Son Dakika

KONUT KREDİSİ KULLANANLARA ZORUNLU SİGORTA YAPTIRMA ŞARTI SON BULUYOR

 

Bugünkü Resmi Gazete'de Konut Kredilerini düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair kararlar yayınlandı. Buna göre bankalar; konut kredisi için başvuran müşterilerine sigorta masrafları dahil ve sigortasız konut kredisi seçeneklerini sunarak vatandaşın rızasını almak zorunda.

23 Eylül 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31962

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/5/2015 tarihli ve 29369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Yan finansal ürün ve hizmet: Konut finansmanı sözleşmesinin faiz, kâr payı, vergi, fon ve benzeri yasal giderler dışında tüketiciye sunulan her türlü ürün veya hizmet ile kredi bağlantılı sigorta hariç olmak üzere sigortayı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (m) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“4) Tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak hazırlanacak ve formun eki olarak da verilebilecek örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgi,”

“8) Aylık taksitlerin azami faiz oranını geçmemek üzere değişiklik gösterebileceği konusunda bir ibarenin yer aldığı, tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak konut finansmanı kuruluşunun uygulamakta olduğu cari faiz oranı ve azami faiz oranı üzerinden hazırlanacak ve formun eki olarak da verilebilecek örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredinin taksit tutarlarının eşit olması halinde ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgi,”

“ö) Sigortalı ve sigortasız kredi tekliflerinin sunulması halinde kredi bağlantılı sigortaların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına ilişkin bilgi,”

“(3) Konut finansmanı kuruluşunun, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilmesi için sözleşme öncesi bilgi formu ile birlikte Ek-5’te yer alan Konut Finansmanı Tercih Formunun en az on dört punto büyüklüğünde, tüketicinin sigortaya ilişkin tercihini ve onayını da içerecek şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu” olarak, birinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamaz.  Konut finansmanı kuruluşu, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilir. Zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümler saklıdır.”

“(3) Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresi ile uyumlu, dain-i mürtehini konut finansmanı kuruluşu olan sigorta poliçesi, tüketiciye önerilen kredinin koşullarında değişikliğe sebep olmaksızın konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.

(4) Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması zorunludur. Krediye ilişkin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta yaptırılamaz. Kredi tutarını aşan sigorta yapılması yasaktır.

(5) 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in ekinde yer alan listede Bireysel Krediler başlığı altında ücretleri sayılan ürün ve hizmetler, kredi ile ilgili yan finansal ürün ve hizmet olarak kabul edilir. Konut finansmanı sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-5 eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 1/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız

 

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.