Son Dakika

SAYIŞTAY 8 PERSONEL ALACAKT.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 8 (sekiz)
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Grup ve Pozisyonlarına Göre Alınacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Tablosu
Grubu Bilişim Personeli Pozisyonu Alınacak Personel Sayısı
A Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı 1
B
Ağ ve Güvenlik Uzmanı 2
Kıdemli Sistem Uzmanı 1
Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı 1
C
Sistem Uzmanı 1
Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) 1
İş Zekâsı Uzmanı 1
Toplam 8
2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS
P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en
yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir grup ve pozisyon için 4 (dört) katı aday,
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.
KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş),
yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre
sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.
I. BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı
için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl, ücret tavanı 4
(dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; b. ve c. maddelerinde belirtilen bölümlerinden mezun olduktan sonra
bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin

(B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile
özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip
olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf
askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
B. ÖZEL ŞARTLAR
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar
aranacaktır.
1. Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı (A Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği, Ağ veya Sistem Uzmanı/Yöneticisi/Mühendisi
olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
b) Aşağıdaki maddelerden en az dört (4) tanesini karşıladığını belgelemek:
a. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
b. Cisco Certified Security Professional (CCNP)
c. Certified Ethical Hacker (CEH)
d. Offensive Security Certified Professional (OSCP)
e. GIAC Penetration Tester (GPEN)
f. Linux Professional Institute LPIC-2/3
c) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri, yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği konuları ile Kurumsal Bilgi Güvenliği
politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip ve aşağıda belirtilen çözümler ve konularda;
• SIEM- Security Information and Event Management,
• DLP- Data Loss Prevention,
• NAC- Network Access Controller,
• ADC- Uygulama Sunum Denetleme işlemi,
• E-mail Gateway, E-mail Security,
• Son Kullanıcı Güvenlik Sistemleri (Anti-virüs /Anti-Spam, Malware, Zeroday Exploit),
• Load Balancer - Yük Dengeleme,
• WAF - Web Application Firewall,
• Network Güvenliği- kablolu ve kablosuz ağlarda güvenlik,
• Aktif Dizin Güvenliği,
• PAM - Privileged Access Management,
• Microsoft ve Linux Server işletim sistemi güvenliği,
• Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,
• DNS Güvenliği,
• Erişim Yönetim Sistemi Yönetimi -APM - (Access Policy Management),
• DOS/DDOS - Denial of Service / Distribute Denial of Service,
• SOAR (Security Orchestration Automation and Responce),
• ZTNA - Zero Trust Client System Model,

• Cluster yapıda çalışan güvenlik cihazlarının (Firewall, IPS/IDS vb.) bakımı,
yapılandırılması, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
f) Zafiyet testi araçlarından (Nessus, Acunetix, Netsparker, Fortify, Sonarqube, vb.) en az
ikisini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
g) ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, KVKK ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları
konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, Tcpdump, Netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,
j) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyonu
konularında bilgi sahibi olmak,
k) Adli Bilişim hakkında bilgi sahibi olmak,
Tercihen;
• ISO/IEC 27001- Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi
sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
• Arista Networks cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,
• Juniper Networks cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,
• Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
2. Ağ ve Güvenlik Uzmanı (B Grubu) (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde Ağ Güvenliği Uzmanı (Network Security Admin) veya Ağ
Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği konuları ile Kurumsal Bilgi Güvenliği
politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Aşağıdaki ağ ve güvenlik çözümleri ve konularında;
• SIEM- Security Information and Event Management,
• DLP- Veri sınıflandırması ve verinin korunması,
• NAC- Network Access Controller,
• ADC- Uygulama Sunum Denetleme işlemi,
• Email Gateway, Email Security,
• Antivirüs /Antispam, Malware, Zeroday exploit,
• Yük Dengeleme (Load Balancer) sistemleri,
• Web Uygulama Güvenlik Duvarı (Web Application Firewall -WAF),
• Network Güvenliği- Kablolu ve Kablosuz Ağlarda Güvenlik,
• Aktif Dizin Güvenliği,
• Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privileged Access Management- PAM)
• Microsoft ve Linux Server İşletim Sistemi Güvenliği,
• DNS Güvenliği,
• Erişim Yönetim Sistemi Yönetimi -APM - (Access Policy Management),
• DOS/DDOS,
• Cluster yapıda çalışan güvenlik cihazlarının (Firewall, IPS/IDS vb.) bakımı,
yapılandırılması, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında bilgi sahibi olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, Tcpdump, Netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Güvenlik sistemleri alanında aşağıdaki maddelerden en az üç tanesini karşıladığını
belgelemek;
a. Check Point Certified Security Expert (CCSE),
b. Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator (PCNSA)
c. Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE)
d. Cisco Certified Network Associate R&S (CCNA R&S) veya Cisco Certified Network
Professional Security (CCNP Security)
f) Zafiyet testi ve kod analizi araçlarından (Nessus, Acunetix, Netsparker, Fortify,
Sonarqube, vb.) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
g) ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, KVKK konularında bilgi sahibi olmak, Orta veya
büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçleri hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
h) Tercihen, ISO/IEC 27001- Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya
Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
i) Tercihen, Arista Networks cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Tercihen, Juniper Networks cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,
k) Tercihen, Adli Bilişim hakkında bilgi sahibi olmak,
l) Tercihen, Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve
dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak.
3. Kıdemli Sistem Uzmanı (B Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde Sistem Uzmanı/Yöneticisi/Mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl
çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Microsoft Certified Solutions Expert 2016 (MCSE 2016) sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek,
c) VMware Certified Professional (VCP6) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
d) VMware sunucu sanallaştırma kurulum, yapılandırma, yönetim ve bakımı konularında
tecrübe sahibi olmak,
e) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) bakım, izleme,
yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,
f) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına
hâkim olmak, kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
g) Active Directory güvenliği hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
h) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager) GPO, SCCM, SCOM, hakkında
ileri derecede bilgi sahibi olmak, yönetimini yapabilmek,
i) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
j) Microsoft Exchange Server 2016, 2019 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım
konularında tecrübe sahibi olmak,
k) Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemlerin
kurulum, yönetim ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
l) Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, Huawei, Netapp) ürünlerinden en az birinde,
veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak.

