Son Dakika

RESMİ EĞİTİM KURUMLARINDAN ASANSÖR YILLIK KONTROL ÜCRETİ ALINMAYACAK

 


13.09.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğinin 21. Maddesinin 7. Bendinde şu ifade bulunmaktadır.

(7) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumları dışında kalan tüm resmî Devlet okullarındaki asansörlerin tescil öncesi ilk periyodik kontrolleri hariç olmak üzere, yıllık periyodik ve takip kontrollerinden ücret talep edilemez.”

Yönetmeliğin tam metni:

 

13 Eylül 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31952

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 4/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; asansörlerin periyodik kontrollerine ve bu kontrollerde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşunun, asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin, ilgili idarenin ve bina sorumlusunun yükümlülüklerini belirlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; asansörlerin periyodik kontrollerini ve bu kontrolleri yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idarenin, asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin ve bina sorumlusunun yükümlülüklerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında 1/1/1950 tarihinden önce monte edilen ve tarihsel dokusu bulunan asansörleri kapsamaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) İş günü: Resmî tatil ve hafta sonu günleri dışında kalan, ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan çalışma gününü,

ö) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol: 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında ilk kez piyasaya arz edilen bir asansöre yönelik tescil öncesinde gerçekleştirilen periyodik kontrolü,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkilendirme ve yetki süresi uzatımı

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelikte yer alan şartları sağlayan A tipi muayene kuruluşu Bakanlığa başvuru yapar ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilir.

(2) Yetkilendirme veya yetki süresini uzatma talebinde bulunan A tipi muayene kuruluşu, Bakanlık internet sitesinde ilan edilen ücreti Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine öder. Bu Yönetmelikte yer alan şartları sağladığı belirlenen A tipi muayene kuruluşu tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödeme yapılması halinde yetkilendirme işlemi ya da yetki süresini uzatma işlemi sonuçlandırılır.

(3) Yetkilendirme işlemi, yetki süresi verilerek tamamlanır.

(4) Yetkilendirme bilgisi ve süresi, Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(5) Yetki, TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon belgesinin geçerlilik süresi boyunca devam eder, akreditasyon süresi sona eren ve akreditasyonu yenilenmeyen A tipi muayene kuruluşunun yetkisi iptal edilir.

(6) A tipi muayene kuruluşunun asansörler için TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre akreditasyonu, elektrik ve hidrolik tahrikli asansörlerin periyodik kontrolünü kapsar. Akreditasyon kapsamı yalnızca elektrik tahrikli veya hidrolik tahrikli asansörler olarak belirlenmiş olan A tipi muayene kuruluşu, Bakanlık tarafından yetkilendirilmez.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkilendirme ve yetki süresi uzatımı başvurusu

MADDE 6- (1) Yetkilendirme veya yetki süresini uzatma başvuru işlemleri, A tipi muayene kuruluşunun Bakanlık internet sitesinde ilan edilen başvuru ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenmesiyle sonuçlandırılır.

(2) Yetkilendirme ve yetki süresinin uzatılmasına dair başvuru, A tipi muayene kuruluşu tarafından e-Devlet veya Bakanlık internet sitesinden yapılır. Ancak A tipi muayene kuruluşu olarak TÜRKAK’a akredite olan kamu kurum ve kuruluşu, ilgili idareye veya ilgili meslek odasına fiziki şekilde veya KEP yoluyla başvuru yapar.

(3) Yetkilendirme başvurusunda aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler Bakanlığa sunulur:

a) MERSİS numarası.

b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti veya kuruluş kanunu veya kuruluşuna dair resmî karar.

c) Unvan ve adres.

ç) Temsil ve ilzama yetkili kişinin orijinal imza beyannamesi.

d) İnternet sitesi adresi, yetkili kişinin e-posta adresi ve KEP adresi.

e) Akreditasyon numarası.

f) Asansör periyodik kontrol faaliyetlerini kapsayan ve alt limit değeri en az 1.500.000 TL tutarında olan mesleki sorumluluk sigortası poliçesi.

g) Muayene personelinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, mesleği, tecrübe süresi, tam zamanlı veya dış kaynaklı olma durumu ve yetkisini tanımlayan personel listesi, muayene mühendisi başarı belgesi.

