Son Dakika

ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE ÖDEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle DÖSE ödeme yönteminde değişiklikler yapıldı. Yapılan önemli değişiklikler personelin raporlu veya idari izinli olduğu günlerde döse payının kesilmeyeceğini gösteriyor. 

İki önemli değişiklikten biri: "yataksız tedavi kurumlarında ise toplam iş günü sayısı ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır." maddesi ve bir diğer önemli değişiklik ise: "Ek ödeme, personele fiilen hizmete katkı sağladığı sürece verilebilir. 7 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere; resmî tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda yedi günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, görevi sırasında veya görevinden dolayı Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri aktif çalışılmış gün olarak kabul edilir." şeklinde göze çarpmaktadır.

15 Eylül 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31954

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN

YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(yataksız tedavi kurumlarında ise toplam iş günü sayısı)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Ek ödeme, personele fiilen hizmete katkı sağladığı sürece verilebilir. 7 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere; resmî tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda yedi günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, görevi sırasında veya görevinden dolayı Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri aktif çalışılmış gün olarak kabul edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya “formülleri kullanılarak hesaplama yapılır.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kurumsal katkı puanını (A) alt birim bazında % 50’sine kadar artırma veya azaltmaya Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin on beşinci fıkrasında yer alan “% 800’ünü” ibaresi “% 950’sini” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Teşvik ek ödemesi=Dönem ek ödeme katsayısı x Bireysel net katkı puanı,”

“(9) 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki personele yapılan ek ödeme, temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluşur. Temel ek ödeme, sabit ek ödeme ile taban ödeme toplamından oluşur.

a) Sabit ek ödeme; üniversitelerin 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki personeline aynı maddenin (i) fıkrasının üçüncü paragrafı ile Sağlık Bakanlığından görevlendirilen personele 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ödemedir.

b) Taban ödeme; personelin ödüllendirilerek motivasyonunun artırılması amacıyla yapılan ödemedir. 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki personele yapılacak bu ödeme, Ek-4’te yer alan tablodaki kadro unvanına göre belirlenen taban katsayısının en yüksek devlet memuru aylığı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu ödemenin hesaplanmasında aktif çalışılan gün katsayısı ayrıca çarpan olarak kullanılır. Ancak bu ödeme mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara ödenmez.

c) Teşvik ek ödemesi; personelin görev yaptığı tesiste hizmete katkısı ve verimliliği ile finansal sürdürülebilirliği sağlama ve hizmetin kalitesi gibi kriterler göz önüne alınarak mesai içi ve mesai dışı çalışmalarına karşılık olarak döner sermayeden personele yapılan ödemedir.

ç) Sabit ek ödeme tutarı, aynı aya ilişkin olarak yapılacak temel ek ödeme tutarından mahsup edilir. Mesai içi teşvik ek ödemesinin hesabında esas alınacak tavan tutarı, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca hesaplanacak tavan tutardan sabit ek ödeme tutarı ile taban ödeme tutarı düşülerek tespit edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan  “binaltıyüzünü” ibaresi “bindokuzyüzünü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekine ekte yer alan Ek-4 eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik 1/8/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

 

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.