Son Dakika

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU 5 BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İÇİN İLANA ÇIKTIKişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İLANI
Kişisel Verileri Koruma Kurumu emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete
’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci
maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli
bilişim personeli alınacaktır.


I. BAŞVURU ŞARTLARI


A- GENEL ŞARTLAR


a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece B Grubu pozisyonları için başvuru
yapabilir),
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle
ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık
mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
e. Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme,
öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım
çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak
uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip
olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR


Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar
aranacaktır.
1. KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl
çalıştığını belgelemek,
b) Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve önleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı
Sistemi, E-posta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, SSL Şifreleme
Sistemi ve DDoS Atak Engelleme Sistemi hakkında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM (Security Information Management and Security Event
Management) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak ve siber olayların tespiti için korelasyon
yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
d) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek
geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım
bilgisine sahip olmak,
f) Sanallaştırma teknolojilerinin (Wmware, Hyper-V vb.) güvenliği konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
g) Yazılım ve veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
h) Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
i) Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,
j) Network güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve network penetrasyon testi
yapabilmek,
k) Son kullanıcı ve son kullanıcı cihazları (Antivirüs vb.) güvenliği konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
l) Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan vb. zafiyet testi araçlarından en az
birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
m) Windows, Linux ve Unix tabanlı işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve
zararlı analizi yapabilmek
n) E-Posta sistemleri güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,
o) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) yönetim ve dokümantasyonu konularında bilgi
sahibi olmak.
p) Uygulamalı CEH eğitimi almış olmak ve belgelemek (Online eğitim kabul
edilmeyecektir),

Tercihen;
a) Tercihen Global Information Assurance Certification (GIAC) Penetration Tester
(GPEN), Web Application Penetration Tester (GWAPT), Licensed Penetration Tester (LPT),
CISSP (Certified Information Systems Security Professional) sertifikalarından en az birine sahip
olmak,
b) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı eğitimi sertifikasına
sahip olmak,
2. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 3 Katına Kadar)
a) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Active Directory, Exchange vb. Microsoft
ürünlerinin kullanıldığı ve sanal sistemlerin bulunduğu bilgi işlem merkezlerinde, en az 5 (beş) yıl
sistem uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak,
b) Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, Failover Cluster
mimarisi vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Microsoft Exchange Server kurulum, yapılandırma ve sorun giderme konusunda bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
d) PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Uygulama sunucularının (IIS vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu
sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak
g) Veri depolama ve SAN cihazlarının yönetimi konusunda deneyimli olmak, bunların
mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
h) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem
giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
i) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak
j) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,
• Microsoft Certified: Solutions Associate (MCSA)
• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
• Microsoft Certified: Azure Fundamentals
• Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
3. AĞ UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına
Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut iç veya dış en az 1.000 kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem
merkezlerinde bilişim ağlarında en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b) Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
c) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE
802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
f) Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu,
konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,
g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Antivirüs, Web Gateway, DDoS, E-mail
Gateway, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Windows, Linux ve Unix tabanlı işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4- IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel
Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE
802.1x ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
k) Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında
deneyim sahibi olmak,
m) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama
konularında deneyim sahibi olmak,
n) DNS, DHCP konularında bilgi sahibi olmak,
o) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi
olmak,
p) Sistem odası taşıması ve tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
q) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi
sahibi olmak.
Tercihen;
a) CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCT sertifikalarına sahip olmak,
b) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında deneyim sahibi olmak,
c) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak.
d) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı
Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
4. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katına Kadar)
a) Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile
bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve
Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS,
Javascript, AJAX, JQuery) konularında tecrübeye sahibi olmak
c) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
d) ASP.NET MVC ile çok kullanıcılı bir projede uygulama geliştirmiş olmak,
e) .NET, .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework veya
Web API teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
f) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
g) CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTM gibi Web Teknolojilerine hâkim
olmak,
h) Oracle, PostgreSQL, MySQL ve MSSQL ilişkisel veritabanları hakkında bilgi sahibi
olmak ve en az ikisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,
i) Veritabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
j) RESTful, SOAP, WCF servisler hakkında bilgi sahibi olmak,

k) TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, CI-CD ve DevOps süreçleri
konusunda bilgi sahibi olmak,
l) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
m) Web uygulamaları, Responsive Design, Javascript, Typescript konularında bilgi sahibi
olmak,
n) Yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
Tercihen;
a) Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında bilgi sahibi olmak.
b) Angular, React, VueJs ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) Tercihen Asp.Net Zero Framework hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak
d) PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı
projelerde görev almış olmak.
e) UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi
sahibi olmak,
f) Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
g) Microsoft Certified Solution Developer: App Builder (MCSD App Builder), Microsoft
Certified Solution Developer: Web Applications (MCSD Web Applications) sertifikalrına (en az
birine mi her ikisine mi) sahip olmak
5. VERİTABANI UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının
2 Katına Kadar)
a) En az 1.000 (bin) iç veya dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da
işletmelerde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (3) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Postgre SQL ve MSSQL Server veri tabanı yönetimi konusunda uzman seviyesinde
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) NoSQL ve Hadoop sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalleştirme hakkında ileri
derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve
kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,
f) Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında
tecrübeye sahip olmak,
g) Özel güvenlik ve denetim politikaları oluşturabilmek, tarama ve güvenlik filtreleri
hazırlayabilmek,
h) Veri tabanı güvenliği sistemlerine hakim olmak,
i) Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance/SQL Tuning,
PL/SQL konularına hakim olmak,
j) Özel güvenlik ve denetim politikaları oluşturabilmek, tarama ve güvenlik filtreleri
hazırlayabilmek,
k) Yazılım geliştirme ve entegrasyon temelli çalışmalarda bulunmuş, yazılım-sorgu
irdeleme, analiz ve tasarım kabiliyetli olmak,
l) Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,


II. SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ, KONULARI
Sözlü sınav yeri ve tarihi başvuruların değerlendirilmesinin ardından www.kvkk.gov.tr
internet adresinden ilân edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı
üzerinden görüntüleyebilecektir.
1. Java ile yazılım geliştirme,
2. Spring Framework,

3. JavaScript kütüphaneleri,
4. Mobil yazılım teknolojileri,
5. UNIX/LINUX işletim sistemleri,
6. Sunucu Sistemleri,
7. Disk Sistemleri ve SAN,
8. Bilişim Ağları (network),
9. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-
mail Gateway, vb.),
10. Proje yönetimi ve süreç takibi,
11. Rekabet ve satın alma süreçleri,
12. 27001 Bilgi Güvenliği,
13. Altyapı ve donanım güvenliği,
14. CISSP ve CEH,
15. GIAC Sertifikalarından ilgili sertifika konuları,
16. Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar,
17. Zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili sözlü sınav esnasında gerektiğinde ilave
sorular sorulacak ve uygulamalı testler yapılacaktır.


III. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER


Adaylar başvurularını 11.11.2022-25.11.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup
duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
Adaylar belirtilen pozisyonlardan en az 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
- Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
1) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler,
(Transkript belgesi de kabul edilecektir.),
2) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve
ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde;
bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin
(B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile
özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
3) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkotlu belge,
4) Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile bilgi ve tecrübeyi gösteren belgeler. (Sertifikalar,
verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz
tarafından doğrulanacaktır.)
5) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir. Adaylardan gerekli
durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek
yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu
olacaktır.


IV.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI


Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı B Grubu (KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen
YDS dengi sınavlardan alınan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam
puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir. Her bir başvuru
grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya
göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından
gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan
yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup
yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
hesaplanacaktır.


Yukarıdaki değerlendirmeye göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar
www.kvkk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile
şahsen veya posta yoluyla Sınav Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak
bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.


V. SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI
Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar
arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak
belirlenecektir.
Asil aday sayısı kadar aday yedek olarak belirlenecek olup atanmaya hak kazanan ancak;
süresi içinde geçerli başvuru yapmayanlar, ataması yapılıp da çeşitli nedenlerle ayrılanlar, ataması
yapılıp göreve başlamayan, ataması iptal edilen adayların boşalan pozisyon unvanlarına yedek
aday listesindeki sıraya göre 6 ay içerisinde atama yapılacaktır.
Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar ile bu adaylardan istenilecek belgeler
www.kvkk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.


VI. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET
Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla
mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize
cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurumumuz,
yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek,
yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.
13392/1-1

Haberin Son Güncellenme Tarihi: 17.11.2022 14:34

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.