ğ) Tam zamanlı olarak istihdam edilen muayene personelinin Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı sigorta kayıtları.

h) Vergi kimlik numarası.

ı) İçişleri Bakanlığı Ulusal Adres Veri Tabanından Bakanlık vasıtasıyla alınan bilgilerin üçüncü taraflara aktarılmayacağına dair taahhütname.

i) Bakanlık veri tabanına uyumun sağlanacağına dair taahhütname.

(4) Yetki süresini uzatma başvurusu, mevcut yetkinin sona ereceği tarihten en az üç işgünü öncesinden yapılır ve söz konusu yetki süresinin belirlenmesinde esas alınan akreditasyon sertifikası Bakanlığa sunulur.

(5) A tipi muayene kuruluşu olarak TÜRKAK’a akredite olan kamu kurum ve kuruluşunun, ilgili idarenin veya ilgili meslek odasının yetkilendirme ve yetki süresinin uzatılmasına dair başvurusunda MERSİS numarası aranmaz.

(6) Yetkilendirme ve yetki süresinin uzatılmasına dair başvuru; eksik evrak, hatalı evrak veya yanlış bilgi bulunması hâlinde kabul edilmez ve reddedilir. İlk başvuru kayıt tarihi itibarıyla otuz gün içerisinde yapılacak olan yeni başvurudan ayrıca başvuru ücreti alınmaz. Bu sürenin aşılması durumunda yapılacak olan yeni başvuru için birinci fıkrada belirtilen başvuru ücreti, A tipi muayene kuruluşu tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenir.

(7) Başvurunun Bakanlık tarafından kabul edilmesi durumunda, başvuru kabul tarihi itibarıyla otuz gün içerisinde yetkilendirme ve yetki süresinin uzatılmasına dair Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödeme yapılmaması hâlinde başvurunun yeniden yapılması gerekir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasında yer alan “protokol duyurusu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “protokol,” ibaresi eklenmiş; beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Akreditasyon ve mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda A tipi muayene kuruluşunun yetkisi Bakanlık tarafından iptal edilir:

a) Akreditasyonun TÜRKAK tarafından iptal edilmesi.

b) Mesleki sorumluluk sigortasının yenilenmemesi, kesintiye uğratılması veya amacına uygun olmaması.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolü tescil başvurusundan önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç on beş gün içerisinde ilgili A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Tescil öncesi ilk periyodik kontrolün yaptırılmasına ve ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır. Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında asansörü piyasaya arz eden ve tescil öncesi ilk periyodik kontrole nezaret eden, asansör monte eden veya onun yetkili servisi, söz konusu periyodik kontrolün yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin bir suretini başvuru aşamasında ilgili A tipi muayene kuruluşuna iletir:

a) AB uygunluk beyanı.

b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi.

c) Onaylı asansör avan ve/veya uygulama projesi.

ç) Yük için kalibrasyon doğrulama raporu.

(3) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek olan periyodik kontrol tarihinin belirlenmesinde içinde bulunulan takvim yılında gerçekleştirilen periyodik kontrol tarihi esas alınır. Bina sorumlusunun talebi olması halinde bu tarih erkene alınabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “mesleki ve mali sorumluluk sigortasının” ibareleri “mesleki sorumluluk sigortasının” şeklinde değiştirilmiş; beşinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş; aynı maddenin onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü ve on yedinci fıkraları ile on beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Protokolde bu Yönetmeliğe aykırı bir hüküm yer alamaz.”

“(10) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol ilgili uyumlaştırılmış standardında veya buna karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standardında öngörülen yükte ve beyan hızında gerçekleştirilir. Bu aşamada kullanılacak olan yük, aşağıdaki şartlara uygun olacak şekilde asansör monte eden tarafından temin edilir:

a) Üç yılda bir defa olmak üzere kalibrasyon laboratuvarından izlenebilirliği olan doğrulama raporunun veya belgesinin alınması.

b) Seri numarası ile birlikte model veya tip bilgilerini silinmeyecek şekilde içermesi.

c) Fiziksel özelliklerini kaybetmeyen, kütlesinde değişiklik olmayan malzemeden oluşması ve kolay taşınabilirliği için ergonomik olması.

