Son Dakika

MÜFETTİŞLER İÇİN KANUN TEKLİFİ TASLAĞI HAZIRLANDI

Haberin Son Güncellenme Tarihi: 17.11.2022 14:34


 

DENETİM HİZMETLERİ SINIFININ İHDAS EDİLMESİ AMACIYLA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TASLAK ÇALIŞMASI

 

MADDE 1 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine “XI - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

XII - DENETİM HİZMETLERİ SINIFI

          Bu sınıf, mevzuatında belirtilen en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile alınan ve en az üç yıl süreli mesleki eğitim ve yetiştirme sonucunda yapılan özel yeterlik sınavında başarı göstererek, bu Kanunun kapsamına giren Bakanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlük ve Bağımsız Genel Müdürlüklerin (bağlı ortaklık şeklinde olanlar dahil), merkez ve taşra teşkilatı ile Belediyeler ve bunlara bağlı Genel Müdürlüklerde teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma ile görevli ve yetkili kılınmak üzere atanan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve denetmenler ile bunların yardımcılarını ve stajyerlerini kapsar.

Yukarıda sayılanların kurul veya birim başkanları ile başkan yardımcıları da bu sınıf kapsamındadır.

Adalet, mülki idare amirliği ve emniyet hizmetleri sınıflarında yer alan denetim elemanları ile Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına yönelik özel kanunlarında yapılan düzenlemeler saklıdır.

MADDE 2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A - Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Denetim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

1. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Bakanlık Teftiş Başkanları, Vergi Denetim Kurulu Başkanı ve Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı için % 330 una,

          2. Bakanlık Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcıları, Hazine Başkontrolörü, Hazine Kontrolörü ve Stajyer Hazine Kontrolörleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi, İş Müfettişi ve İş Müfettiş Yardımcıları için % 300 üne,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı için % 330 una,

          4. Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için % 290 ına,

          5. Bağımsız Genel Müdürlüklerin (bağlı ortaklık şeklinde olanlar dahil, mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Teftiş Kurulu Başkanları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanları, Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanları ve Genel Müdürlük Rehberlik ve Teftiş Başkanları için % 300 üne,

          6. Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları, Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlük Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörleri ve Bağımsız Genel Müdürlük (bağlı ortaklık şeklinde olanlar dahil, mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için % 290 ına,

          7. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürleri için % 220 sine,

8. Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir Belediyeleri sınırları içinde yer alan ilçe belediyeleri ve bunlara bağlı Genel Müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için % 180 ine,

9. Diğer belediyeler ve bunlara bağlı Genel Müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcıları ile Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Muhasebe Denetmenleri, Milli Emlak Denetmenleri ve bunların yardımcıları için % 160 ına,

10. Birinci sınıf denetim elemanlığına yükseltilmiş olanlara ayrıca % 100 üne,”

b) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A - Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (f) bendinde yer alan “ile Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez denetim elemanlarıibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A - Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyelerine bağlı Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl Özel İdaresi ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri için % 290 ına”

d) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A - Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (h) bendinde yer alan “Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Maarif Müfettişleri ile Ürün Denetmenleri” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

e) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A - Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

f) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A - Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (j) bendinde yer alan “Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "F) DENETİM TAZMİNATI” bölümünün başlığı “DENETİM GÖREV TAZMİNATI” şeklinde ve (a) bendinde yer alan “(e), (f) ve (g) sırasında sayılanlardan” ibaresi “(f) ve (g) sırasında sayılanlardan” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI” bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş ve mevcut (H) bölümü (İ) bölümü olarak değiştirilmiştir.

