Son Dakika

YARGI KARALARI UYGULANMALI, USULSÜZ İLÇE MÜDÜRÜ ATAMA VE GÖREVLENDİRMELERİ İPTAL EDİLMELİDİR

 Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Merkezi olarak; 04.07.2022 tarih ve 2022/364 Sayılı Danıştay İDDK Kararı gereği “yazılı sınav kazanarak atanmış olmak şartıyla en az iki yıl şube müdürlüğü ya da en az dört yıl kurum müdürlüğü yapmış olma” şartını taşımayan kişilerin İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanma işlemlerini ve asaleten atanma şartına haiz olmayan kişilerin Valiliklerce İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirme işlemlerinin iptal edilmesi konulu resmi yazımızı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne gönderdik.

Resmi talep yazımız;

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA (Personel Genel Müdürlüğü)

Konu : İlçe Milli Eğitim Müdürü Atamaları
İlgi : 04.07.2022 tarih ve 2022/364 Sayılı Danıştay İDDK Kararı

Bilindiği üzere 12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin “Bazı kadrolara atama” başlıklı 05/11/2021 tarihli Yönetmelik ile değişik 23. Maddesinde ”yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atamış olmaları şartıyla” ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme Danıştay İkinci Dairesinin 23/03/2022 tarih ve E:2021/18678 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Danıştay İkinci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişin söz konusu karara karşın Danıştay Dava Daireler Kuruluna yapmış olduğunuz iptal ve kararın kaldırılmasına yönelik itirazınızın ilgi karar gereğince “REDDİNE” karar verilmiştir.

Bilindiği üzere; Anayasa'nın 138. maddesinin dördüncü fıkrasında, 'Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.' denilmektedir. Bu hükme göre, kamu görevlileri de mahkeme kararlarını yerine getirmek zorunda olup, bu konuda seçim hakları bulunmamaktadır. Kaldı ki, mahkeme kararlarını kasten yerine getirmeyen memur ve diğer kamu görevlilerinin eylemleri suç oluşturmaktadır.

İlgi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul Kararı gereği “yazılı sınav kazanarak atanmış olmak şartıyla en az iki yıl şube müdürlüğü ya da en az dört yıl kurum müdürlüğü yapmış olma” şartını taşımayanlardan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak ataması yapılanların atanmalarının; asaleten atanma şartına haiz olmayanların da İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilenlerin görevlendirmelerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kararı gereğince İlçe Milli Eğitim Müdürü atamalarının bakanlığınızca iptal edilmesi, asaleten atanma şartına haiz olmayanların görevlendirmelerinin iptal edilerek görevlendirmelerin asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan yapılabilmesi için valiliklere gerekli talimatın verilmesi hususlarında;

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Emir KAZAK

Liyakat Sen Genel BaşkanıHiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.