(11) Periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrole nezaret edecek olan kişinin teknik bakım ve onarım personeli olması ve periyodik kontrolde A tipi muayene kuruluşu ile iş birliği yapması asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından sağlanır. Garantisi dolan, garanti uygulamaları dışında kalan veya garanti kapsamında bulunmayan asansörün takip kontrolüne ise asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi veya periyodik kontrol raporuna göre söz konusu uygunsuzlukları gidermek adına sadece bu iş için bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaret eder. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, tescil öncesi ilk periyodik kontrole, yıllık periyodik kontrole ve takip kontrolüne nezaret eden teknik bakım ve onarım personelinin;

a) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı hareket etmemesini,

b) İşveren bilgilerini de içeren tanıtıcı kimlik belgesini üzerinde taşımasını,

c) Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalılık kaydının ilgili A tipi muayene kuruluşuna sunulmasını,

sağlar.

(12) Periyodik kontrole nezaret etme yükümlülüğü bulunan asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin ilgili mevzuat kriterlerini sağlamadığının tespiti halinde veya bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi imzalanmamış olduğunun belirlenmesi durumunda, denetim için asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne gerekli bildirim A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin bulunmaması, bu belgenin geçerlilik süresinin dolması veya bu belgenin askıya alınması durumunda A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrol yapılmaz.

(13) Bir sonraki yıllık periyodik kontrole kadar muayene mühendisinin mesleki hatasından kaynaklanan veya yıllık periyodik kontrol, tescil öncesi ilk periyodik kontrol veya takip kontrolü esnasında muayene mühendisinin yanlış uygulamalarından ötürü asansörde oluşabilecek hasarların tazmini A tipi muayene kuruluşunun mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır. Hasarların tazmininin bu sigorta tarafından karşılanamaması durumunda her türlü sorumluluk A tipi muayene kuruluşuna aittir.”

“(17) Yıllık periyodik kontrol veya takip kontrolü A tipi muayene kuruluşu tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde belirlenen tarihte resen yapılır. Ancak bina sorumlusunun başvurusu olması halinde söz konusu kontroller birinci cümlede belirtilen tarihten önce de yapılabilir. Bu durumda başvuru, A tipi muayene kuruluşu tarafından hazırlanan başvuru formu üzerinden yazılı beyan olarak elden veya A tipi muayene kuruluşunun kendi internet sitesinden elektronik olarak alınır. Başvuru asgari olarak başvuruyu yapanın unvanını veya adını ve soyadını, başvuru tarihini, başvurunun kapsamını ve başvuru konusu asansöre ait adres bilgisini içerir. Başvuruya ilişkin kayıtlar, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar A tipi muayene kuruluşu tarafından muhafaza edilir ve talep edilmesi halinde Bakanlığa sunulur.”

“Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, bir önceki takvim yılı içerisinde aylık bakımını yaptığı asansörlerin kimlik numaralarını ve adreslerini içeren listeyi her yıl Ocak ayı sonuna kadar fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak ilgili idareye iletir.”

“(18) Bakanlık mücbir sebep olarak kabul edilebilecek salgın, deprem, su baskını ve benzeri doğal afet gibi durumlarda; bu Yönetmelikte belirtilen periyodik kontrol ve/veya takip kontrol süresini geçici olarak erteleyebilir veya uzatabilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “takip eden yılın Ocak ayı başı itibarıyla arttırılmak üzere” ibaresi yürülükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “sayfasından” ibaresi “sitesinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörde tespit edilen uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu sürenin bittiği tarih itibarıyla en fazla üç işgünü içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmesine neden olan uygunsuzlukların giderilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından EK-2’deki formata uygun tutanak, üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir.”

“(8) Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu sürenin bittiği tarih itibarıyla en fazla üç işgünü içerisinde, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmesine neden olan uygunsuzlukların giderilmediği belirlenen asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez ve ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından EK-2’deki formata uygun tutanak, üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir.