m) Microsoft IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimi ve
clustered IIS sunucularının kurulumu ve performans ayarları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
n) NGINX Load Balancer kurulumu ve performans ayarları konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
o) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi
sahibi olmak
p) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi
olmak,
q) Solar Winds, PRTG, Nagios, Zabbix vb. performans ve izleme araçlarından en az biri
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
r) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı,
güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak.
s) Load Balancer (Yük Dengeleme) ve Web Application Firewall (WAF) konuları
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
t) Replication, Backup ve Recovery konularında tecrübe sahibi olmak,
u) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
v) Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol
almış olmak,
w) Tercihen aşağıda belirtilen açık kaynak platformlar ve alt yapı göç işlemleri konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak;
• Sanallaştırma Sistemi,
• İzleme ve Müdahale Sistemi,
• Log Toplama Sistemi,
• Yük Dengeleme Sistemi,
• Dosya Paylaşım Sistemi.
4. Sistem Uzmanı (C Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde Sistem Uzmanı/Yöneticisi/Mühendisi olarak en az 3 (üç) yıl
çalışmış olduğunu belgelemek,
b) VMware sunucu sanallaştırma kurulum, yapılandırma, yönetim ve bakımı konularında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına
hâkim olmak, kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
d) Microsoft Windows Sunucularında (2012 R2, 2016, 2019) bakım, izleme, yapılandırma
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Microsoft Exchange Server 2016, 2019 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemlerin
kurulum, yönetim ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager) GPO, SCCM, SCOM, hakkında
ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum,
yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

i) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Replication, Backup ve Recovery konularında tecrübe sahibi olmak,
k) Kurumsal dosya yönetim ve paylaşım sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
5. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (C Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde Yazılım Geliştirici olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
b. J2EE, Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot,
Spring MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,
c. VueJS, AngularJS, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
d. İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, SQL konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
e. Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON) ve REST mikro servisler konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. HTML5, CSS, Bootstrap, JQuery ve UML konularında tecrübe sahibi olmak,
g. Eclipse, STS veya NetBeans uygulama geliştirme araçlarından birinde çalışmış olmak,
h. Versiyonlama araçlarından (Git, TFS, SVN) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
i. Tercihen mobil platformlar için (Android, IOS ) uygulama geliştirmiş olmak,
j. Tercihen JUnit test framework’ünde tecrübe sahibi olmak.
6. Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (B Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en
az 5(beş) yıl Veri Tabanı Uzmanı/Yöneticisi/Mühendisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
b. Veri tabanı güvenlik duvarı (IBM Guardium veya Oracle Audit Vault Database
Firewall) ürünlerinin kurulumu, yönetimi hakkında bilgi sahibi olduğunu belgelemek,
c. Oracle 12c (RAC) ve daha üstü sürümlerde en az 5 (beş) yıl veri tabanı yöneticisi
olarak çalışmış olmak,
d. Oracle 12c (RAC) ve daha üstü sürümlerde veri tabanı tasarım, kurulum, izleme ve
yönetimine hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
e. Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance /SQL Tuning,
PL/SQL ve RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği konularına hâkim ve alanında tecrübeye sahip
olmak,
f. Oracle veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu / normalizasyonu hakkında
hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
g. Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusuna hâkim ve alanında
tecrübeye sahip olmak,
h. Oracle upgrade ve patching konusunda hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
i. Oracle Exadata mimarisi, performans, bakım konularında konusuna hâkim ve alanında
tecrübeye sahip olmak,
j. MS SQL Server Always On yapısında veri tabanı yöneticiliği konusunda bilgi ve
tecrübeye sahip olmak,
k. PostgreSQL veri tabanı yöneticiliği konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

l. Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS)
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m. Big Data konusunda bilgi sahibi olmak,
n. Tercihen Shell scripting ile veri tabanı yönetim scriptleri geliştirmiş olmak,
o. Tercihen Oracle OCP sertifikasına sahip olmak.
7. İş Zekâsı Uzmanı (C Grubu) (1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının
2 Katına Kadar)
a. En az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde (kamu veya özel sektör), kurum
çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3(üç) yıl İş Zekâsı
Uzmanı/Mühendisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
b. Veri ambarı modelleme mantığına hâkim ve en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
c. Oracle BI, IBM Cognos, PowerBI vb. iş zekâsı platformlarından herhangi birinde
analitik uygulamalar ve Dashboard'lar geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,
d. Oracle Business Intellegence Repository tasarımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
e. Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Visual Analyser /Analytic üzerinde
Rapor, Dashboard geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. Oracle ODI kullanarak ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g. Oracle Business Intelligence yetki kontrolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
i. Tercihen Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux,
CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j. Tercihen Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g Essentials sertifikasına
sahip olmak,
k. Tercihen MCSA: SQL Server BI Development, MCSA: Machine Learning, Oracle BI
Sertifikalarından birine sahip olmak.
II. İSTENİLEN BELGELER
a) Başvuru Formu, (Başvuru Formunun doldurulması zorunlu olup, tercihte bulunmayan
adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Birden fazla grup ve pozisyona başvuru ile başvuru
formu gönderenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.) (Kurumun internet sitesinde duyuru
ekinde yer alan)
b) KPSS sonuç belgesi,
c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)
d) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği, (diplomanın
düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha
sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum
tarafından onaylı örneği) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
e) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge, (Transkript
belgesi kabul edilecektir.)
f) Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. Başvurduğu
hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen hizmetler için)
veya SGK Prim Ödeme Belgesi, (özel sektörde çalışmış olanlar için)
g) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş,
h) Özel Şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübeyi gösteren belgeler,
i) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
j) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)
k) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet
üzerinden alınabilmektedir.)

Belge istenen hallerde ilgili belgenin ibrazı zorunludur. Talep edilen belgeleri (KPSS
sonuç belgesi ve yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge hariç) eksik ibraz eden veya hiç
ibraz etmeyenler bu belgeleri son başvuru tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde
talepleri kabul edilecek, son başvuru tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul
edilmeyecektir.
III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Adaylar ilan edilen grup ve pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.
İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe
ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 15.11.2022 tarihinden 30.11.2022 tarihi mesai saati
bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45
Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak
şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten
sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun
olarak başvuru yapan adaylardan, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce
dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas
alınarak her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak
oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 (dört) katı aday
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.
KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş),
yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilecektir.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu
kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilân
edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını
elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
V. SINAV KONULARI YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınav konuları, başvurulan grup ve pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve
özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
Sözlü Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve
onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
Sözlü sınav, Başkanlığın; “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat / Çankaya
/ Ankara” adresinde, www.sayistay.gov.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte
yapılacaktır. Söz konusu ilân, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak şarttır.
Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir grup ve pozisyon için
ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacak ve
ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.
Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet
tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA
Grup ve pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan
adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde
posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç
10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak
ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe
başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat
edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.
Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler
ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı
sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı
beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
VIII. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine
göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3
üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının aşağıdaki tabloda her bir grup ve
pozisyon için belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık,
tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı
maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.)
başkaca bir ödeme yapılmayacaktır.
Grup ve Pozisyonlarına Göre Sözleşmeli Bilişim Personeli Ücret Tablosu
Grubu Bilişim Personeli Pozisyonu Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı
Tavanı
A Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı 4 katına kadar
B
Ağ ve Güvenlik Uzmanı 3 katına kadar
Kıdemli Sistem Uzmanı 3 katına kadar
Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı 3 katına kadar
C
Sistem Uzmanı 2 katına kadar
Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) 2 katına kadar
İş Zekâsı Uzmanı 2 katına kadar
IX. TEBLİGAT
Sözleşmeli Bilişim Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Sayıştay
Başkanlığı’na ait www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru,
ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır

Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.