Son Dakika

HAZİNE VE MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANIHazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığından:
HAZİNE VE MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 (on) Hazine
ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve
sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
2. SINAV TARİHİ VE YERİ
Giriş sınavının yazılı aşaması 4-5 Şubat 2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak
üzere dört ayrı oturumda Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim
Merkezinde (Adres: 25 Mart Mahallesi, İstiklal Caddesi No:7, 06200 Yenimahalle/ANKARA)
gerçekleştirilecektir.
Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde durum, Hazine ve Maliye Bakanlığının
(bundan sonra "Bakanlık" olarak ifade edilecektir) resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ilan
edilecek olup, bu ilan tebligat hükmündedir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden
sınavlarına ilişkin bilgilere ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları
taşıması,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî
bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 veya 2022 yıllarında
yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP48 puan
türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması,
ç) Başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamaya göre, en yüksek başvuru puanına
sahip ilk 200 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava
kabul edilir.),
d) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak
2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1988 tarihinde veya bu tarihten
sonra doğmuş olmak),
e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmaması,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,
g) Süresi içinde belirtilen şartlara uygun olarak başvurmuş olması
gerekmektedir.
4. SINAV BAŞVURUSU
a) Giriş Sınavı için başvurular, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 08:30’dan, 30 Aralık
2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar, e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu kullanılarak (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
elektronik ortamda yapılacaktır. Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş
vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru
formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır.
b) Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan
başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle,
başvuruların son güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir.

c) Başvuru sırasında adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurumunun e-Devlet
üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Bilgilerinde
hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri işlenmeyen adayların, başvuru formunda ilgili
kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini kendileri girmeleri ve diploma veya mezuniyet belgesini
(.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
denklik belgesini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
d) Erkek adayların askerlik bilgileri, Milli Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki
verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan
adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda
bulunmaları gerekmektedir.
e) “İşleminiz Başarıyla Gerçekleştirilmiştir” ifadesi görülmeyen hiçbir başvuru
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
f) Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki
“Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular
“Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
g) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar
güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan
“Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et”
butonuna bastıktan sonra “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal
edebilecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal
Edildi” uyarısı yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar
başvuru yapılabilecektir.
ğ) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak
yapılmasından ve istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
h) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle
değişiklik yapılamayacaktır.
ı) Başkanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında
adaylardan isteyebilir.
5. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a) Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru
yapmayanların,
b) Başvuru işlemlerini süresi içinde (19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 08:30’dan, 30 Aralık
2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar) yapmayanların veya başvurusunu tamamlamayanların,
c) Başvuruda yer alan bilgileri eksik ve/veya hatalı olanların,
ç) “Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği” hükümlerinde belirtilen
şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin
başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6. YAZILI SINAVA ÇAĞRI
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan, puanı en
yüksek adaydan başlamak üzere ilk 200 (iki yüz) aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200’üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde,
bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri
Bakanlık resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 (on beş) gün önce
ilan edilecek olup bu ilan tebligat hükmündedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar, sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformunun
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden ulaşabileceklerdir.
Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet sitesinde yer alan “Hazine ve
Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri” bağlantı adresini kullanılmak suretiyle sınav
tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” ni temin edeceklerdir. Sınavda giriş
belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi
fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılabilmek için bu belgenin
ibrazı şarttır.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler, giriş sınavını
kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise
atama işlemi iptal edilir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.
7. YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Yazılı sınav, klasik usulde dört ayrı oturumda yapılacaktır. Yazılı sınav konuları aşağıda
belirtilmekte olup, sınavda adayların hukuki, iktisadi ve mali sorunları değerlendirmeleri,
yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir.
- Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin
Genel Esasları, Kamu Maliyesi.
- İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası,
Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, Güncel Ekonomik Sorunlar.
- Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari
Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile
Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz
Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).
- Muhasebe: Genel Muhasebe, Temel Şirketler Muhasebesi, Temel Maliyet Muhasebesi,
Mali Tablolar Analizi.
Adayların çanta ve benzeri eşya, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep
bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan
saatlerle sınav salonuna girmeleri yasaktır. Sınav salonunda bu eşya, araç ve cihazları yanında
bulunduranların durumları, tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
8. YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her sınav konu grubundan 100 (yüz)
tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan alınması ve tüm sınav konu gruplarının ortalama notunun
100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavda başarılı
olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.
Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sözlü sınavın
yeri ve tarihi Bakanlık resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformunda
duyurulacaktır. Bu ilan tebligat hükmündedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi gereğince
atama yapılacak kadro sayısının dört katını (40 kişi) geçmemek üzere; yazılı sınavda başarılı
olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi
tutulacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı
sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
9. SÖZLÜ SINAV
Sözlü sınavda adaylar, Sınav Kurulu tarafından;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı
özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanların toplamı sözlü
sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için adayların 100 (yüz) tam puan
üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması şarttır.
10. GİRİŞ SINAVI SONUCUNUN İLANI
Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasından oluşur.
Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur.
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asıl, bu sayının en fazla yarısı
kadar aday da yedek aday olarak belirlenir. Sayının kesirli çıkması durumunda sayı yukarı doğru
tamamlanır. Adayların giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla, yazılı sınav puanı ve
KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış
olmak veya yedek aday listesine girmiş olmak müktesep hak teşkil etmez.
Başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde Başkanlık, sınav
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alma hakkına
sahiptir.
Giriş sınavı sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformunun (https://isealimkariyerkapisi.
cbiko.gov.tr) Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünde ve Bakanlık resmi internet sitesinde
(www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
11. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına, duyuru tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak itiraz
edilebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı
olarak bildirilir.
İlan olunur.
İletişim Bilgileri:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı
Adres: Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No: 12 A-Blok Kat: l-2 Çankaya/ ANKARA
Tel: 0 312 497 7048
İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr
e-posta: teftis.sinav@hmb.gov.tr
14856/1-1


Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.