Son Dakika

AROMATİZE ŞARABA COĞRAFİ İŞARET VERİLEREK TÜRK GIDA KODEKSİNE KAYDEDİLDİ.

 


Bugün yayınlanan Resmi Gazete'deki Tarım ve Orman Bakanlığına ait Tebliğ ile Aromatize Şarap Kokteylerinin standartları belirlendi. Aramatize şarap ve şarap kokteyllerine Coğrafi İşaret verilerek Türk Gıda Kodeksine kaydedildi.

21 Ekim 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31990

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ AROMATİZE ŞARAP, AROMATİZE ŞARAP BAZLI

İÇKİ VE AROMATİZE ŞARAP KOKTEYLİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2022/5)

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; aromatize şarap ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi, piyasaya arzı ve coğrafi işaretleri ile geleneksel ürün adlarının korunmasına ilişkin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, aromatize şarap ürünlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında geçen;

a) Aromatize şarap: Toplam hacmin en az %75’ini oluşturacak şekilde Ek-1’deki ürünlerden (a), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (i) bentlerinde yer alan ürünlerin bir veya birkaçından elde edilen, üzüm şırası, kısmi fermente üzüm şırası veya ikisi birden eklenebilen, alkol ilave edilebilen, renklendirilebilen ve tatlandırılabilen, retsina şarabı hariç aromalandırılmış şarabı,

b) Aromatize şarap bazlı içki: Toplam hacmin en az %50’sini oluşturacak şekilde, Ek-1’deki ürünlerden (a), (b), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (i) bentlerinde yer alan ürünlerin bir veya birkaçından elde edilen, üzüm şırası, kısmi fermente üzüm şırası veya ikisi birden eklenebilen, tanımında izin verilenler hariç alkol ilave edilmeyen, renklendirilebilen ve tatlandırılabilen, retsina şarabı ve alkol ilavesi ile üretilen şaraplar hariç aromalandırılmış şarabı,

c) Aromatize şarap kokteyli: Toplam hacmin en az %50’sini oluşturacak şekilde, Ek-1’in (c) bendi haricindeki diğer ürünlerin bir veya birkaçından elde edilen, alkol ilave edilmeyen, renklendirilebilen ve tatlandırılabilen, retsina şarabı ve alkol ilavesi ile üretilen şaraplar hariç aromalandırılmış şarabı,

ç) Aromatize şarap ürünleri: Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteylini,

d) Coğrafi işaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünleri gösteren işaretleri,

e) Geleneksel ürün: Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanan ya da geleneksel hammadde veya malzemeden üretilen ürünleri gösteren işaretleri,

f) Hacmen doğal alkol miktarı: 20ºC sıcaklıktaki üründe var olan saf alkol hacminin, aynı sıcaklık derecesinde toplam ürün hacmine oranını,

g) Hacmen gerçek alkol miktarı: 20°C sıcaklıktaki ürünün %100 hacmindeki aynı sıcaklıkta ölçülen hacmen saf alkol miktarını,

ğ) Hacmen potansiyel alkol miktarı: Üründeki şekerin tamamının fermantasyonu sonucu elde edilen, 20°C sıcaklıktaki ürünün %100 hacmindeki aynı sıcaklıkta ölçülen hacmen saf alkol miktarını,

h) Hacmen toplam alkol miktarı: Hacmen gerçek alkol miktarı ile hacmen potansiyel alkol miktarının toplamını,

ı) Satış adı: Bu Tebliğde belirtilen aromatize şarap ürünlerinin adını,

i) Tanımlama: Aromatize şarap ürünlerinin spesifik karakteristiklerinin listesini,

j) Yanmış şeker: Baz, mineral asit veya diğer kimyasal katkılar içermeyen sakarozun kontrollü ısıtılmasıyla elde edilen ürünü,

ifade eder.

Genel işlemler

MADDE 5- (1) Aromatize şarap ürünlerinin üretimindeki işlemler aşağıda yer aldığı gibidir:

a) Tatlandırma: Aromatize şarap ürünlerinin tatlandırılmasında aşağıda yer alan ürünlerin kullanılmasına izin verilir:

1) Yarı beyaz şeker, beyaz şeker, rafine beyaz şeker, dekstroz, fruktoz, glukoz şurubu, sıvı şeker, invert sıvı şeker, invert şeker şurubu.

