortaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenleri arasından;

bilim ve sanat merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerinin müdür yardımcılarından en az biri

Rehberlik, diğer özel eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri Özel Eğitim öğretmenleri

arasından; meslekî ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az ikisi atölye,

laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen

niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme

yapılabilir.

(5) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız

öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından

görevlendirilir. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarından 6 ncı maddenin ikinci fıkrası

kapsamında bulunanlara yapılacak müdür görevlendirmesinde, alan önceliği dikkate alınır.

(6) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının

müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(7) Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde,

erkek öğretmenler arasından da görevlendirme yapılabilir.

(8) Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının yönetici ihtiyacı, öncelikle 36 ncı

maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında bulunan yöneticilerin görevlendirilmesi yoluyla

karşılanır.

(9) Yürürlükten kalktı.

(10) Yürürlükten kalktı.

(11) Yönetici görevlendirme takvimi Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde

duyurulur.

(12) Müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı ayrı

değerlendirilir. Aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin olması durumunda öncelikli aday, puan

üstünlüğüne göre belirlenir.

(13) Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak

görevlendirilebilir.

(14) Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe

atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler, ilk defa görevlendirme ya da yöneticilikten

ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuru yapabilir.

(15) Yöneticiliğe görevlendirmede; 6 ncı maddenin birinci fıkrası ile 7 nci maddede aranan

şartları taşımada ve hizmet puanının hesaplanmasında içinde bulunulan ders yılının son günü esas

alınır.

Yöneticilik görev süresi hesaplanması

MADDE 33 – (1) Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme

tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Yöneticilik görevinin

sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde

bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi

takip eden ders yılının son günüdür.

(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda geçen sekiz yıllık sürenin hesabında; aynı eğitim

kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Bu durumda olanların

yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde sekiz yıllık sürenin dolduğu

tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde sekiz yıllık sürenin

dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

(3) Yönetici olarak görev yapmakta iken diğer eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarda

vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin bu görev süreleri ile yıllık izin, hastalık izni, aylıksız

izin ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri, kadrolarının bulunduğu eğitim

kurumlarındaki dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilir.

Kurucu müdürlüğe görevlendirme

MADDE 34 – (1) Yeni açılmakta olan eğitim kurumlarını eğitim ve öğretime hazır hale getirmek

üzere, eğitim kurumunun eğitim ve öğretime açılıp kuruma müdür norm kadrosu verildiği tarihe

kadar geçen süre içerisinde yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, müdür görevlendirmesine ilişkin

şartları taşıyanlar arasından il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından kurucu müdür

görevlendirilir.

Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme

MADDE 35 – (1) Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, o

eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini

de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından müdür yetkili öğretmen

görevlendirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yöneticilik Görevinin Sonlandırılması ve Devamı

Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar

MADDE 36 – (1) Yöneticilik görevi;

a) Görevlendirildikleri tarihe göre dört yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde bulunduğu

ders yılının, dört yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması halinde ise dört yıllık sürenin

dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği,

b) Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla sekiz yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde

bulunduğu ders yılının, sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması halinde ise sekiz

yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği,

c) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak atananlar ile Bakanlıklararası Ortak Kültür

Komisyonu kararıyla yurt dışında görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenlerin

bu atama veya görevlendirmenin yapıldığı,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya

sürekli olarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı; bunlardan Bakanlığın merkez veya

taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yönetici olarak geçici görevlendirilenler hariç olmak üzere,

Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında ya da diğer kurumlarda bir yıldan az

süreyle görevlendirilenlerin toplamda bir yılın dolduğu,

d) Bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izin alanların aylıksız izinlerinin başladığı,

e) 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izne

ayrılanların aylıksız izinlerinin başladığı,

tarihten itibaren sona erer.

(2) Yöneticilikleri birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre sona erenler; alanlarında boş norm

kadro olması ve istemeleri hâlinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna, aksi durumda ise

öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe

içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate

alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(3) Yöneticilikleri birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine göre sona erenler, söz konusu

görev veya aylıksız iznin bitimini müteakip, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş

norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak

kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde

durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak

alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(4) Birleştirilen eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar bakımından, eğitim

kurumunun yeni statüsüne göre o eğitim kurumunda yönetici olarak görev yapma şartlarını

taşımayanlar ile şartları taşıyanlardan hizmet puanı, hizmet puanının eşit olması durumunda ise

sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olanlardan belirlenecek

fazla durumunda olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına

aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak

görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla

görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki

hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek

aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde

bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak görevlendirilemeyenler, kadrolarının bulunduğu

eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi

durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim

kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde

istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak

atanır.

(5) Kapatılan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, il içinde durumlarına uygun

ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini

tamamlamak üzere istekleri de dikkate alınarak öncelikle görevlendirilirler. Aynı eğitim kurumuna

aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla,

yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi

yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu konumda

olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici

olarak görevlendirilemeyenler, öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına

uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il

içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna

öğretmen olarak atanır.

