Son Dakika

500 İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ALIMINDA 35 YAŞ ŞARTI KALDIRILARAK TECRÜBELİ İCRA KATİPLERİNE GÖREVDE YÜKSELME İMKANI SUNULMALIDIR

Haberin Son Güncellenme Tarihi: 17.11.2022 14:34

Son yıllarda Adalet Bakanlığınca yapılan İcra Müdür Yardıcılığı alımlarındaki 35 yaş şartı tecrübeli icra katiplerinin görevde yükselmesini engellemektedir. 657 Sayılı devlet Memurları Kanunun Kariyer ilkesi gereği 35 yaş şartı kaldırılarak tecrübeli icra katiplerine görevde yükselme imkanı sunulmalıdır.

Sınav İlanı Şu Şekilde;

1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 500 adet İcra Müdür
ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.
2- Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Aralık 2022
Pazar günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde
yapılacaktır.
Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00 dan sonra sınav
binalarına alınmayacaklardır.
3- Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için Adalet
Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış
olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya
adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339
veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
şartı aranır.
4- Sınava başvurular 10-16 Kasım 2022 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru
merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet
adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları,
resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.
Geç başvuru günü 24 Kasım 2022 dir.
Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacak
kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması,
güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler,
ÖSYM tarafından adaylara ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacaktır.
Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru
ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri
Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adayların ise
varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır.
YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden
yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik
bulunan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
2
5- Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden
edinecekleri Aday Başvuru Formunu (sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır) doldurmuş olarak
ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken,
doldurulmuş Aday Başvuru Formunu ve sınava giriş için gereken kimlik belgesinin aslını yanlarında
bulundurmaları zorunludur.
YÖKSİS’te ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan adayların
mezuniyet belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgenin onaylı bir örneğini
başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur. Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS
kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim
bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak
bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde
(yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U.
numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik bulunanların eğitim bilgileri ÖSYM başvuru merkezlerince
başvuruda değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte
web kamerayla alınacak, fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir
fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf,
adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuruda adayın, kimlik ve iletişim
bilgileri ile birlikte mezuniyet, çalıştığı kurum, askerlik durumu vb. bilgileri de alınacaktır. Başvuru
merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan
alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi
kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Bu aşamadan
sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu sisteme
girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav
ücreti yatırılmayan başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Adaylar
başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla
başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi
ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru
kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden
özenle saklamaları gerekmektedir.
Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptal edilecek
ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
6- Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık
kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak “Engelli
Salonu”nda sınava alınacaklardır.
7- Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksik ve
yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe
uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği
tüm haklarını kaybedecektir.
8- Adayların, sınava başvuru yapmadan önce başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm
koşulları taşıdıkları takdirde sınav ücretini ödeyerek sınava başvuru yapmaları yararlarına olacaktır.
Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adayların atamaları
yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
9- Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı
hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen, birden fazla sınav ücreti yatıran,
sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı
sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem
için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
3
10- Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından,
adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş
Belgesi düzenlenecektir.
11- Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda
gerçekleştirilecektir. Sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacaktır.
12- Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi
ve fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış
fotoğraflı pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya
geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı,
imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de
geçerli kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları
vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus
cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak
güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.
Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik
Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları
ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı
hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla
herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz
sayılacaktır.
13- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, Sınav
Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine sınava giriş için gereken kimlik belgesinin aslı ile
şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili
ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.
14- Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için
ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin
Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM
tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt
olarak kullanılacaktır.
15- Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan
oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli
sorulardan oluşacaktır:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:
a) Türkçe, (10)
b) Matematik, (10)
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (5)
d) Türk Kültür ve Medeniyetleri, (5)
e) Temel Yurttaşlık Bilgisi, (5)
Alan Bilgisi Testi:
a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci
kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı
düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci
kitabın sekizinci kısmı, (8)
b) İcra ve İflâs Kanunu, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin
Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname,
İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, (12)
c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, (9)
d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı, (8)
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle
Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin
4
Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik,
Elektronik Tebligat Yönetmeliği, (8)
Alan bilgisi testinde her alt konudan soru yer almayabilecektir.
16- Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular,
basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa
olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla
çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu
kabul etmiş sayılırlar.
17- Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına
işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında
değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular
değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle
puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği
tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak
suretiyle puanlama yapılacaktır.
Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80)
puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir.
Genel yetenek ve genel kültür konuları kendi aralarında eşit olarak ağırlıklandırılacak olup; alan
bilgisi konuları ise yukarıda belirtilen (a), (b) ve (d) alt bentleri için dörtte bir oranında, (c) ve (e) alt
bentleri için sekizde bir oranında katsayılandırılarak değerlendirme yapılır.
Buna göre;
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri
ve İnkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi’nde
bulunan 5 konu (a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın
birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli
evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen
beşinci kitabın sekizinci kısmı, b) İcra ve İflâs Kanunu, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para
Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, İcra ve İflâs Kanununun
Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi
Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen
birinci kısmı, e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri
İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin
Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik,
Elektronik Tebligat Yönetmeliği,) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 10 alt test için
adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her bir alt test için sınava giren adayların ham
puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart
sapma değerleri kullanılarak her bir alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart
sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların
her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür
Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanlar yukarıda belirtilen
(a), (b) ve (d) alt bentleri için her biri 0,25; (c) ve (e) alt bentleri için her biri 0,125 ağırlıklandırma
katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel
Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 4/7 ile
5
çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel
Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.
Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde
hesaplanan en düşük ham puan değerinin 16/9 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde
puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın
toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.
70 ve üzeri puan alan aday sayısı, 500 kişilik kadro sayısının bir katı fazlasına ulaşmadığı
takdirde Genel Başarı Puanları;
P k 10 x
μ
σ
− 
= +  
 
