Son Dakika

TİCARET BAKANLIĞI 2500 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKTicaret Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
A. GENEL BİLGİLER
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978
tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon sayısı
kadar;
1. Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muayene Memuru,
2. Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru,
3. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır.
Başvuru pozisyon ve sayıları:
POZİSYONU TEŞKİLATI ÖĞRENİM
DURUMU
KPSS
PUANI SAYISI
Sözleşmeli
Muayene Memuru
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlükleri Lisans P3 200
Sözleşmeli
Gümrük Muhafaza
Memuru
Gümrükler Muhafaza Genel
Müdürlüğü (Merkez Birimi) Lisans P3 50
Sözleşmeli
Gümrük Muhafaza
Memuru
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlükleri Lisans P3 1250
Sözleşmeli Büro
Personeli
Merkez Birimleri, Gümrük ve Dış
Ticaret Bölge Müdürlükleri,
Ticaret İl Müdürlükleri ve Serbest
Bölge Müdürlükleri
Ön lisans P93 1000
Adaylar söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilir.
B. BAŞVURU BİLGİLERİ
Başvurular dijital ortamda 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi
itibarıyla saat 17:00’a kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya
diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri
daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca
adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir
1. SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU
1.1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler,
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu
yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası
ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve
bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara

denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere
denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış
denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri
gerekmektedir.),
d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3
puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
1.2. SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak pozisyon sayısının üç katı aday
çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu
adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları, sınav yerleri ve sözlü sınav
tarihlerine ilişkin bilgileri www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ayrıca
duyurulacaktır.
Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar; “kavrama,
muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu;
özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu öğrenim dalı itibarıyla bilgi düzeyi, genel
yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden puan verilmek
suretiyle 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacak ve adayların başarı
puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon sayısını
geçmeyecek kadar asıl aday belirlenebilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS
puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi
itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik
verilecektir.
Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla yarısına
kadar yedek aday belirleyebilir.
Aynı pozisyonda yeni bir sınav ilan edilinceye kadar ve her hâlükârda 3 (Üç) ayı geçmemek
kaydıyla, belirlenen yedek listeden en yüksek başarı puanı alan adaydan başlamak üzere atama
yapılabilir.
Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
2. SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU
(Merkez Birimi ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri)
2.1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış
olmak (01.01.1992 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler,
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu
yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası
ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve
bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara
denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere
denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış
denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri
gerekmektedir.),

d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3
puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
e) Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,
f) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı,
kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı,
topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını
belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu
almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecek olup,
başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)
2.2. SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
2.2.1. Uygulama (Fiziki Yeterlilik) Sınavı
Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) sınavına, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak pozisyon
sayısının dört katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday
bulunması halinde, bu adayların tümü fiziki yeterlilik sınavına çağrılacaktır.
Adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılabilmeleri için aile hekimliği, devlet veya özel sağlık
kuruluşundan alacakları “fiziki yeterlilik sınavına katılabilir” ibareli tek hekim raporunu sınav
esnasında görevli personele ibraz etmek zorundadır.
Sınav yapılan tarihlerde Covid 19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar sınava
alınmayacaktır.
Parkur kamera ile kayıt altına alınmakta olup; başlangıç ve bitiş çizgilerinde 3 metre
genişliğinde fotosel bulunmaktadır. Fotoselden alınan sonuçlar herkes tarafından dijital olarak
görülebilecek boyutta olacaktır.
Öncelikle adaylara komisyon yetkilileri tarafından fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır.
Parkur esnasında gerçekleşen herhangi bir yaralanma/sakatlanmadan komisyon sorumlu değildir.
Adı okunan aday, kimliği ile birlikte kendini komisyona tanıttıktan sonra kameraya doğru dönüp,
kendini bir kez daha tanıtıp parkura yönelecektir.
Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.
EK:
1) Erkek Adaylar İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Kılavuzu (Ek 1)
2) Kadın Adaylar İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Kılavuzu (Ek 2)
Adayların parkur sınavından aldıkları puanlar, fiziki yeterlilik sınav puanını oluşturacaktır.
Bu puan (kadın/erkek karışık) en yüksekten başlayıp sıralanacak ve alım yapılacak pozisyon
sayısının 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla, aynı puana sahip olan
birden fazla aday bulunması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek olup KPSS
puanının da eşit olması halinde bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları, sınav yerleri ve sözlü sınav
tarihlerine ilişkin bilgileri www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ayrıca
duyurulacaktır.
2.2.2. Sözlü Sınav
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati,
temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve
inandırıcılığı; mezun olduğu öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü;
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden puan verilmek suretiyle 100 (yüz) tam puan
üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı,
KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon sayısını
geçmeyecek kadar asıl aday belirlenebilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS
puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi
itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik
verilecektir.

Son güncelleme Tarihi:28.03.2023 13:38Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.