(9) İlgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası gerekli takip kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süreci EK-3’teki formata uygun mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. Mühür bozma tutanağı düzenlenir ve bu tutanakta öngörülen düzeltme süresi kırk beş işgününden fazla olamaz. Mühür bozma tutanağında belirtilen süre içerisinde asansörün düzeltme işleminin tamamlanabilmesine ilişkin yükümlülükler, bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. Bu süre zarfında taraflar arasındaki mali sorumluluklar hariç asansörün güvenli hale getirilebilmesine ilişkin sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf sorumlu tutulur ve Bakanlık tarafından idari para cezası uygulanır. Mühür bozma tutanağında belirtilen sürenin sonunda düzeltme işlemi yapılmayan asansörün yeniden mühürlenmesine ve gerektiği durumlarda tekrar mühür bozma tutanağının düzenlenmesine ilişkin yetki ilgili idaresindedir. Mühür bozma tutanağı ile birlikte gerekli düzeltme işlemi yapılarak var olan uygunsuzlukların giderildiği bildirilen asansöre yeniden periyodik kontrol yapılır.

(10) Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Periyodik kontrol raporu onay tarihinden itibaren altmış gün içerisinde bina sorumlusunun müracaatı durumunda mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansöre birinci takip kontrolü ücretsiz yapılır.”

“(11) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörün takip kontrolü neticesinde kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek yüz yirmi gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmediği ikinci takip kontrolünde tespit edilen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “yetkilendireceği Daire Başkanı” ibaresi “görevlendireceği yönetici” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu, ilgili idare ile protokol yapar. Protokol, imza beyannamesi Bakanlığa sunulan ve A tipi muayene kuruluşu adına yasal olarak temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişiler veya kamu kurumu statüsündeki kuruluşlarda ise resmî olarak yetki devri yapılan kişi/kişiler tarafından imzalanır. İlgili idare adına protokol;

a) Belediye için belediye başkanı veya belediye başkanının görevlendireceği yönetici tarafından,

b) İl özel idaresi için vali veya valinin görevlendireceği yönetici tarafından,

c) İlçe özel idaresi için kaymakam veya kaymakamın görevlendireceği yönetici tarafından,

imzalanır.”

“(5) Protokolün asgari olarak içerdiği hususlar aşağıdadır:

a) İmzacıların adı, soyadı ve unvanı.

b) İmza tarihi.

c) Yürürlük tarihi ve geçerlilik süresi.

ç) Tarafların iletişim bilgileri ve KEP adresleri.

d) Belirlenen ilgili idare payı oranı ve ödeme periyodu.

e) Periyodik kontrol ücretine ilişkin bilgiler.

f) Fesih şartları.

g) Mühürleme için bildiriminin yapılacağı yerin adresi ve iletişim bilgisi.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) A tipi muayene kuruluşu yetki süresi içerisinde en az biri teknik yönetici olmak üzere asgari altı muayene personelini tam zamanlı olarak istihdam eder. Tam zamanlı olarak istihdam edilen muayene personeli, bir başka A tipi muayene kuruluşunca veya farklı bir işveren tarafından eşzamanlı olarak istihdam edilemez veya herhangi bir iş kolunda işveren olarak faaliyet gösteremez. Birinci cümlede belirtilen personel yeter sayısının A tipi muayene kuruluşu tarafından sürekliliğinin sağlanması zorunludur. A tipi muayene kuruluşu; iş sözleşmesi feshedilen personelin yerine, işten çıkış tarihi itibarıyla yirmi işgünü içerisinde yeni personeli tam zamanlı olarak istihdam etmek zorundadır. Muayene personelinin sigortalı işe giriş bildirgesinde yer alan meslek adının ve kodunun, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen mesleklere uygun olması A tipi muayene kuruluşu tarafından sağlanır.