(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev

sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlar.

Yöneticilik görevinden ayrılma

MADDE 37 – (1) Yöneticilik görevinden;

a) Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm

kadro olması hâlinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında

boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun

bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

b) Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ile (a) bendi kapsamında ataması

yapılamayanlar yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim

kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate

alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

öğretmen olarak atanır.

(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan

değişikliğine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 36 ncı maddenin

dördüncü ve beşinci fıkraları ile 39 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç

olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar,

ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden

yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

Yöneticilik görevinden alınma

MADDE 38 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma

sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik

görevinden alınma teklifi getirilen eğitim kurumu yöneticileri, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan

eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl

geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

Yönetici norm kadrosunda değişiklik

MADDE 39 – (1) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı daha az olandan

başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet

süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir.

(2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür,

müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim

kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan

eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak

üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik

görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet

süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı

hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu kapsamda başka eğitim kurumlarına

görevlendirilmek istemeyenler veya tercihlerine görevlendirilemeyenler, kalan yöneticilik görev

sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlar. Bu konumda olanlardan kalan görev sürelerini

bulundukları eğitim kurumunda tamamlamak istemeyenler ile diğer eğitim kurumlarında yönetici

olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda

alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise

öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe

içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate

alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

Bazı eğitim kurumu yöneticiliklerinden ayrılanların bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak

atanmaları

MADDE 40 – (1) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı

sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumunda görev yapmakta iken

yöneticilik görevi herhangi bir nedenle sona erenlerden yönetici olarak görev yaptıkları eğitim

kurumlarına öğretmen olarak atanmak isteyenlerde, geçerlilik süresi sona ermemiş olması kaydıyla

daha önce bu eğitim kurumlarına aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartı

aranır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütülmekte olan uygulamalar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim

Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde başlatılan iş ve işlemler,

aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

Mevcut yöneticiler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yönetici olarak görev yapmakta

olanlar dört yıllık görevlendirme süreleri sona erinceye kadar görevlerine devam ederler. Bunlardan

yöneticiliğe yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunmak isteyenlerin, dört yıllık

görevlendirme süreleri sona ermeden önce sertifika programına katılmaları ve başvuru tarihinin son

günü itibarıyla Eğitim Yönetimi Sertifikası almaya hak kazanmış olmaları gerekir. Bu konumda olup

yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunanlardan başvuru tarihinin son günü itibarıyla

Eğitim Yönetimi Sertifikası almaya hak kazananlar, durumlarına göre 30 uncu ve 31 inci madde

hükümleri çerçevesinde yönetici olarak görevlendirilmek üzere değerlendirilir.

(2) Eğitim Yönetimi Sertifika Programına katılmayanlar ile Eğitim Yönetimi Sertifika Programına

katılıp başarılı olamayanların yöneticilikleri, dört yıllık görev sürelerinin bitimini müteakip sona erer.

Bu durumda olanlar, 36 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmen olarak atanır.

Yönetmelik kapsamında bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin

dokuzuncu fıkrası kapsamında bulunan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, bu

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında diğer eğitim

kurumlarına yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunabilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yönetici olarak görevlendirildikleri eğitim

kurumları daha sonra 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası

kapsamına alınanlar, dört yıllık görev sürelerinin bitiminde bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda

yeniden yönetici görevlendirme kapsamında diğer eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirme

isteğinde bulunabilir.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yönetici olarak görevlendirildikleri eğitim

kurumları daha sonra 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası

kapsamına alınanlardan dört yıllık görev süreleri dolmadan yöneticilik görevinden alınanlar, ilk defa

yönetici görevlendirme takviminden sonra il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim

kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere

istekleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden

fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi fazla,

öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde

görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak

görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak

görevlendirilemeyenler, öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir

eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde

istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak

atanır.

Eğitim Yönetimi Sertifika Programının uygulamaya alınması

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Eğitim Yönetimi Sertifikası şartı, bu Yönetmeliğe göre ilk defa

düzenlenecek Eğitim Yönetimi Sertifika Programının kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar

aranmaz.

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte doğrudan Bakanlık merkez

teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin görev sürelerinin hesabında ek 2 nci

maddede belirlenen görev süresi dikkate alınır. Yöneticilik görevleri sona eren yöneticilerin yöneticilik

görevleri, bu eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilinceye kadar devam eder. Dört yıllık görev

süresi sona eren yöneticiler, yeniden yönetici olarak görevlendirilme veya yöneticilikten ayrılanların

yeniden görevlendirilmesi kapsamında görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi

EK MADDE 1- (1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev

yapanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden

görevlendirilmek için başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartıyla daha önce görev yaptığı

yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, bu Yönetmeliğin yeniden yönetici olarak

görevlendirilme hükümlerine göre yapılır.

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme

EK MADDE 2- (1) Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına Bakan

tarafından dört yıllığına görevlendirme yapılır. Bu madde kapsamında yapılan görevlendirmelerde bu

Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmaz.
Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.