“H) DENETİM HİZMETLERİ TAZMİNATI

Denetim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

a) Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Bakanlık Teftiş Başkanları, Vergi Denetim Kurulu Başkanı ve Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı için % 200 üne,

b) Bakanlık Müfettişleri, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Vergi Müfettişleri, Hazine Kontrolörleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerinden,

- 1 inci dereceden aylık alanlar için % 200 üne,

- 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 190 ına,

- 4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlar için % 180 ine,

- Diğer derecelerden aylık alanlar için % 170 ine,

- Yardımcılar için % 50 sine,

c) Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı için % 200 üne,

d) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişlerinden,

- 1 inci dereceden aylık alanlar için % 190 ına,

- 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 180 ine,

- 4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlar için % 170 ine,

- Diğer derecelerden aylık alanlar için % 160 ına,

- Yardımcılar için % 50 sine,

e) Bağımsız Genel Müdürlüklerin (bağlı ortaklık şeklinde olanlar dahil, mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Teftiş Kurulu Başkanları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanları, Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanları ve Genel Müdürlük Rehberlik ve Teftiş Başkanları için % 200 üne,

          f) Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri, Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlük Kontrolörleri ve Bağımsız Genel Müdürlük (bağlı ortaklık şeklinde olanlar dahil, mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Müfettişlerinden,

- 1 inci dereceden aylık alanlar için % 190 ına,

- 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 180 ine,

- 4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlar için % 170 ine,

- Diğer derecelerden aylık alanlar için % 160 ına,

- Yardımcılar için % 50 sine,

g) Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürleri için % 190 ına,

h) Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir Belediyeleri sınırları içinde yer alan ilçe belediyeleri ve bunlara bağlı Genel Müdürlük Müfettişlerinden,

- 1 inci dereceden aylık alanlar için % 170 ine,

- 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 160 ına,

- 4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlar için % 150 sine,

- Diğer derecelerden aylık alanlar için % 140 ına,

- Yardımcılar için % 50 sine,

i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı Genel Müdürlük Müfettişleri, Eğitim Müfettişleri, Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Muhasebe Denetmenleri ve Milli Emlak Denetmenlerinden,

- 1 inci dereceden aylık alanlar için % 150 sine,

 


 

b) Eki “(IV) SAYILI CETVEL”in; 4 üncü sırasının (c) bendine “Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Birinci Sınıf Denetim Elemanları” ibaresi eklenmiş ve aynı cetvelin 8 inci sırasının (a) bendinde yer alan “2.000” ibaresi “3.000” şeklinde değiştirilmiştir.

 MADDE 5 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Ek 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendindeki Mülki İdare Amirliği Hizmetleri” ibaresi “Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ve Denetim Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Ek 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendindeki “uzman, denetçi, kontrolör, aktüer ve stenograf unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca söz konusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ve bunların yardımcı ve stajyerleri” ibaresi “denetim hizmetleri sınıfına dahil olanlar hariç, müfettiş, uzman, denetçi, kontrolör, aktüer ve stenograf unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca söz konusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ve bunların yardımcı ve stajyerleri” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Eki “(I) SAYILI CETVEL”in “7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel” başlıklı (7) nolu gruptan sonra gelmek üzere aşağıdaki grup eklenmiş ve sonraki başlıklar buna göre teselsül ettirilmiştir.


 

d) Eki (II) sayılı cetvelin 4 üncü sırasında yer alan “Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanı, Bakanlık merkez teşkilatına dahil kurul başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanı, Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlarıibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı sırada yer alan “Bakanlık merkez teşkilatına dahil kurul başkanları” ibareleri “denetim hizmetleri sınıfında bulunanlar hariç bakanlık merkez teşkilatına dahil kurul başkanları” şeklinde ve “ek göstergeleri 6.400 veya daha yüksek tespit edilen kurum başkanı ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar” ibareleri “denetim hizmetleri sınıfında bulunanlar hariç ek göstergeleri 6.400 veya daha yüksek tespit edilen kurum başkanı ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Eki (II) sayılı cetvelin 7 nci sırasında yer alan “genel müdürlük Rehberlik ve Teftiş Başkanı” ibaresi “denetim hizmetleri sınıfında bulunanlar hariç genel müdürlük Rehberlik ve Teftiş Başkanı” şeklinde ve “ek göstergesi Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kurum ve kurul başkanı, kurum ve kurul başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar” ibaresi “denetim hizmetleri sınıfında bulunanlar hariç ek göstergesi Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kurum ve kurul başkanı, kurum ve kurul başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 -  31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “F- Denetim Tazminatı” ibaresi “F- Denetim Görev Tazminatı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 - 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yazan “1,3”, “1,1” ve “0,9” ibareleri sırasıyla “1,9”, “1,5” ve “1,3” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 - 10/07/2011 tarihli ve 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 - 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Birinci sınıf denetim elemanlığına yükseltilme şartları

