Son Dakika

YARGITAY'A 6 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK

Yargıtay Başkanlığından:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D
maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden,
Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 6 sürekli işçi(engelli) alınacaktır.
Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır.
Şartları uyan adaylar, başvurularını 21.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl
Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi
üzerinden “İş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru
yapabileceklerdir.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
3. Sınavın ilk başvuru tarihi (21.11.2022) itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden
ihraç edilmemiş olmak,
6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
7. Başvuru için belirlenen okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle
mezun olmak ve istenilen diğer belgelere sahip olmak,
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,
9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
B) Özel Şartlar:


II-AÇIKLAMALAR
1) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.
Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden
yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.
İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden
alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri
halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılacaktır.
2) Başvuruların tamamı kura çekimi için Başkanlığımıza gönderilecektir.
III-KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları
www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul
edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar
arasından, 09.12.2022 tarihinde saat 09.00’ da Yargıtay Başkanlığı Konferans salonunda noter
huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
3. 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12.
maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar
arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asil ve aynı sayıda yedek aday
belirlenecektir.
IV- BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
1- Adayların; eğitim durumu, engellilik durumu, öncelik durumu vb. durumlara ilişkin
belgelerini Kurumumuza ibraz etmeleri gerekmekte olup, belge teslim tarihi ve yeri,
www.yargitay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
2- Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak
ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.
V- SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
1) Kura sonucunda belirlenen adaylardan istenen belgelerin incelenmesi neticesinde,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 17. maddesi gereğince aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi
tutulacaklardır.
2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi
Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
3) Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
VI- SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK
BELGELER
1. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge
teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Yargıtay Başkanlığı internet adresinden
(www.yargitay.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış
beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar
sırasına göre dahil edilecektir.

VII-SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ,
NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile
yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik, eğitim düzeylerine
uygun olarak yapılacak, ayrıca, adaylar sözlü ifade yeteneği, muhakeme gücü, algılama, tutum ve
davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti, inandırıcılığı, hal ve hareketlerinin
göreve uygunluğu gibi kriterler yönünden değerlendirilecektir.
2) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3) Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup,
adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.
Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde
diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı
olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek
puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
4) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav
sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Başkanlığımız
internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve
bu ilan tebligat yerine geçecektir.
5) Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına
ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak
verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde
itirazları sonuçlandırarak, Başkanlığımız internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
VIII-ATAMA İŞLEMLERİ
1- Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı
kadar asıl ve yeteri sayıda yedek aday belirlenecektir.
2- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
3- Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyen veya sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar
ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin
ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
4- Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb.
nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek
Başkanlığımıza başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve
başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve
başlamaları sağlanacaktır.
5- Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri
feshedilecektir.
IX-İLETİŞİM:
Tel : 0 312 836 04 10 - 0 312 836 01 21
Adres : Ahlatlıbel, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No : 6, 06805
Çankaya/ANKARA
14320/1-1

Yargıtay Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli
ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2022 yılı Kamu
Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde
yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas
alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli
pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav
sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 7(yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
I. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
g) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
AĞ UZMANI(1 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)
1- Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,
merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı Bilgi İşlem
Merkezinde uzman, ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

2- Cisco, Huawei veya HPE marka switchlerin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3- Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, Cisco marka güvenlik duvarı cihazlarından en az biri
hakkında konfigürasyon ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
4- Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel
Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Proxy ve IEEE
802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
5- DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, VxLAN, EVPN, Cisco VSS-VPC/HP IRF
konularında bilgi sahibi olmak,
6- Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point
Controller) hakkında bilgi sahibi olmak,
7- Pasif ağ donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,
8- Linux işletim sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9- Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde bilgi sahip olmak,
10- Tercihen CCNA veya dengi bir sertifikaya sahip olmak,
11- Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
12- Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
13- Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak.
14- Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
VERİTABANI YÖNETİCİSİ (1 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 2
katına kadar)
1. Açık kaynaklı ilişkisel (tercihen PostgreSQL) veri tabanı yöneticisi/uzmanı olarak en az
3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,
2. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri
derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.
4. Cluster mimarisine sahip sistemlerde tecrübe sahibi olmak,
5. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
6. İleri seviyede SQL, PL/SQL bilgisine sahip olmak,
7. Farklı veritabanları arasındaki veri aktarım (ETL) süreçleri ve araçları hakkında bilgi
sahibi olmak,
8. Linux işletim sisteminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Unix, Linux ve BASH script konularında bilgi sahibi olmak,
10. Tercihen açık kaynaklı nosql (Mongodb) veri tabanları kurulum, yönetim, yedekleme
konularında hakim olmak,
11. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek.
12. Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak,
DEVOPS UZMANI (1 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmanlık yapan firma personeli
olarak toplamda en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
2. Devops alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
3. CI/CD süreçlerinin (AzureDevops, Jenkins, GitLab CI vb.) yönetimi konusunda
deneyim sahibi olmak,