2) Üzüm şırası, konsantre üzüm şırası, rektifiye konsantre üzüm şırası.

3) Baz, mineral asit veya diğer kimyasal katkılar içermeyen sakarozun kontrollü ısıtılmasıyla elde edilen yanmış şeker.

4) Bal.

5) Keçiboynuzu şurubu.

6) Bu maddelerle benzer etki yapabilecek diğer doğal karbonhidratlar.

b) Aromalandırma: Aromatize şarap ürünlerinin aromalandırılmasında uygulanan kurallar şunlardır:

1) Aromatize şaraplarda aromalandırma için; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde izin verilen doğal aroma verici maddeler ve/veya aroma verici preparatlarına ilave olarak vanilya, badem, kayısı ve yumurta aroma vericileri, aromatik bitkiler ve/veya baharatlar ve/veya aroma verici gıdalar, toplam hacmin %1’ini geçmeyecek miktarda distile alkollü içkiler kullanılır.

2) Aromatize şarap bazlı içkilerde ve aromatize şarap kokteyllerinde aromalandırma için Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde izin verilen aroma verici maddeler ve/veya aroma verici preparatlarına ilave olarak aromatik bitkiler ve/veya baharatlar ile aroma ve/veya aroma verici gıdalar kullanılır.

c) Renklendirme: Aromatize şarap ürünlerinin üretilmesinde 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde izin verilen bir veya birden fazla renklendirici madde kullanılabilir.

ç) Alkol ilavesi: Tanımında izin verilen aromatize şarap ve aromatize şarap bazlı içkilerin üretiminde aşağıdaki ürünler tek başına veya karıştırılarak kullanılabilir:

1) Tarımsal etil alkol (Bağ kökenli dahil).

2) Şarap alkolü veya kuru üzüm alkolü.

3) Şarap distilatı veya kuru üzüm distilatı.

4) Tarımsal distilat.

5) Şarap distilat içkisi.

6) Üzüm cibresi distilat içkisi.

7) Fermente edilmiş kuru üzümün distilasyonundan elde edilen distile alkollü içkileri.

d) Su ilavesi: Aromatize şarap ürünlerinin üretiminde aroma verici esansın hazırlanması, renklendirici ve tatlandırıcıların çözündürülmesi, ürünün nihai kompozisyonunun ayarlanması için 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan özelliklere uygun su teknolojisinin gerektirdiği miktarda kullanılabilir.

Aromatize şarap ürünlerinin özellikleri

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında bulunan aromatize şarap ürünlerinin tanımları ve özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Aromatize şaraplara ilişkin olarak;

1) Hacmen gerçek alkol miktarı %14,5 ve üzerinde ve % 22’den az, hacmen toplam alkol miktarı ise %17,5 veya daha fazla olur.

2) Sek olarak satışa sunulan aromatize şarapların hacmen toplam alkol miktarı %16 ve üzerinde, ekstra sek olarak satışa sunulan aromatize şarapların hacmen toplam alkol miktarı ise %15 ve üzerinde olur.

3) Aromatize şaraplara 5 inci maddenin (ç) bendinde tanımlanan ürünler kullanılarak alkol ilavesi yapılabilir.

b) Aromatize şarap bazlı içkilere ilişkin olarak;

1) Hacmen gerçek alkol miktarı %4,5 ve üzerinde ve %14,5’ten az olur.

2) 7 nci maddede yer alan tanımlarda belirtilmedikçe aromatize şarap bazlı içkilere alkol ilave edilmez.

c) Aromatize şarap kokteyllerine ilişkin olarak;

1) Hacmen gerçek alkol miktarı %1,2 ve üzerinde ve %10’dan az olur.

2) Aromatize şarap kokteyline alkol ilave edilemez.

3) Aromatize şarap kokteyllerinde kullanılan "kokteyl" ifadesi, bu Tebliğin kapsamına aykırı olamaz.

