Son Dakika

110 SÖZLEŞMELİ KÜTÜPHANECİ ALIM İLANI17 Kasım 2022 – Sayı : 32016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
110 SÖZLEŞMELİ KÜTÜPHANECİ ALIM İLANI
Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslara” göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci
pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 110 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
1- GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci
maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- ÖZEL ŞARTLAR
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi,
kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmaları gerekmektedir.
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde
alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. En son
adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.
3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu
olmaları gerekmektedir.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Adıyaman (1), Afyonkarahisar (3), Aksaray
(1), Amasya (1), Antalya (1), Ardahan (2), Aydın (2), Balıkesir (2), Bilecik (2), Bingöl (1), Bolu
(2), Burdur (4), Bursa (2), Çanakkale (2), Çankırı (1), Denizli (4), Diyarbakır (1), Düzce (2),
Edirne (1), Elazığ (3), Erzincan (4), Erzurum (3), Eskişehir (2), Gaziantep (1), Giresun (2),
Gümüşhane (3), Isparta (2), İzmir (9), Karabük (1), Kars (1), Kastamonu (3), Kayseri (3),
Kırıkkale (1), Kırklareli (2), Kocaeli (2), Kütahya (3), Manisa (1), Mardin (2), Mersin (1), Muğla
(2), Muş (2), Nevşehir (2), Rize (4), Sakarya (3), Sivas (3), Şanlıurfa (3), Şırnak (1), Tekirdağ (2),
Tokat (1), Trabzon (1), Tunceli (1), Van (1).
3- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1. Başvurular elektronik ortamda 05.12.2022- 19.12.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer
Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2022 – Sayı : 32016
4. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak
sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
4- SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:
Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde
yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü
sınavda aldıkları puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS
puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil
ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
5- DİĞER HUSUSLAR
1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu’nun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu
arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler,
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.
3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru
alınmayacaklardır.
4. Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır.
6- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:
Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.
7- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi
tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.
2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı
ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste
belirlenecektir.
3. Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler
içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun
olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
14308/1-1

Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.