Son Dakika

DEVLET DEMİRYOLLARINDAN PERSONEL ALIM İLANITCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
PERSONEL ALIM İLANI
Teşekkülümüz Vangölü Feribot Müdürlüğüne 2 uzakyol birinci zabiti, 1 kaptan (uzakyol),
3 uzakyol başmühendisi/başmakinisti ve 3 uzakyol ikinci mühendisi/makinisti işe alınacaktır.
İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 14.12.2022-19.12.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır.
Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri
aşağıda belirtilmiştir.
2 UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ TALEBİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARIN
BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav
tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde
yayımlanacaktır.
2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans
düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi
Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
3- Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Birinci Zabiti)
Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve
aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir.
STCW Belgeleri;
1) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri
2) Temel ilkyardım
3) Yangın önleme ve yangınla mücadele
4) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk
5) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği
6) Güvenlikle ilgili tanıtım
7) Güvenlik farkındalık
8) Tıbbi bakım
9) Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için)
4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde
yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak
düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3
Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü sınavına
katılacaktır.
6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10
puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme
konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2
soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden
50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi
açısından faydalı olacaktır.
8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat
edebilecektir.
9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında
olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru
yapabilecektir.
10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Birinci Zabiti 854 sayılı Deniz İş Kanununa
tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından
belirlenecektir.
11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.
12- 854 sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol Birinci
Zabitinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş
sözleşmesi fesh edilecektir.
İSTENİLEN BELGELER;
1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet
Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden
alınan barkotlu Mezun Belgesi,
4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC
Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri,
5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil veya muaf olduğunu
belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.
6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)
ve Diğer Adres Belgesi,
7- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve
Hizmet Dökümü,
8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep
Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.
9- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir.
10- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi
birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi,
psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
• Renk Muayenesi yapılmış,

• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf
ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
• “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli
İşlerde çalışır” veya “Uzakyol birinci zabiti olarak çalışır” kararının net olarak yazılı olması
gerekmektedir.
11- Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve
Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol birinci zabiti olarak çalışır” ibaresi ve görme/işitme
muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporları hakkında
işlem yapılmayacaktır.
3 UZAKYOL BAŞMÜHENDİSİ/BAŞMAKİNİSTİ TALEBİMİZE BAŞVURACAK
ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav
tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde
yayımlanacaktır.
2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans
düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi
Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
3- Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol
Başmühendisi/Başmakinisiti) Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve
aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir.
STCW Belgeleri;
1) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri
2) Temel ilkyardım
3) Yangın önleme ve yangınla mücadele
4) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk
5) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği
6) Güvenlikle ilgili tanıtım
7) Güvenlik farkındalık
8) İlk yardım
9) Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için)
4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde
yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak
düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3
Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü sınavına
katılacaktır.
6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10
puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme
konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2
soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden
50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi
açısından faydalı olacaktır.
8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat
edebilecektir.
9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında
olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru
yapabilecektir.
10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti 854 sayılı Deniz
İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından
belirlenecektir.
11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.
12- 854 sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol
Başmühendisi/Başmakinistinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız
olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
İSTENİLEN BELGELER;
1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet
Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden
alınan barkotlu Mezun Belgesi
4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri,
Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri
5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil veya muaf olduğunu
belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.
6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)
ve Diğer Adres Belgesi
7- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve
Hizmet Dökümü,
8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep
Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.
9- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir.
10- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi
birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi,
psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.