ç) Aromatize şarap ürünleri tatlandırılabilir.

d) Aromatize şarap ürünleri renklendirilebilir.

e) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin hazırlanmasında kullanılan su hakkında İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır ve katılacak su ürünün doğasını değiştirmez. Bu ürünlerin üretiminde distile, demineralize, değiştirilebilir veya yumuşatılmış su kullanılabilir.

f) Aromatize şarap ürünlerinin hazırlanmasında karbondioksit kullanılabilir.

g) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan renklendirici, aroma maddeleri veya aromatize şarap ürünlerinin üretiminde kullanılmasına izin verilen diğer gıda katkı maddelerinin seyreltilmesi veya çözünmesinde teknolojisinin gerektiği miktarda tarımsal etil alkol kullanılır ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üretmek amaçlı alkol ilavesi olarak değerlendirilmez.

ğ) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üretirken kullanılan aroma maddeleri veya bunların karışımları, aromatik bitkiler, baharatlar veya aromalı gıda maddeleri son ürüne şarabınkinden farklı duyusal özellikler kazandırır.

h) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılabilecek hammaddeler Ek-1’de yer alır. Ürünlerin üretiminde kullanılan tarımsal etil alkolün özelliklerine ilişkin olarak, 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2016/55) hükümleri uygulanır.

ı) 4 üncü maddede tanımlanan ürünlerin üretilmesinde kullanılan şarap ve şıra, önolojik uygulamalara uygun olarak üretilir.

i) Aromatize şarap ürünlerinde ve bunlara ait özel hükümlerde yer alan ürünlerde, invert şeker cinsinden şeker içeriğine göre isimlendirme aşağıdaki şekilde olur:

Şeker içeriği                                                                                    İsimlendirme

< 30 g/L ve hacmen toplam alkol miktarı en az %15

(aromatize şaraplara istisna olarak)                                                   Ekstra sek

< 50 g/L ve toplam alkol miktarı en az %16

(aromatize şaraplara istisna olarak)                                                   Sek

< 90 g/L ve ≥ 50 g/L                                                                        Dömi sek

< 130 g/L ve ≥ 90 g/L                                                                      Yarı tatlı

En az 130 g/L                                                                                   Tatlı

 

j) Coğrafi işaret başvurusunda istenen hususlara ilave olarak, aromatize şarap ürünlerinin elde edildiği ana hammaddenin belirtilmesi gerekir.

Özel hükümler

MADDE 7- (1) Aromatize şarap tanımına uyan ve "aromatize şarap" ifadesi yerine de kullanılabilen ürünler şunlardır:

a) Şarap bazlı aperitif: Alkol eklenebilen aromatize şaraptır. Bu tanım, “aperitif” teriminin, bu Tebliğ kapsamında yer almayan ürünlerin tanımlanmasında kullanımına engel değildir.

b) Vermut/Vermouth: Alkol ilave edilen ve karakteristik tadı Artemisia cinsi bitkiler veya bu bitkilerden uygun metotlarla elde edilen maddeler kullanılarak üretilen aromatize şaraptır.

c) Bitter aromatize şarap: Karakteristik bitter aromasına sahip, alkol ilave edilen aromatize şaraptır. Bitter aromatize şaraplarda, ana bitter aroma verici madde "bitter aromatize şarap" ifadesi ile birlikte satış adında kullanılır. Bitter aromatize şaraplarda, aşağıda yer alan ifadeler ürün adı yerine veya ürün adını desteklemek için kullanılabilir:

1) Ana aroma vericisi doğal kinin aroma vericisi olan şaraplarda "Quinquina şarap".

2) Ana aroma vericisi doğal gentian aroma vericisi olan ve kullanımına izin verilen sarı ve/veya kırmızı renklendiricilerle renklendirilen şaraplarda, "bitter" teriminin kullanılmasının bu Tebliğ kapsamında yer almayan ürünlerin tanımlanmasında kullanımına engel teşkil etmemesi şartıyla, “bitter vino”.