P = Adayın Genel Başarı Puanı
x = Adayın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait Başarı
Puanlarının toplamı
μ = Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait Başarı Puanlarının
toplamlarının ortalaması
σ = Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait Başarı
Puanlarının toplamlarının standart sapması
formülü kullanılarak ortalaması k, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Burada k,
kadro sayısının en az bir katı fazlasına kadar adayın Genel Başarı Puanının 70 puan barajını
geçmesini sağlayacak ve en yüksek Genel Başarı Puanı 100 olacak şekilde belirlenir.
18-Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak
kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (500) bir
katı fazlası (1000) aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanır.
Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da (1000 inci aday ile aynı
puanı alan diğer adaylar) sözlü sınava çağrılacaktır.
19- Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca
sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile
öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Adayın başarı sırası da sınav sonuç belgesinde yer alacaktır.
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız.
Sözlü sınav tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzeri puan alan
ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava
katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise
“Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra mahkemelerce soru iptaline karar verildiğinde daha önce
sıralamaya dâhil edilenlerin hakları saklı tutulacaktır.
20- Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik
ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra
başlamak üzere) ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi
ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak
ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü
içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için
geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı,
ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı
hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe,
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM
süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün
içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C.

6
Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış
dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak
kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.
21- 6114 Sayılı Kanun gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının
ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. Soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve
diğer sınav evrakının imajlarının güvenli bir elektronik ortama aynen aktarılması halinde bu süreler
beklenmeksizin bunlar imha işlemine tabi tutulabilir. Bu suretle elektronik ortama aktarılan belgeler
tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav evrakının aslı hükmündedir.
22- ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi
kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak, “Adaylar
Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda
kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdının görüntüsünü ÖSYM’de (Ankara’da), her
oturum ayrı ayrı olmak üzere ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin dördüncü
fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.
23- Sınava girecek adaylar 10-17 Kasım 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM
adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi
yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme
işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar 450,00 TL olan sınav ücretini aynı gün
yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar
ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka
kartı ile yatırılacaktır.
Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru
bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları
tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri
iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de
düzenlenmeyecektir.
24- Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan, sınav
sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 15 gün içerisinde
istenilecek olan belgelerin gönderilmesi işlemi, e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-
Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi
ile yapılacaktır. Belgelerin gönderilmesine ilişkin şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
25- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kur’a ile yapılacaktır.
Sözlü sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler, sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile
kur’a günü ve yeri Bakanlığımızın internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.


Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.