(3) Teknik yöneticinin makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinde yükseköğrenimini tamamlamış olması, tam zamanlı olarak istihdam edilmesi ve aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekir:

a) Asansör ile ilgili olarak en az üç yıllık muayene tecrübesinin bulunması.

b) Asansör ile ilgili en az beş yıllık sektör tecrübesinin bulunması.

c) Asansör ile ilgili mevzuat uygulamalarına yönelik en az beş yıllık kamu tecrübesinin bulunması.”

“(10) A tipi muayene kuruluşu; genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere ticari temsilcisini ve ticari vekilini teknik yönetici veya muayene mühendisi olarak görevlendiremez.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış; aynı maddenin on ikinci fıkrasında yer alan “gereklilikleri” ibaresi “ölçü ve kriterleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Muayene mühendisi, bir tam gün içerisinde en fazla altı asansörün yıllık periyodik kontrolünü veya bir tam gün içerisinde en fazla on iki asansörün takip kontrolünü yapar.

(2) Muayene mühendisi, birinci fıkrada belirtilen yıllık periyodik kontrol sayısı üzerinden bir tam gün içerisinde tamamlayamadığı yıllık periyodik kontrol sayısının en fazla iki katı sayıda asansörün takip kontrolünü yapar.

(3) Muayene mühendisi, aynı mahallede olmak üzere bir tam gün içerisinde en fazla üç asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünü ve bu sayıya ilave olarak en fazla iki asansörün yıllık periyodik kontrolünü yapar. Muayene mühendisi, farklı mahallelerde olmak üzere bir tam gün içerisinde en fazla iki asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünü ve bu sayıya ilave olarak en fazla iki asansörün yıllık periyodik kontrolünü yapar. Muayene mühendisi birinci ve ikinci cümlelerde belirtilen yıllık periyodik kontrol sayısı üzerinden bir tam gün içerisinde tamamlayamadığı yıllık periyodik kontrol sayısının en fazla iki katı sayıda asansörün takip kontrolünü yapar.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “web servislerine” ibaresi “veri tabanına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Rapor; EK-7’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde yıllık periyodik kontrol, tescil öncesi ilk periyodik kontrol veya takip kontrol tarihinde muayene mühendisi tarafından elektronik ortamda çevrimiçi (online) olarak oluşturulur, onaylanır ve aynı tarihte teknik yönetici imzasına sunulur.

(2) Rapor; yıllık periyodik kontrol, tescil öncesi ilk periyodik kontrol veya takip kontrol tarihini takip eden en geç üç işgünü içerisinde sorumlu teknik yönetici tarafından imzalanır.

(3) Rapor, tek bir asansör için düzenlenir.

(4) Güvensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asansöre ait rapor, teknik yönetici tarafından imzalandığı tarihi takip eden ilk işgününde bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(5) Hafif kusurlu veya kusursuz olarak tanımlanan asansöre ait rapor, teknik yönetici tarafından imzalandığı tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(6) Bina sorumlusunun atanmadığı veya atanamadığı durumlarda rapor, bütün kat maliklerine veya kat malikinin/maliklerinin bağlı bulunduğu muhtarlığa A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(7) Rapor; A tipi muayene kuruluşu tarafından adi posta, e-posta, elden teslim veya kısa mesaj ile bilgilendirmek suretiyle kendi internet sitesinden ilgili taraflara erişim sağlanarak iletilir. İletime dair bütün bilgiler, Bakanlığa ispatlanmak üzere dokümante edilir ve en az bir yıl saklanır.

(8) Rapor muayene mühendisi tarafından onaylanır ve teknik yöneticiye sunulur.

(9) Rapor, teknik yönetici tarafından 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olacak şekilde imzalanır.

(10) Rapor, bir sonraki takvim yılında gerçekleştirilecek olan periyodik kontrol tarihine kadar saklanır.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Asansör kimlik etiketi

MADDE 21- (1) Periyodik kontrole ilk kez tabi tutulacak olan her asansör için bir defaya mahsus asansör kimlik etiketi, periyodik kontrol aşamasından önce A tipi muayene kuruluşunca EK-9’a uygun olacak şekilde oluşturulur ve dördüncü fıkrada belirtilen yerlere iliştirilir.

