Son Dakika

BDDK 160 MESLEK PERSONELİ İSDİHDAM EDECEKBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
MESLEK PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana
ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp
Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları) ile Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim,
Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman
Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması,
Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim ve Hukuk Alanları) ile BDDK Uzman Yardımcısı
kadroları için 7 Ocak 2023 Cumartesi günü, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı ile Bankacılık
Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı) kadrosu için ise 7-8 Ocak 2023 Cumartesi-Pazar
günlerinde olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da (Marmara
Üniversitesi Göztepe Kampüsü) gerçekleştirilecektir.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen tüm bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet
sayfasında (www.bddk.org.tr) duyuru yoluyla yapılacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
Adayların sınav sürecine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyer
kapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak takip etmesi gerekmektedir.
I. BAŞVURU ŞARTLARI:
A) Genel Şartlar:
1) Türk vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;
a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân
etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması
ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu
Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan
bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,
c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya
bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce
nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya
mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar
Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri
hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli
zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık
suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu
suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak.
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesinde yer alan “Bu Kanun’un 8’inci
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler,
bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak
çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum
denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın
emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma
talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu
kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada
çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
8) Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel
bir durumu bulunmamak.
B) Özel Şartlar:
1) Ek-1’deki tabloda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak.
2) Ek-2’deki tabloda yer alan; söz konusu yıllarda yapılmış olan KPSS Lisans sınavına
girmiş olmak ve başvurulacak alanlar için belirtilen puan türleri ve taban puanı şartlarını taşımak.
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak.
4) Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı) için 13 Aralık 2022 tarihi itibarıyla
avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği,
sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma
teslim edilecektir.)
II. SINAV BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
Adaylar başvurularını 03-13 Aralık 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet
üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen
takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.
Yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar; başvuracakları alan için belirlenmiş
olan KPSS puan türü ve/veya türlerinin herhangi birinden aldıkları en yüksek puan esas alınmak
suretiyle, başvuran adaylar içerisinde en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi
tutulur. Yapılan sıralamada, Ek-2’deki tabloda belirtilen sayıda aday (alınması planlanan kadro
sayısının 20 katı) arasına girmiş olanlar yazılı sınava kabul edilir. Son sıradaki adayla aynı puana
sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır. Adaylar yalnızca bir alana başvuru
yapabilecektir.

Bankacılık Uzman Yardımcılığı (Bankacılık-Hukuk-Bilişim Alanları) ve BDDK Uzman
Yardımcılığı sınavlarında yabancı dil oturumu dışında herhangi bir oturum tercihi
yapılmayacaktır.
4 oturumdan oluşacak Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı sınavında ise mezuniyet
durumlarına bakılmaksızın adaylar;
-Hukuk,
-İktisat-Maliye-Finans,
-Muhasebe,
-Mühendislik,
-Matematik,
-İstatistik
oturumlarından 3’ünü,
-İngilizce,
-Fransızca,
-Almanca
oturumlarından 1’ini
tercih edecektir.
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu yazılı sınava katılmaya hak kazanan
adaylar, Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına
ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabilecektir.
III. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
A) Yazılı Sınav Konuları ve Değerlendirilmesi
Yazılı sınav konularının dağılımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilmiştir.
Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve
başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav
ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak
üzere, en yüksek puandan başlanarak alınması planlanan kadro sayısının 4 katına kadar aday
sözlü sınava çağrılır.
B) Sözlü Sınav Konuları ve Değerlendirilmesi
Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması
gerekir.
C) Giriş Sınavının Değerlendirilmesi
Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav
puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.
İLETİŞİM
sinav@bddk.org.tr
InsanKaynaklari@bddk.org.tr
0 (212) 214 54 22 0 (212) 214 50 91 0 (212) 214 54 49
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(www.bddk.org.tr)
Büyükdere Caddesi, No:106 Şerbetçi İş Merkezi, Esentepe, Şişli/İSTANBUL