3) Pelin otu ve gentiandan elde edilen doğal aroma verici maddeler içeren ve kullanımına izin verilen sarı ve/veya kırmızı renklendiricilerle renklendirilen şaraplarda, “Americano”.

ç) Yumurta bazlı aromatize şarap: Alkol ilave edilen ve iyi kalitede yumurta sarısı veya onun türevleri ilave edilerek elde edilen aromatize şaraptır. Şeker içeriği invert şeker cinsinden 200 g/L’den fazla ve yumurta sarısı içeriği en az 10 g/L olur. "Yumurta bazlı aromatize şarap" ifadesine, bu ürünlerin en az %80 oranında Avrupa Birliğinde coğrafi işaret tescilli "Marsala" içermesi halinde "cremovo" adı, en az %80 "Marsala" ve en az 60g/L yumurta sarısı içermesi halinde ise "cremovo zabaione" adı eşlik edebilir.

d) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg: Alkol ilave edilen ve karakteristik tadı kullanılan karanfil ve/veya tarçından elde edilen aromatize şaraptır.

(2) Aromatize şarap bazlı içki tanımına uyan ve "aromatize şarap bazlı içki" ifadesi yerine veya bu ifade ile birlikte kullanılabilen ürünler şunlardır:

a) Sangría/Sangria: Şaraptan elde edilen, doğal turunçgil ekstraktı veya esansı ile aromalandırılmış, bu meyvelerin suyu eklenerek veya eklenmeden üretilen aromatize şarap bazlı içkidir. Sangría/Sangria’nın özellikleri şunlardır:

1) Bu ürünlere, gerektiğinde baharat ve karbondioksit ilave edilebilir.

2) Hacmen gerçek alkol miktarı %4,5 ve üzerinde ve %12’den az olur.

3) İçerisinde turunçgil meyvesinin posası ve kabuğundan gelen katı parçacıklar bulunabilir.

4) Renklendirilmez.

5) Rengi sadece hammaddeden kaynaklanan renk olur.

6) Sadece İspanya ve Portekiz’de üretilen ürünlerde "aromatize şarap bazlı içki" ifadesi yerine "Sangría/Sangria" ifadesi kullanılabilir.

7) İspanya ve Portekiz’de üretilenler dışında, üretildiği ülkenin veya belirli bölgenin adıyla"......... da üretilmiştir" ifadesinin belirtilmesi şartı ile "aromatize şarap bazlı içki" ifadesi “Sangría/Sangria” ifadesi ile desteklenebilir.

b) Clarea: İkinci fıkranın (a) bendinde tanımlanan şekilde beyaz şaraptan üretilen aromatize şarap bazlı içkidir. Clarea’nın özellikleri şunlardır:

1) Sadece İspanya’da üretilen ürünlerde "aromatize şarap bazlı içki" ifadesi yerine "Clarea" ifadesi kullanılabilir.

2) İspanya’da üretilen ürünler dışında, üretildiği ülkeye veya daha sınırlı bir bölgeye göre "............ da üretilmiştir" ifadesinin belirtilmesi şartı ile "aromatize şarap bazlı içki" ifadesi “Clarea” ifadesi ile desteklenebilir.

c) Zurra: İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan ürünlere, Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde tanımlanan brendi veya şarap distilatı ilave edilerek ve genellikle meyve parçacıkları eklenerek üretilen aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı %9 ve üzerinde ve %14’ten az olur.

ç) Bitter soda: Bitter vino’ya karbondioksit veya karbonatlı su ilave edilerek elde edilen ve son üründe bitter vino oranı en az %50 olan aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı %8 ve üzerinde ve %10,5’ten az olur. "Bitter" teriminin kullanılması bu Tebliğ kapsamında yer almayan ürünlerin tanımlanmasında bu ifadenin kullanımına engel teşkil etmez.

d) Kalte ente: Şarap, doğal yarı köpüren şarap veya suni yarı köpüren şarabın, doğal köpüren şarap veya suni köpüren şarap ile karışımına limon veya limon ekstraktı ilave edilmesi ile elde edilen aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı %7 ve üzerinde olur. Son üründe en az %25 oranında doğal köpüren şarap veya suni köpüren şarap bulunur.