EK MADDE 38 - Mevzuatında belirtilen en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile alınmış ve en az üç yıl süreli mesleki eğitim ve yetiştirme sonucunda yapılan özel yeterlik sınavında başarı göstererek atanmış ve bakanlık merkez teşkilatına dahil başkanlıkların denetim hizmetleri sınıfında bulunan kadrolarında başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör ve kontrolör olarak görev yapanlardan ve aynı şekilde atanmış olanlar arasından Cumhurbaşkanı kararı veya onayıyla kadrolarının bulunduğu birimlere başkan veya başkan yardımcısı olarak atanmış olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilik kadrolarına atanmış olanlardan aşağıdaki şartları taşıyanların, birinci sınıf denetim elemanlığına yükseltilmesine karar verilir:

a) Yardımcılık ve stajyerlerlikte geçen süreler dahil müfettişlik, denetçilik ve kontrolörlükte geçen veya bu mesleklerde geçtiği kabul edilen fiili çalışma sürelerinin toplamı on beş yıl olmak,

b) Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak,

c) Ahlaki gidişleri, mesleki bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, ekip çalışmasına yatkınlıkları, yüksek lisans veya doktora çalışmaları ve varsa haklarında düzenlenen performans değerlendirmeleri dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre meslekte başarılı bulunmak,

d) Mesleğin vakar ve onuruyla bağdaşmayan veya kişisel haysiyet ve itibarını zedeleyen veya görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,

e) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını aynı neviden olmasa bile birden fazla almamış olmak,

Değerlendirme yöntemi

EK MADDE 39 - Birinci sınıf denetim elemanlarının tespiti amacıyla yapılacak inceleme ve değerlendirmeler, ilgili bulundukları başkanlıklarda, başkan, başkan yardımcıları ve birinci sınıf denetim elemanları arasından oluşturulacak yedi asıl ve üç yedek üyeden oluşan komisyon vasıtasıyla her yıl Kasım ayında yapılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almış olmak şarttır. Birinci sınıf denetim elemanlığı statüsüne yükseltilenlerin isimleri liste halinde Resmi Gazetede yayımlanır.

İsimleri bu listede yer almayan ilgililer, kararın yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmak suretiyle durumlarının ilgili komisyon vasıtasıyla bir defa daha görüşülmesini isteyebilirler. İlgili komisyonlar itiraz süresinin bitiminden itibaren altmış gün içinde yapılan başvurular hakkında karar vermek zorundadır.

Birinci sınıf denetim elemanlığı statüsüne yükseltilmeyenler karar tarihinden itibaren iki yılda bir tekrar birinci sınıf incelemesine tabi tutulurlar. Birinci sınıf değerlendirmesine ve değerlendirme komisyonlarının çalışmalarına dair usul ve esaslar ile değerlendirme ölçütlerinin başarı puanındaki ağırlıklarının tespiti ve itiraza ilişkin hususlar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

EK MADDE 40 - Denetim hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta iken Cumhurbaşkanı kararı veya onayıyla kamu kurum ve kuruluşlarının denetim hizmetleri sınıfı dışındaki yöneticilik kadrolarına atananlara mali haklar kapsamında, kadro veya pozisyonuna bağlı olarak yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının denetim hizmetleri sınıfındaki emsali başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve denetmenlere mali haklar kapsamında kadro veya pozisyonuna bağlı olarak yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamından düşük olması halinde aradaki fark bu görevde kaldıkları sürece tazminat olarak ödenir.”

MADDE 10 - 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 48 - Bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle ek göstergeleri yeniden tespit olunan kadrolarda halen görevli bulunanların aylıklarının hesabında uygulanacak ek göstergeler, bu görevlerinde kaldıkları sürece, yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamaz.

