Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 38 MEMUR ALACAKKahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa
Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla,
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra Kadro
Unvanı Sınıfı Kadro
Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyet
KPSS
Puan
Türü
KPSS
Taban
Puanı
1 Memur GİH 8-9 12
Üniversitelerin Siyasal Bilgiler
Fakültesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, İktisat
Fakültesi ve İşletme Fakültesi
bölümlerinin birinden mezun
olmak.
Kadın/
Erkek P3
En az
70
Puan
2 Memur GİH 8 1
Lisans düzeyinde eğitim
veren Fakültelerin Türk Dili ve
Edebiyatı veya Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği
bölümünden mezun olmak.
Kadın/
Erkek P3
En az
70
Puan
3 Memur GİH 7 1
Lisans düzeyinde eğitim
veren Fakültelerin Tarih veya
Tarih Öğretmenliği
bölümünden mezun olmak.
Kadın/
Erkek P3
En az
70
Puan
4 Memur GİH 7 3
Lisans düzeyinde eğitim
veren üniversitelerin Sosyal
Hizmet bölümünden mezun
olmak.
Kadın/
Erkek P3
En az
70
Puan
5 Memur GİH 7 1
Üniversitelerin Siyasal Bilgiler
Fakültesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, İktisat
Fakültesi ve İşletme Fakültesi
bölümlerinin birinden mezun
olmak.
İngilizce YDS’de En Az (D)
düzeyinde puan almış olmak,
Kadın/
Erkek P3
En az
70
Puan
6 Memur GİH 7 2
Üniversitelerin Lisans
düzeyinde eğitim veren
İletişim Fakültesi bölümünden
mezun olmak.
İngilizce YDS’de En Az (D)
düzeyinde puan almış olmak,
Kadın/
Erkek P3
En az
70
Puan

7 Mühendis TH 7 4
Üniversitelerin İnşaat
Mühendisliği lisans
programından mezun olmak.
İngilizce YDS’de En Az (D)
düzeyinde puan almış olmak,
Kadın/
Erkek P3
En az
70
Puan
8 Mühendis TH 7 2
Üniversitelerin Makine
Mühendisliği lisans
programından mezun olmak.
İngilizce YDS’de En Az (D)
düzeyinde puan almış olmak,
Kadın/
Erkek P3
En az
70
Puan
9 Mühendis TH 7 1
Üniversitelerin Elektrik-
Elektronik Mühendisliği veya
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği lisans
programından mezun olmak.
İngilizce YDS’de En Az (D)
düzeyinde puan almış olmak,
Kadın/
Erkek P3
En az
70
Puan
10 Mühendis TH 7 1
Üniversitelerin Harita
Mühendisliği lisans
programından mezun olmak.
İngilizce YDS’de En Az (D)
düzeyinde puan almış olmak,
Kadın/
Erkek P3
En az
70
Puan
11 Mühendis TH 7 1
Üniversitelerin Ulaştırma
Mühendisliği lisans
programından mezun olmak.
İngilizce YDS’de En Az (D)
düzeyinde puan almış olmak,
Kadın/
Erkek P3
En az
70
Puan
12 Mühendis TH 7 1
Üniversitelerin Endüstri
Mühendisliği lisans
programından mezun olmak.
İngilizce YDS’de En Az (D)
düzeyinde puan almış olmak,
Kadın/
Erkek P3
En az
70
Puan
13 Mimar TH 7 5
Üniversitelerin Mimarlık lisans
programından mezun olmak.
İngilizce YDS’de En Az (D)
düzeyinde puan almış olmak,
Kadın/
Erkek P3
En az
70
Puan
14 Şehir
Plancısı TH 7 3
Üniversitelerin Şehir ve Bölge
Planlama lisans
programından mezun olmak.
İngilizce YDS’de En Az (D)
düzeyinde puan almış olmak,
Kadın/
Erkek P3
En az
70
Puan
Toplam 38

I) BAŞVURU ŞARTLARI
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş memur
kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru Genel Şartları:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
Başvuru Özel Şartlar:
a) İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
II) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Sınava girmek isteyen adaylar, www.kahramanmaras.bel.tr adresinde bulunan “Başvuru
Formunu” imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
ç) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
f) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
ğ) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapacaktır.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza
ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik
edilecektir.)
III) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
a) Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenen belgeler ile
26.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00/13.30-16.30)
içerisinde şahsen, Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi No: 101(Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi Kültür Park) Onikişubat/Kahramanmaraş adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
adresine, başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
içerisinde Belediyemizin insankaynaklaribasvuru@kahramanmaras.bel.tr mail adresine
gönderilebilecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular
dikkate alınmayacaktır.
IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
a) Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday, sözlü sınava
çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip, 20.01.2023 tarihinde Belediyemiz www.kahramanmaras.bel.tr internet
adresinden ilan edilecektir.
ç) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ posta yolu
ile başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir, bu
belge sınava girişte ibraz edilecektir.
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.