e) Glühwein: Sadece kırmızı veya beyaz şaraptan veya her iki şarabın karışımından elde edilen, genellikle tarçın ve/veya karanfil ile aromalandırılan aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı %7 ve üzerinde olur. Tatlandırma sırasında ilave edilen su hariç başka su ilave edilemez. Beyaz şarap kullanılarak elde edilen ürünlerde, ürün etiketinde yer alan "Glühwein" ifadesi “beyaz” gibi beyaz şarabı işaret eden ifadeler ile desteklenir.

f) Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas: Sadece kırmızı veya beyaz şaraptan elde edilen, genellikle tarçın ve/veya karanfil ile aromalandırılan aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı %7 ve üzerinde olur. Beyaz şarap kullanılarak elde edilen ürünlerde, ürün etiketinde yer alan "Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas" ifadesi “beyaz” gibi beyaz şarabı işaret eden ifadeler ile desteklenir.

g) Maiwein: Şaraba Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) baskın tadını vermek için Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) bitkileri veya bunların ekstraktları eklenerek elde edilen ve hacmen gerçek alkol miktarı %7 ve üzerinde olan aromatize şarap bazlı içkidir.

ğ) Maitrank: Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) bitkilerinin maserasyon edildiği veya bunların ekstraktlarının ilave edildiği beyaz şaraba, portakal ve/veya diğer meyvelerin genellikle meyve suyu, konsantresi veya ekstraktı formunda ilave edilmesiyle üretilen, en fazla %5 oranında şeker ile tatlandırılmış aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı %7 ve üzerinde olur.

h) Pelin: Kırmızı veya beyaz şarap ve spesifik bitki karışımlarından elde edilen aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı en az %8,5, şeker oranı invert şeker cinsinden 45-50 g/L ve toplam asitliği tartarik asit cinsinden en az 3 g/L olur.

ı) Aromatizovaný dezert: Beyaz veya kırmızı şarap ile şeker ve tatlı (dessert) baharat karışımlarından elde edilen aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı %9 ve üzerinde ve %12’den az olur. Şeker oranı invert şeker cinsinden 90-130 g/L ve toplam asitliği tartarik asit cinsinden en az 2,5 g/L olur. Çek Cumhuriyeti’nde üretilmesi koşuluyla, “Aromatizovaný dezert” adı kullanılabilir. Çek Cumhuriyeti dışında üretilmesi durumunda “Aromatizovaný dezert” adı sadece “aromatize şarap bazlı içki” ifadesini desteklemek amaçlı ve üretildiği yerin “… da üretilmiştir” şeklinde belirtilmesi halinde kullanılabilir.

i) Wino ziolowe: Toplam hacmin en az %85’ini oluşturacak şekilde Ek-1’de yer alan şaraplardan elde edilen, baharat veya bitki veya her ikisinden elde edilmiş aroma verici preparatlar ile aromalandırılmış, renklendirilmemiş, hacmen gerçek alkol miktarı %7 ve üzerinde olan aromatize şarap bazlı içkidir.

(3) Aromatize şarap kokteyli tanımına uyan ve "aromatize şarap kokteyli" ifadesi yerine veya bu ifade ile birlikte kullanılabilen ürünler şunlardır:

a) Şarap bazlı kokteyl: Konsantre üzüm şırası oranı, son ürünün toplam hacminde en fazla %10 ve şeker oranı invert şeker cinsinden 80 g/L’den az olan aromatize şarap kokteylidir. Hacmen gerçek alkol miktarı %7 ve üzerinde olur.

b) Aromatize doğal yarı köpüren üzüm bazlı kokteyl: Sadece üzüm şırasından elde edilen, hacmen gerçek alkol miktarı %4’ten az olan, içerdiği karbondioksit sadece kullanılan ürünlerin fermantasyondan gelen aromatize şarap kokteylidir.

c) Doğal köpüren şarap kokteyli: Doğal köpüren şarapların karışımından elde edilen aromatize şarap kokteylidir.

