Son Dakika

HELAL AKREDİTASYON KURUMU KPSS PUANI İLE 3 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Haberin Son Güncellenme Tarihi: 17.11.2022 14:34Helal Akreditasyon Kurumundan:
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
- Helal Akreditasyon Kurumu merkez teşkilatında boş bulunan toplam 3 (üç) Helal
Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Tablo 1’de belirtilen
alanlarda ve sayılarda Ankara’da görev yapmak üzere Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı
alınacaktır.
TABLO 1:
Grup No KPSS
Puan Türü Öğrenim Dalları Kontenjan Sayısı Sınava Katılacak Aday Sayısı
1 KPSS P1 Gıda Mühendisliği 2 8
2 KPSS P3 İlahiyat 1 4
- Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar
başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal
belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Helal Akreditasyon Kurumuna aittir.
- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların Tablo 1’de
belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan
adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü
sınava çağrılacaktır.
II - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
- 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve bu tarihten
sonra doğmuş olanlar),
- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında,
Tablo 1’de belirtilen puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 (yetmiş)
puan almış olmak.
- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 5 (beş) yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan
İngilizce ve Arapça dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) düzeyinde puana veya başvuru
tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından
YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1’de belirtilen öğrenim dalından ya da
buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya
yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların
başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer
Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka
yüklemeleri gerekmektedir.),
- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
III - SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
- Adaylar başvurularını 14 Kasım (10:00) - 20 Kasım 2022 (23:59) tarihleri arasında e-
Devlet üzerinde Helal Akreditasyon Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen
takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.
- Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan
başvurularda kabul edilmeyecektir.
IV - SINAV TARİHİ VE YERİ
- Giriş sınavı Ankara’da yapılacaktır.
- Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar ile giriş sınavının yeri ve tarihleri giriş
sınavından en az 30 gün önce Kurumun resmi internet sayfasında (www.hak.gov.tr) üzerinden ilan
edilecek olup, adaylar Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden de sınavlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir. Ayrıca, adaylara yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
V - SINAV ŞEKLİ - KONULARI VE DEĞERLENDİRME
- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
- Sözlü sınav adayların;
a) Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı, yönlerinden (a) bendi için elli puan,
(b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı
ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
- Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını Tablo 1’de ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde
mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.
- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı
kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla
yedek liste belirlenir. Adayların giriş (sözlü) sınav puanlarının aynı olması halinde sırasıyla,
KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı
takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere
ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
- Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve
daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı
asil ve yedek listeler Helal Akreditasyon Kurumu (www.hak.gov.tr) internet sayfası ve Kariyer
Kapısı Platformu üzerinden duyurulacaktır.
VII - DİĞER HUSUSLAR
- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bunların ataması yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak
başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav
sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar,
atama işleminden vazgeçenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından
herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek
listeden atama yapılacaktır.
- Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan,
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve
haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar
kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
- Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi
veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile
Helal Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda bulunabileceklerdir.
- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını, Kurum
tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz
edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
VIII - İTİRAZ:
- Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Kurumun “http://www.hak.gov.tr”
internet adresinde ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulmasından itibaren en geç 7
(yedi) gün içerisinde Helal Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığına yapabileceklerdir.
- T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
IX - BİLGİ ALMA
- Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurumun internet
sayfasından (http://www.hak.gov.tr) veya Helal Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığından “Mustafa Kemal Mahallesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke
Yalçın Caddesi (2120. Cadde) No: 12 06530 Çankaya/ANKARA” temin edilebilir.
- Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0312) 939 08 00 / 0883 - 0826
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.