GEÇİCİ MADDE 49 - Bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle mevzuatta bu kanunun 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "F) “Denetim Tazminatı” bölümüne yapılan atıflar, 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "F) “Denetim Görev Tazminatı” bölümüne yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 50 - Başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör ve kontrolör kadrolarında görev yapmakta iken bu maddenin yürürlük tarihinden önce Genel Müdür ve ek göstergesi bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilmiş kadrolara atanıp, görevi sona ermiş olanlardan bakanlıkların merkez teşkilatlarında görev yapanların bir ay içinde talep etmeleri ve atanmak istedikleri kadrolara ilişkin şartları taşımaları kaydıyla daha önce görev yaptıkları birimlerde durumlarına uygun başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör ve kontrolör kadrolarına atanırlar.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla idari görevde bulunanlardan daha önce başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve denetmen kadrosunda istihdam edilmiş olanlar idari görevlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde talep etmeleri ve atanmak istedikleri kadrolara ilişkin şartları taşımaları kaydıyla daha önce görev yaptıkları birimlerde durumlarına uygun başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve denetmen kadrolarına atanırlar.

Sayılanlar dışında denetim hizmetleri sınıfına dahil kadrolara diğer sınıflardan atama yapılmaz.”

MADDE 11 - 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 42 - Bu maddenin yürürlük tarihinde;

a) Bu kanunun 1 inci maddesinde belirtilen kadrolarda bulunanların mevcut kadroları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni düzenleme yapılıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

b) Bakanlık merkez teşkilatına dahil başkanlıklarda görev yapan müfettiş, denetçi ve kontrolörlerin başmüfettişliğe, başdenetçiliğe ve başkontrolörlüğe atanmasına yönelik başlatılmış olan işlemler üç ay içinde tamamlanır.

c) Mevzuatında belirtilen en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile alınmış ve en az üç yıl süreli mesleki eğitim ve yetiştirme sonucunda yapılan özel yeterlik sınavında başarı göstererek atanmış ve halen bakanlık merkez teşkilatına dahil başkanlıkların kadrolarında başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör ve kontrolör olarak görev yapanlardan ve aynı şekilde atanmış olanlar arasından bu maddenin yürürlük tarihinden önce Cumhurbaşkanı kararı veya onayıyla kadrolarının bulunduğu birimlere başkan veya başkan yardımcısı olarak atanmış olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilik kadrolarına atanmış olanların birinci sınıfa yükseltilmelerine ilişkin işlemler altı ay içinde tamamlanır.

(a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların mevcut kadrolarında geçirdikleri süreler ile bu kadrolarda geçtiği kabul edilen sürelerin tamamı denetim hizmetleri sınıfında geçmiş sayılır.

d) Birinci sınıfa yükseltileceklerin tespit edileceği inceleme ve değerlendirme komisyonlarına görevlendirilecek yeteri kadar birinci sınıf denetim elemanı temin edilinceye kadar ilgili başkanlıklarca uygun görülecek başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör ve kontrolörler arasından görevlendirme yapılabilir. Kurulacak komisyonlarda görev alacaklar kendileriyle ilgili yapılacak inceleme ve değerlendirmelere katılamazlar.

e) Başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör ve kontrolör olarak görev yapmakta iken bu maddenin yürürlük tarihinden önce Cumhurbaşkanı kararı veya onayıyla kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarının yöneticilik kadrolarına atanmış olanlara mali haklar kapsamında, kadro veya pozisyonuna bağlı olarak yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının, denetim hizmetleri sınıfındaki emsali başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve denetmenlere mali haklar kapsamında kadro veya pozisyonuna bağlı olarak yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamından düşük olması halinde aradaki fark bu görevde kaldıkları sürece tazminat olarak ödenir.”

MADDE 12 - 01/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 15 - Geçici 9 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan, yapılan mesleki yeterlik sınavını vermiş olanlar yeminli mali müşavir unvanını almaya hak kazanırlar. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır. Bu sürenin hesabında kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri dikkate alınır.”

Yürürlük

MADDE 13 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 


 

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.