(4) Kokteyl teriminin kullanılması bu Tebliğ kapsamında yer almayan ürünlerin tanımlanmasında bu ifadenin kullanımına engel teşkil etmez.

(5) Bu Tebliğde yer alan coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olarak tescil edilmesi halinde Türkiye’de koruma altına alınır.

(6) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler fermantasyon uçucularını içerir.

(7) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde;

a) Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2016/955)’nde yer alan ürünlerin adlarını taşıyan aromalar (örneğin viski aroması, cin aroması),

b) Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2016/955)’nde yer almayan ancak “distile alkollü içki” tanımına uyan ürünlerin adlarını taşıyan aromalar (örneğin tekila aroması),

c) Uluslararası kabul görmüş kokteyllerin adlarını taşıyan aromalar,

kullanılamaz.

(8) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere kafein, guarana ve ginseng ekstrakları katılamaz.

Katkı maddeleri

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri hakkında Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde, özel hükümler saklı kalmak kaydı ile Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine göre aroma maddeleri kullanılır.

Enzimler

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan enzimler hakkında 24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Bulaşanlar

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları hakkında 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Pestisit kalıntıları

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları hakkında 27/9/2021 tarihli ve 31611 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Veteriner ilaçları kalıntı limitleri

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hayvansal bir bileşen ilave edildiğinde veteriner ilaç kalıntı düzeyi hakkında 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hijyen

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler hakkında 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ambalajlama

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları hakkında 5/4/2018 tarihli ve 30382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Etiketleme

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesinde 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hükümleri ile birlikte aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Aromatize şarap bazlı içkilerin etiketinde "Doğal köpüren" ifadesinin kullanılabilmesi için kullanılan doğal köpüren şarap oranının en az %95 olması gerekir.

b) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde "tatlı" ve "yarı tatlı" ifadelerine ek olarak, şeker içeriği invert şeker cinsinden g/L olarak belirtilebilir.

c) Bu Tebliğde tanımlanmamış ürünlerin sunumu ve etiketlenmesinde, bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri işaret edecek şekilde “benzer”, “tip”, “stil”, “gibi”, “orada üretildiği tarzda”, “patent”, “aroma” ve benzeri herhangi bir ifade kullanılamaz.

ç) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan ürün isimleri kullanılan ana aroma maddesi/maddeleri ile desteklenebilir.

d) Distile alkollü içki olarak piyasaya arz edilen ürünlere benzeyecek şekilde, ilgili distile alkollü içkinin temel bileşeni olan aroma ve distile alkollü içkiye özgü görsel birlikte kullanılamaz.

Taşıma ve depolama

MADDE 17- (1) Bu Tebliğde yer alan ürünlerin depolanması ve taşınması hakkında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümleri uygulanır.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 18- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik esaslarına göre numune alınır; alınan numunelerin analizleri ulusal veya uluslararası kabul görmüş analiz metotları ile yapılır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 19- (1) Bu Tebliğ, Aromatize Şarap Ürünlerinin Tanımlanmasına, Tarifine, Sunumuna ve Etiketlenmesine İlişkin 26/2/2014 tarihli ve (AB) 251/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

İdari yaptırım

MADDE 20- (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 21- (1) 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği (Tebliğ No: 2006/28) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1/3/2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. 1/3/2023 tarihinden sonra, bu Tebliğe aykırı ürünler piyasada bulunamaz.

(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri hakkında bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar 21 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği (Tebliğ No: 2006/28) hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

                                                                                                                                              Ek-1

 

Hammaddeler

a) Şarap

b) Fermantasyonu devam eden genç şarap

c) Likör şarabı

ç) Doğal köpüren şarap

d) Kalite doğal köpüren şarap

e) Kalite aromatik doğal köpüren şarap

f) Suni köpüren şarap

g) Doğal yarı köpüren şarap

ğ) Suni yarı köpüren şarap

h) Üzüm şırası

ı) Kısmi fermente üzüm şırası

i) Alkol ilave edilerek fermantasyonu durdurulmuş taze üzüm şırası

Haberin Son Güncellenme Tarihi: 17.11.2022 14:34

 

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.