4. Otomatikleştirilmiş yapılar dahil olmak üzere CI/CD metodolojilerinin izlenmesi ve
iyileştirilmesi konusunda deneyim sahibi olmak,
5. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
6. Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda tecrübe
sahibi olmak,
7. Linux ortamlarının kurulumları ve konfigürasyonlarının yapılması konusunda deneyim
sahibi olmak,
8. Linux tabanlı uygulama sunucuları (Tomcat, Apache, Nginx vb.) konusunda deneyimli
olmak,
9. Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyime sahip olmak,
10. Container mimarisi (Docker, Kubernetes, OpenShift vb.) alanında deneyimli olmak,
11. Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
12. Canlı ortam öncesi test, eğitim vb. ortamlar için ihtiyaç duyulan Devops süreç
yapısının kurulması ve yapılandırılması konusunda deneyim sahibi olmak,
13. Devops ihtiyaçlarının belirlenip hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi konularında
deneyim sahibi olmak,
14. Yoğun trafikli uygulamaların altyapısında gerekli ihtiyaçların giderilmesi ve bunların
analiz edilip izlenebilmesi konusunda deneyim sahibi olmak,
15. Tercihen SonarQube gibi kod kalitesini belirleyen araçların kullanımı ve yönetiminde
deneyim sahibi olmak,
16. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
17. Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak.
WEB YAZILIM UZMANI (1 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 3 katına
kadar)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmalık yapan firma personeli
olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2. PHP ve PHP Framework (Laravel, Symfony vb.) en az 5(beş) yıl deneyim sahibi
olmak,
3. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
4. Frontend yazılım geliştirme hakkında bilgi sahibi olmak,
5. Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine
sahip olmak,
6. Bootstrap, JavaScript, Jquery, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme
konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
7. JSON, Ajax, SOAP ve Restful web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak
8. Responsive web tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, PostgreSQL vb.) en az birisini
iyi derecede bilmek,
10. Versiyonlama araçlarından Git hakkında tecrübe sahibi olmak,
11. Yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
12. Debian, Ubuntu veya CentOS Linux işletim sistemi kurulumu ve yönetimi konusunda
tecrübe sahibi olmak,
13. LAMP (Linux Apache/NginxMysql PHP) modüllerinin kurulumu, kullanımı, yeni
modüller yüklenmesi ve performans ayarları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Tercihen Java programlama dili hakkında bilgi sahibi olmak,

15. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
16. Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak.
KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 4
katına kadar)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmalık yapan firma personeli
olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
3. Nesne tabanlı yazılım tasarımında tecrübe sahibi olmak,
4. Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak,
5. Tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,
6. İlişkisel veri tabanları (tercihen Oracle, PostgreSQL) ile uygulama geliştirmiş olmak,
7. İleri seviyede SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,
8. Web Servis teknolojileri ile mikro servisler hakkında tecrübeye sahip olmak,
9. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot) konusunda tecrübe sahibi olmak,
10. ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
11. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
12. Tercihen HTML, CSS, AJAX, Javascript teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
13. Tercihen Reactjavascript kütüphanesi hakkında bilgi sahibi olmak,
14. Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
15. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek.
16. Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak,
KIDEMLİ AĞ VE SİSTEM UZMANI (1 kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret
tavanının 4 katına kadar)
1. En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu
kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl ağ veyasistem
uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak,
2. Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, WDS, Proxy, File Server, Internet Information
Services (IIS), CertificationAuthority konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında kurulum,
yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,
3. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve
yapılandırma konularında deneyime sahibi olmak,
4. Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde kurulumu, yönetimi, yedekleme
işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması,
log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında deneyim sahibi olmak.
5. Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim
sahibi olmak,
6. Veri depolama ve yedekleme süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve problem çözme
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
7. Failover, cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,
8. Microsoft VMware ve Hyper-V sanallaştırma platformu kurulumu, yapılandırması,
yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,
9. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı,
güvenlik, log inceleme konularında deneyime sahip olmak,
10. GPO (Grup Politikaları Oluşturma) hakkında deneyim sahibi olmak,

11. Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyime sahip olmak,
12. Veri depolama sistemleri (EMC, IBM, Netapp, Dell, Hitachi, Fujitsu) ürünlerinden en
az birinde ve SAN (Storage Area Network) anahtarlar konusunda, kurulum, konfigürasyon, bakım
ve yönetiminde deneyime sahip olmak,
13. İş sürekliliği sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
14. Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama
sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
15. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında temel bilgiye sahip olmak,
16. Firewall (Güvenlik Duvarı), IPS, IDS, İçerik Filtreleme, Antivirüs ve LoadBalancer
(Yük Dengeleme) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
17. Açık kaynak e-posta sistemleri (tercihen Zimbra) ve e-posta protokolleri (SMTP,
IMAP, POP3, SPF, DKIM, DMARC) hakkında deneyim sahibi olmak.
18. Yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları
(Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında deneyim
sahibi olmak,
19. Ana omurga anahtarı (backboneswitch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu,
konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,
20. Sızma (penetration) ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri,
zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında deneyim sahibi
olmak,
21. Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan,
CoreImpact, Fortify, Checkmarx, vb.) en az biri hakkında deneyim sahibi olmak,
22. SIEM Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, siber olayların tespiti noktasında
korelasyon yazabilecek bilgiye sahip olmak,
23. RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında
deneyim sahibi olmak,
24. Ağların performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapmak ve
iyileştirmeye yönelik deneyim sahibi olmak,
25. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,
26. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, WAF, Antivirüs, Web Gateway, DDoS, E-
mail Gateway, vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,
27. Checkpoint, Palo Alto, Fortigate UTM cihazlarından en az ikisi hakkında kurulum ve
yönetim tecrübesine sahip olmak.
28. Cisco, Huawei, HPE, H3C, Extreme ve Juniper marka omurga ve kenar anahtarlardan
en az üçü hakkında kurulum ve yönetim tecrübesine sahip olmak.
29. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel
Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE
802.1x ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
30. VxLAN teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
31. Software definednetworking konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
32. Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama
konularında deneyim sahibi olmak,
33. DNS, DHCP konularında bilgi sahibi olmak,
34. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi
olmak,

35. E-Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
36. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Routing and Switching, CCNP
Collaboration, CCNP Security, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud eğitimlerinden en
az birini aldığını belgelemek,
37. VMwarevSphere (Install, Configure, Manage), VMwarevSphere (Troubleshooting),
VMwarevSphere (Optimize andScale), VMwarevSphere (Design) eğitimlerinden en az birini
aldığını belgelemek,
38. Veri merkezi ekipmanlarının kurulumu veya yenilenmesi projelerinde çözüm ve
mimarinin oluşturulması, rekabet ve değerlendirme çalışmaları ile rekabet ortamının hazırlanması,
teknik şartname hazırlanması, kurulum ve yapılandırma, göç süreçleri ile muayene ve kabul
süreçlerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
39. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
II. BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ VE TARİHİ:
a) Başvurular 28.11.2022 – 05.12.2022 tarihleri arasında saat 23.59.59’a kadar e-Devlet
üzerinden “Yargıtay Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.
b) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
e) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda
bulunan aday sorumludur.
III. İSTENİLEN BELGELER:
a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir “Detaylı Özgeçmiş” belgesi yapılan başvuru esnasında
sisteme yüklenecektir.
b) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
c) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu
belge, yapılan başvuru esnasında sisteme yüklenecektir), (Mesleki tecrübe sürelerinde lisans
mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
d) Her bir pozisyon için GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen belge ve sertifikalar
ile mesleki tecrübeyi (deneyimi) gösteren belgeler başvuru esnasında sisteme yüklenecektir.
e) Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili
kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK
ADAYLARIN DUYURULMASI
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adayların KPSS
puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınmak suretiyle
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen

personel sayısının on katı aday sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana
sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. KPSS
puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı (70) olarak, YDS puanı olmayan
veya belge ibraz etmeyen adayların YDS puanı(0) olarak kabul edilecektir.
b) Başvuru sonuçları, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız
internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca tebliğ
yapılmayacaktır.
V. SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRME
a) Sözlü sınav yeri ve zamanı, başvuru sonuçları ile birlikte Başkanlığımız internet
sitesinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.
b) Sözlü sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan
alanlar başarılı sayılacaktır.
İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek belirlenecektir.
VI. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi
halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü sınav konuları; pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar” tüm
konuları ve hususları kapsayacaktır.
VII. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA
a. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı
üzerinden görüntülenebilecektir.
b. Atama işlemleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
c. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava
girip başarılı olan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe
alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem
yapılacaktır.
VIII. ÜCRET:
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının “Özel Şartlar ” başlığı altında
belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
IX. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Santral : 0 312 836 00 00
Bilgi : 0 312 836 0121
Bilgi : 0 312 836 0416
Kamuoyuna duyurulur. 14321/1-1

Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.