Son Dakika

FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI VE FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI İLANITasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9
uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 20 (Yirmi) adet Fon Uzman Yardımcısı
ve 20 (Yirmi) adet Fon avukatı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı
yapılacaktır.
Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı
kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.
I - Sınava Katılma Şartları
A) Fon Denetçi Yardımcılığı için:
• Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve
idari bilimler, iktisat ve işletme, bankacılık, bankacılık ve finans fakülteleri ve yüksekokulları ile
mühendislik ve fen edebiyat fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri,
elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar
sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18,
KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP32,
KPSSP33, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP46, KPSSP47 ve
KPSSP48 puan türlerinin birinden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
• ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen; Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
• Yukarıda belirtilen KPSS puan türlerinden başvuranların toplam sayısının 70 (Yetmiş)
kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 70 (Yetmiş) aday
yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının
birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
B) Fon Uzman Yardımcılığı için:
• Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve
idari bilimler, iktisat ve işletme, bankacılık, bankacılık ve finans fakülteleri ve yüksekokulları ile
mühendislik ve fen edebiyat fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri,
elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar
sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18,

KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP32,
KPSSP33, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP46, KPSSP47 ve
KPSSP48 puan türlerinin birinden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
• ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen; Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
• Yukarıda belirtilen KPSS puan türlerinden başvuranların toplam sayısının 200 (İkiyüz)
kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 200 (İkiyüz) aday
yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının
birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
C) Fon Avukatlığı için:
• Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
• ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS), KPSSP3 puan türünden en az 65 (Altmışbeş) puan almış olmak,
• Yukarıda belirtilen KPSS puan türünden başvuranların toplam sayısının 150 (Yüzelli)
kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 150 (Yüzelli)
aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday
sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
D) Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı için:
• Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01
Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir),
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
• 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan
etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da
hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,
• 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya
kontrolü elinde bulundurmamak,
• Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya
bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce
nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ve dahi affa uğramış olsa bile,
devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ve Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya
mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar
Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri
hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli
zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık
suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu
suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak,
• 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,
• Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
• Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel
bir durumda bulunmamak.
II -Sınav Başvurusu
Başvurular, 15 Aralık 2022 tarihinden itibaren en geç 30 Aralık 2022 tarihi saat 17:00’a
kadar, e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda
yapılacaktır.
III - Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
• Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
• Fon Avukatlığı için Avukatlık Ruhsatnamesinin onaylı örneği,
• Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş.

IV- Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Adayların İlanı
KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı giriş
sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.org.tr sitesinden ilan edilecektir.
Ayrıca adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
V - Sınav Giriş Belgesi
Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı Platformuna giriş
yaptıktan sonra “Başvurularım” sayfasında yer alan “Bilgiler” butonu aracılığıyla “Aday Başvuru
Bilgileri” formunu yazdırarak bu sayfanın çıktısını alacaklar ve sınav günü yanlarında
getireceklerdir. Adayların ayrıca yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
VI- Yazılı Giriş Sınavı Konuları
A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:
1) Alan Bilgisi:
a) Hukuk Grubu
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)
Ticaret Hukuku (Genel Hükümler - Şirketler - Kıymetli Evrak)
Borçlar Hukuku
İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)
Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
b) İktisat Grubu
Mikro İktisat
Makro İktisat
Uluslararası İktisat
Türkiye Ekonomisi
Para ve Banka
c) Maliye Grubu,
Kamu Maliyesi
Maliye Politikası
Bütçe
d) Muhasebe Grubu
Genel Muhasebe
Mali Tablolar Analizi
2) Genel Kültür ve Genel Yetenek
B) Fon Avukatlığı İçin:
1) Alan Bilgisi:
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
İdari Yargılama Hukuku

Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak)
İcra ve İflas Hukuku
Bankacılık Hukuku/Kanunu
Medeni Hukuk
2) Genel Kültür ve Genel Yetenek
VII - Yazılı Giriş Sınavının Şekli, Tarihi ve Yeri
A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:
28-29 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüs İktisat
Fakültesi Ek Bina-1’de (Adres: Süleymaniye, Besim Ömerpaşa Cd. No:17, 34116 Fatih/İstanbul)
yapılacaktır. Sınav her iki gün de saat 10:00’da başlayacaktır.
Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde, Genel Kültür ve Genel Yetenek
Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.
Adayların sınavın başlama saatinden yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
B) Fon Avukatlığı İçin:
28 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüs İktisat
Fakültesi Ek Bina-1’de (Adres: Süleymaniye, Besim Ömerpaşa Cd. No:17, 34116 Fatih/İstanbul)
yapılacaktır. Sınav saat 10:00’da başlayacaktır.
Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde, Genel Kültür ve Genel Yetenek
Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.
Adayların sınavın başlama saatinden yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
VIII - Yazılı Giriş Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması
Yazılı giriş sınavında, her bir bölüm 100 (Yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı
sınavda başarılı sayılabilmek için her bölümden en az 60 (Altmış) puan alınması ve sınav
ortalamasının en az 70 (Yetmiş) puan olması gerekir.
Yazılı giriş sınavı bölümlerine aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:
• Alan Bilgisi : %70
• Genel Kültür ve Genel Yetenek: %30
Yazılı giriş sınavı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr web sitesinde duyurulur.
Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.
Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler
hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç
ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Yazılı giriş sınavını kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı giriş sınavında her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama 70 (Yetmiş) veya
üzerinde puan almış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.
IX - Sözlü Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yazılı sınavda her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama en az 70 (Yetmiş) puan almak
şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen kadro sayısının en fazla
dört katına kadar aday sözlü giriş sınavına çağrılır. Son sırada birden fazla eşit puanlı aday olması
durumunda tüm adaylar sözlü giriş sınavına çağrılır.
Sözlü giriş sınavına alınacakların listesi, sınav tarihi, yeri vb. bilgiler www.tmsf.org.tr
web sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden
görüntüleyebilecektir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
Sözlü giriş sınavı, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi
düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zekâ
ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye
yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 (Yüz) tam puan üzerinden not
verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.
Sözlü giriş sınavında başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 (Yetmiş) olması
gerekir.
Sözlü giriş sınavında 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep
hak teşkil etmez.
X - Genel Değerlendirme ve Başarı Notu
Yazılı ve sözlü giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 (Yetmiş) ve
üzeri puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş
sayılır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.
Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı
olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan başarılı
olmuş sayılır.
Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın
bitimini takip eden 5 (Beş) iş günü içinde www.tmsf.org.tr web sitesinde duyurulur. Ayrıca
adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Asil ve
yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu için ayrıca tebligat yapılmaz.
Sınavı kazananlardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı
yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde
atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz konusu
olmaz.
İlan olunur.

Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.