Son Dakika

SAĞLIK BAKANLIĞI NOTER KURASIYLA İLK DEFA YENİDEN HEKİM VE DENTİST ATAMASI YAPACAK17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
2022 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip,
tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-
yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında
kura ile yapılacaktır.
A- GENEL ESASLAR
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı
kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5) Halen Sağlık Bakanlığı dışında bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar ile en son bu
kurum ve kuruluşlarda çalışmakta iken ayrılanlar, başvurusunu kesinleştirdikten sonra en son
görev yaptıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet cetvelini (Bu belgeyi temin edemeyenler bu
belge yerine e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresinden temin edecekleri “Hitap
Hizmet Dökümü” belgesini) başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri
gerekmektedir. (Sisteme yüklenecek belgede ilk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve
branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih,
kadro derecesi, varsa istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb.
bilgiler bulunmalıdır.)
6) Devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kapsamında Sağlık Bakanlığı dışında farklı bir
kamu kurumuna atanmış olanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamladıklarına dair
kurumlarından alacakları DHY bitirme belgesini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda
kaydetmeleri gerekmektedir.
7) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların İçişleri Bakanlığınca
tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik
ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
8) Başvuracak adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak
ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir. Genel kura ile
yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere
genel kura ile yerleştirilecektir.

Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016
9) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 24 Kasım 2022
Perşembe - 13 Aralık 2022 Salı saat 18.00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura
başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda
bulunamazlar.
10) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat
yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve
neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
11) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu
durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış
olanların başvuruları kabul edilecektir.
12) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama
tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
13) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının
ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
14) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
15) Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
16) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar
hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları
yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir.
B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun
4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan
eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti
Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar
dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti
Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 23 Kasım 2022 Çarşamba
günü saat 18.00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık
tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık
Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr
üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda
mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını
gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik
ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini
elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)
7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi
kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını
tercih ederek başvurabilirler. (Aynı Kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız
sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)
C- KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR
1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımayanlar,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar,
4) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,
6) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde
belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,
8) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi
Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar
dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)
9) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim
durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna
göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal
uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş
tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde başvuruları kabul
edilmeyecektir.)
D- ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların
atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri
ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak
şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya
olanların atamaları yapılmayacaktır)

Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden
imzalı dilekçe.
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
e) Mal bildirim formu.
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış
olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin
edemeyenler, bu belge yerine e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden temin
edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesi).
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde
çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında
sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine
dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)
SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR
ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No: 9 06800
Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00
DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE
ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.
2022 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ
SIRA TARİH AÇIKLAMA
1 18 Kasım 2022 Cuma - 23 Kasım 2022 Çarşamba
Saat 18.00’e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması
2 8 Aralık 2022 Perşembe Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS
üzerinden ilanı
3 8 Aralık 2022 Perşembe - 9 Aralık 2022 Cuma
Saat 18.00’e kadar
İnceleme sonrası başvuruları ret olanların
itirazlarının PBS üzerinden alınması
4 14 Aralık 2022 Çarşamba İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
5 15 ARALIK 2022 PERŞEMBE
KURA TARİHİ
Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet
adresinden ilan edilecektir.
6 30 Aralık 2022 Cuma
saat 18.00
Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati
(Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli
çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar
kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi
atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları
sağlık tesisine teslim etmelidirler.)
14293/1-1


Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.