(2) Etiketin boyutunun 85x50 mm ve zemininin gri renkli olması sağlanır. Etiketin üzerinde yer alan asansör kimlik numarası ve 32 haneli tanımlamayı oluşturan rakamlar ve harfler; Arial yazı tipinde, 28 karakter boyutunda ve gri zemin üzerine siyah renkli olarak yazılır.

(3) Asansör kimlik numarası için İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılan Ulusal Adres Veri Tabanında binalara/yapılara verilen bina numarası, A tipi muayene kuruluşunca esas alınır. Binada/yapıda birden fazla asansör bulunması durumunda, her bir asansöre bina/yapı içindeki toplam asansör sayısına göre verilen sıra numarası, bina numarasına ilave edilerek asansör kimlik numarası oluşturulur.

(4) Etiketin biri asansör kabininin içerisinde kumanda butonu hizasında kabin tabanından en az 160 cm yüksekliğe kolayca sökülemeyecek şekilde iliştirilir. İkinci etiket ise o asansöre ait olan kumanda panosunun iki yan kenarından herhangi birine veya makina dairesiz asansörde kumanda panosuna ait olan kapağın iç tarafına 90x60 mm boyutlarında olacak şekilde bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi bulunan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından kalıcı olarak monte edilen metal plaka üzerine iliştirilir.

(5) Asansör kimlik numarasının oluşumunda kullanılacak olan bina numarasına Bakanlık aracılığıyla erişim sağlanır.

(6) 32 haneli tanımlama Bakanlık tarafından oluşturulur ve A tipi muayene kuruluşuna sağlanır.

(7) Bina/yapı numarası alınamayan zorunlu durumlarda etiket üzerinde sadece 32 haneli tanımlama ve karekod yer alır.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “uygun” ibaresi “kusursuz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) İlgili idare payının alınıp alınmayacağı ve ilgili idare payı alınacaksa miktarı protokolde açıkça belirtilir. İlgili idare; protokol aşamasında veya protokol süresi boyunca, ilgili idare payının dışında A tipi muayene kuruluşundan ayrıca ayni veya nakdi taleplerde bulunamaz ve A tipi muayene kuruluşu söz konusu talepleri karşılamaz. İlgili idare payı, periyodik kontrol hizmetine binaen düzenlenen fatura tarihinden sonra protokolde belirtilen periyotta ilgili idareye aktarılır.

(5) Periyodik kontrol ücretinin tespitinde ve tahsil edilmesinde periyodik kontrolün gerçekleştirildiği takvim yılı içerisinde geçerli olan ve Bakanlık tarafından ilan edilen taban ve tavan fiyat aralığı esas alınır.

(6) Periyodik kontrol sonucunda A tipi muayene kuruluşu tarafından düzenlenen faturada asansörün adresi ve asansör kimlik numarası yer alır. Birden fazla asansör periyodik kontrol hizmeti için tek fatura düzenlenmesi durumunda, farklı her asansör periyodik kontrol hizmeti için birinci cümlede belirtilen bilgilerin söz konusu faturada ayrıca yer alması sağlanır. Bu fatura, 213 sayılı Kanuna uygun olacak şekilde düzenlenir.