EK-1
UNVAN MEZUN OLUNMASI GEREKEN LİSANS/YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YAZILI SINAV KONULARI
1) BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP
YARDIMCISI
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;
- Hukuk,
- Siyasal bilgiler,
- İktisadi ve idari bilimler,
- İktisat,
- İşletme fakültelerine
bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri
mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği,
elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği,
matematik mühendisliği, fizik, istatistik ve bilgisayar, matematik
bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya
yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim
yapmış olmak.
a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para- Banka ve Finansal
Piyasalar, İşletme İktisadı,
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku
(Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
d) Mühendislik: Temel Bilgisayar Programlama ve Algoritma Geliştirme, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar,
Bilgisayar Ağları ve İnternet, Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Bilişim Teknolojilerinde Temel Kavramlar (Bilgisayar Teknolojileri
Kavramları, Temel Bilgisayar Ağları ve İnternet, Temel Bilgi Güvenliği, Temel Veri Tabanı), Proje Yönetimi,
e) Matematik: Finansal Matematik, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Diziler-Seriler, Türev, İntegral, Lineer Cebir, Diferansiyel
Denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları.
f) İstatistik: Yöneylem Araştırması, Simülasyon, Rassal Modeller, Regresyon Modeli, Olasılık-İstatistik, Bankacılıkta Risk Yönetimi,
Zaman Serileri ve Panel Data Ekonometrisi,
g) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden olmak üzere; bir metnin Türkçeye
çevrilmesi ve/veya Türkçe bir metnin söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
2) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI
(BANKACILIK ALANI)
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;
- Hukuk,
- Siyasal bilgiler,
- İktisadi ve idari bilimler,
- İktisat,
- İşletme fakültelerine
bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri
mühendisliği bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya
yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim
yapmış olmak.
a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para- Banka ve Finansal
Piyasalar, İşletme İktisadı,
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku
(Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden olmak üzere; bir metnin Türkçeye
çevrilmesi ve/veya Türkçe bir metnin söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
3) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI
(HUKUK ALANI)
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;
- Hukuk bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya
yüksekokullardan mezun olmak.
a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,
b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),
ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.
d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi.
4) BDDK UZMAN YARDIMCISI
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;
- Hukuk,
- Siyasal bilgiler,
- İktisadi ve idari bilimler,
- İktisat,
- İşletme fakültelerine
bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği bölümleri veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya
belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.
a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası,
Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,
b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku, Medeni
Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku)
c) İşletme: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Planlama ve Yönetim
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,
d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi.
5) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI
(BİLİŞİM-1 ALANI)
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;
- Bilgisayar Mühendisliği,
- Yazılım Mühendisliği,
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin veya yüksekokulların
bölümlerinden mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış
olmak.
a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar
ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
d) Elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve
sistemler,
e) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi.
6) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI
(BİLİŞİM-2 ALANI)
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;
- Elektrik Mühendisliği
- Elektronik Mühendisliği
- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
- Mekatronik Mühendisliği,
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin veya yüksekokulların
bölümlerinden mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış
olmak.
a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar
ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
d) Elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve
sistemler,
e) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi.
7) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI
(BİLİŞİM-3 ALANI)
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;
- Endüstri Mühendisliği,
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin veya yüksekokulların
bölümlerinden mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış
olmak.
a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,
ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,
d) Olasılık, İstatistik,
e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,
f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel
denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ğ) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi.
8) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI
Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;
- Matematik Mühendisliği,
- Fizik
- Matematik,
- İstatistik,
a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,
ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,
d) Olasılık, İstatistik,

EK-2
14997/1-1
UNVAN KPSS YILLARI KPSS PUAN
TÜRLERİ KPSS TABAN PUANI
YAZILI SINAVA
ÇAĞRILACAK ADAY
SAYISI
ALINMASI PLANLANAN
KADRO SAYISI
1) BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCISI 2021, 2022
P1 P22
P2 P23
P17 P28
P18 P47
P48
85 1000 50
2) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI
(BANKACILIK ALANI) 2021, 2022
P11 P27
P17 P28
P18 P33
P22 P38
P23 P47
P48
85 1000 50
3) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI
(HUKUK ALANI) 2021, 2022 P4
P5 75 100 5
4) BDDK UZMAN YARDIMCISI 2021, 2022
P20
P25
P30
P40
P42
P45
75 200 10
5) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI
(BİLİŞİM-1 ALANI) 2021, 2022 P1
P2 75 400 20
6) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI
(BİLİŞİM-2 ALANI) 2021, 2022 P1
P2 75 200 10
7) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI
(BİLİŞİM-3 ALANI) 2021, 2022 P1
P2 75 200 10
8) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI
(BİLİŞİM-4 ALANI) 2021, 2022 P1
P2 75 200 10


Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.