Son Dakika

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SINAVLA 105 İÇ DENETÇİ ALIMI YAPACAK

Haberin Son Güncellenme Tarihi: 17.11.2022 14:34


Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:
İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI İLANI
İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 35 Genel Katılımcı kontenjanından, 35 Bilgi
Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 70 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla
24/12/2022 tarihinde Ankara’da “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” yapılacaktır.
I- Sınav Başvuru Şartları:
İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına katılabilmek için:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,
3- Aşağıda belirtilen süre zarfında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa
(Kanun) tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ( Kanuna ekli (I)-(IV)) sayılı
cetvellerde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelerde çalışmış olma şartını yerine getirmek:
a) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla denetim elemanı
olarak en az beş yıl.
b) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en
az sekiz yıl.
c) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dâhil olmak üzere, doktora unvanını almış
öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.
d) Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl.
e) Hâkim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu, hukuk müşaviri,
müşavir hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner, mimar, şehir
plancı, şehir ve bölge plancı ve muvazzaf subaylık ile komiserlik ve üzeri görevlerde sekiz yıl.
f) Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita
Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik
Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Ziraat
Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve
Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olarak “Mühendis” kadro unvanıyla en az sekiz yıl
görev yapanlar aday belirleme sınavına katılabilirler.
4. Yukarıda belirtilen meslek mensuplarından lisans mezuniyeti Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve
Sistem Mühendisliği olanlar Bilgi Teknolojileri kontenjanı kapsamında sınava gireceklerdir.
5- Sınavın son başvuru tarihinden (15/11/2022) önceki iki yıl içinde alınmış olması
kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da
ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak,
6- Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (15/11/1977
tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir.).
7- Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.
8- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (Kurul) belirlediği mesleki ahlak kurallarına ve
kamuda uygulanan genel etik kurallara uygun özgeçmişe sahip olmak.
II- Sınav Başvurusu:
Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 7-15 Kasım 2022 tarihleri arasında Kurulun 4.
Cadde (Kazakistan Caddesi) No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla
yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kurul, adayların başvuru
koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM’ye
bildirecektir.
Sınav başvuru belgeleri ve sınava ilişkin detaylı açıklamalara https://www.hmb.gov.tr/
icdenetim-koordinasyon-kurulu internet adresinde yayınlanacak olan Sınav Başvuru
Kılavuzundan ulaşılabilecektir.
Kurul tarafından ön başvurusu kabul edilip ÖSYM’ye bildirilen adaylar, ÖSYM’ye
başvurularını 21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya ÖSYM Aday
İşlemleri Mobil Uygulamasından veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve
sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. ÖSYM’ye yapılacak başvuruların şekli,
sınav öncesi ve sınav esnasında uyulacak kurallar, sınavın değerlendirilmesi ve itirazlara ilişkin
esas ve usuller ÖSYM Başkanlığınca yayımlanacak sınav kılavuzunda yer alacak olup, adayların
sınav kılavuzunda yapılan açıklamalara titizlikle uymaları gerekmektedir.
Sınava girecek adaylar 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet
sayfasında e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına
400,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır.
21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç
Başvuru Günü 2 Aralık 2022 tarihi olacaktır.
III- Sınav Tarihi, Sınav Yeri ve Başlama Saati
Sınav 24/12/2022 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak
ve 120 dakika (2 saat) sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına
alınmayacaklardır.
IV- Sınav Konuları
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi
ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (GYGK):
1) Türkçe,
2) Matematik,
3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
4) Temel Yurttaşlık Bilgisi
Alan Bilgisi Testi (AB):
1) Genel Muhasebe
2) Türkiye Ekonomisi
V- Sınavın Değerlendirilmesi
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen
sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması
suretiyle puanlama yapılacaktır.

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.