(7) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumları dışında kalan tüm resmî Devlet okullarındaki asansörlerin tescil öncesi ilk periyodik kontrolleri hariç olmak üzere, yıllık periyodik ve takip kontrollerinden ücret talep edilemez.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde, birinci veya ikinci fıkralarda belirtilen süreler dolmadan bina sorumlusunun takip kontrolüne ilişkin başvuruda bulunması halinde en fazla on işgünü içerisinde takip kontrolü yapılır. Başvurunun alınması ve başvuru kayıtlarının muhafaza edilmesine ilişkin olarak 9 uncu maddenin on yedinci fıkrasında belirtilen gereklilikler yerine getirilir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 1/1/1950 tarihinden önce monte edilen, tarihsel dokusu bulunan ve halen kullanılmakta olan mevcut asansörün güvenlik seviyesinin iyi mühendislik uygulamalarına göre belirlenmesinde 2863 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı esas alınır.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Takip kontrolü neticesinde; periyodik kontrolde asansöre iliştirilen kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi durumunda herhangi bir değişiklik olmayan asansöre ait olan adres, kimlik numarası ve kontrol tarihi bilgileri, bu asansörün ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilmesini sağlamak üzere, söz konusu takip kontrolü raporu onay tarihini izleyen beş işgünü içerisinde fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak ilgili idareye A tipi muayene kuruluşunca iletilir. Tescil öncesi ilk periyodik kontrole yönelik yürütülen işlemler birinci cümlede belirtilen bildirimin dışında tutulur.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Periyodik kontrol sonuçlarının girileceği ve Bakanlık veri tabanı ile entegre edileceği bir veri tabanı, A tipi muayene kuruluşu tarafından oluşturulur ve protokol süresi boyunca ilgili idareye de açık tutulur. Protokolün herhangi bir nedenle sona ermesi ve ilgili idare tarafından talep edilmesi halinde; protokolün tarafı A tipi muayene kuruluşu, periyodik kontrolünü gerçekleştirdiği asansörlere ilişkin asansör kimlik numarasını, asansör kimlik numarası ile eşleşen 32 haneli tanımlamayı, periyodik kontrol tarihini ve adres bilgisini talep tarihini takip eden en fazla beş işgünü içerisinde ilgili idareye fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak sağlamakla yükümlüdür. Buna ilaveten bir önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen periyodik kontroller baz alınarak, protokolün sonlanma tarihine kadar periyodik kontrolü gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen asansörlere ilişkin kimlik ve adres bilgileri de ikinci cümlede belirtilen zaman içerisinde protokolü sona eren A tipi muayene kuruluşu tarafından ilgili idareye iletilir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- (1) Periyodik kontrole nezaret eden veya nezaret etmekle yükümlü olan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin ilgili mevzuatında belirtilen şartları sağlamadığının tespit edilmesi durumunda; denetim için kontrol tarihini takip eden on işgünü içerisinde asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne A tipi muayene kuruluşunca fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak bildirilir.

(2) Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen asansör, ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilebilmesi için A tipi muayene kuruluşunca kontrol tarihini izleyen beş işgünü içerisinde ilgili idareye fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak bildirilir.

(3) Asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile bakım sözleşmesi imzalamadığı tespit edilen bina sorumlusuna ilişkin bilgi, gerekli idari tedbir için kontrol tarihini izleyen on işgünü içerisinde asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak iletilir.

(4) A tipi muayene kuruluşu merkez adresi ile ilgili değişikliği on beş işgünü içerisinde Bakanlığa bildirir.

(5) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünde; söz konusu asansörün uygunluk değerlendirme yönteminin asansör monte eden tarafından yanlış seçildiğinin A tipi muayene kuruluşunca tespit edilmesi durumunda, kontrolü takip eden on işgünü içerisinde piyasa gözetimi ve denetimi için asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne bu asansöre ait olan uygunluk belgesi ve AB uygunluk beyanı ile asansör monte edene ilişkin bilgiler fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak iletilir.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir defaya mahsus tescil öncesi ilk periyodik kontrolde gerçekleştirilecek olan muayene ve deneyler, ilgili uyumlaştırılmış standardında veya buna karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standardında öngörülen yükte ve beyan hızında A tipi muayene kuruluşunca gerçekleştirilir. Ancak Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında söz konusu asansörün son kontrolü, birim doğrulama veya son muayene gibi uygunluk değerlendirme yöntemlerinden biriyle onaylanmış kuruluş tarafından yapılmış ise tescil öncesi ilk periyodik kontrol yüksüz ve düşük hızda yapılır. Birinci cümlede belirtilen yükte ve beyan hızında muayene ve deneyleri tamamlanmayan asansörün takip kontrolü veya bir sonraki takvim yılına ait olan periyodik kontrolü, tescil öncesi ilk periyodik kontrol gerekliliklerine göre sonuçlandırılır. Kontrol kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deneyler neticesinde o asansörde yer alan asansör güvenlik aksamının, makinanın, kılavuz rayın, kabinin, halatın, bağlantı elemanlarının kontrol sonrasında hasar görüp görmediği A tipi muayene kuruluşu adına hareket eden muayene mühendisi tarafından değerlendirilir ve raporun açıklama bölümüne gerekli bilgi yazılır.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37- (1) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen bina sorumlusuna, asansör monte edene veya onun yetkili servisine Bakanlık tarafından 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre idari para cezası uygulanır. Ancak bina sorumlusuna veya kat maliklerine 11 inci maddenin onuncu fıkrasında belirtilen mavi renkli bilgi etiketine esas olan uygunsuzlukların giderilmesini sağlamadığından dolayı birinci cümlede ifade edilen idari para cezası uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenen A tipi muayene kuruluşuna Bakanlık tarafından 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre idari para cezası uygulanır ve/veya 7 nci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen durumların oluşması halinde A tipi muayene kuruluşunun Bakanlık tarafından yetkisi askıya alınır veya iptal edilir.

(3) Bakanlık tarafından yetkisi iptal edilen A tipi muayene kuruluşunun yapmış olduğu protokol ilgili idare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Kişisel verilerin korunması

EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuatında yer alan usul ve esaslara uygun hareket edilir.

Atıflar

EK MADDE 2- (1) Diğer mevzuatta muayene elemanına yapılan atıflar, bu Yönetmelikte belirtilen muayene mühendisine yapılmış sayılır.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mesleki sorumluluk sigortası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut yetkisi devam eden A tipi muayene kuruluşları için bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen ve değeri en az 1.000.000 TL tutarında olan mesleki ve mali sorumluluk sigorta poliçeleri 1/1/2024 tarihine kadar geçerli sayılır.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KEP adresi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu en geç 1/1/2023 tarihine kadar KEP adresini alır ve Bakanlığa bildirir.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yük ile ilgili şartlar

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 9 uncu maddenin onuncu fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen gereklilikler 1/7/2023 tarihine kadar aranmaz.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik imza

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 20 nci maddenin dokuzuncu fıkrası hükmü 1/7/2023 tarihine kadar aranmaz.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilgi etiketi

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin EK-8’inde yapılan değişikliklere uygun bilgi etiketinin kullanımı şartı 1/1/2023 tarihine kadar aranmaz.”

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Kontrol listesi ve rapor

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin EK-5, EK-6 ve EK-7’sinde yapılan değişiklikler 1/1/2023 tarihine kadar uygulanmaz.

Uygunsuzluk tanımı

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğin EK-5/A, EK-5/B, EK-6/A ve EK-6/B’sinde yer alan 4.2 numaralı satırlarında yapılan değişiklikler 1/7/2023 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 35 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış; 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, 15 inci maddesinin dördüncü, beşinci, yedinci fıkralarında, 16 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “muayene elemanı” ibareleri “muayene mühendisi” olarak; 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “muayene elemanına” ibaresi “muayene mühendisine” olarak; 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “muayene elemanını” ibaresi “muayene mühendisini” olarak; 15 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “muayene elemanının” ibareleri “muayene mühendisinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan; EK-4, EK-5, EK-6, EK-7, EK-8 ve EK-9 ekteki şekilde değiştirilmiş; EK-11, EK-12, EK-13 ve EK-14 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin EK-5/A’sının ve EK-6/A’sının 4.2 numaralı satırında yer alan “Kabin kapısı/kapıları” ibareleri “Kabin kapısı/kapıları**” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin EK-5/B’sinin 3.21.1 numaralı satırında yer alan “hiçbir vasıta sağlanmamışsa,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; 4.2 numaralı satırında yer alan “Kabin kapısı/kapıları” ibaresi “Kabin kapısı/kapıları**” şeklinde değiştirilmiş; 5.10.2, 5.10.3 ve 7.3.1 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin EK-6/B’sinin 3.24.1 numaralı satırında yer alan “hiçbir vasıta sağlanmamışsa,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; 4.2 numaralı satırında yer alan “Kabin kapısı/kapıları” ibaresi “Kabin kapısı/kapıları**” şeklinde değiştirilmiş; 5.10.2, 5.10.3 ve 6.2.1 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 41- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 42- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.