Son Dakika

DANIŞTAY, MEB MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINDAKİ 35 YAŞ ŞARTINI HUKUKA UYGUN BULDU

 


MEB Eğitim müfettiş yardımcılığındaki 35 yaş şartına açılan dava sonuçlandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Sendikanın açmış olduğu Müfettiş Yardımcılığında 35 yaş şartını hukuka uygun bularak reddetti.

Danıştay Kararı;

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU         2021/1822 E.  ,  2022/206 K.

"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No : 2021/1822
Karar No : 2022/206

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...Sendikası (...-Sen)
VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri ...

İSTEMİN KONUSU : Danıştay Onikinci Dairesinin 17/12/2020 tarih ve E:2019/2070, K:2020/4392 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: 30/03/2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde yer alan "Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak" ibaresinin, (ç) bendinde yer alan "Sınav tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak" ibaresinin ve 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur." ibaresinin iptali istenilmiştir.
Daire kararının özeti: Danıştay Onikinci Dairesinin 17/12/2020 tarih ve E:2019/2070, K:2020/4392 sayılı kararıyla;
Anayasa'nın 124. maddesi, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 40. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 41. maddesinin 3. fıkrası, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in 14. maddesi, 30/03/2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi, 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan kurallar aktarılarak,
Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde alt düzeydeki normların, dayanağını üst düzeydeki normlardan aldığının kuşkusuz olduğu, normlar hiyerarşisinin en üstünde evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa'nın bulunduğu, daha sonra gelen kanunların dayanağını Anayasa'dan, yönetmeliklerin ise dayanağını kanunlardan aldığı, bir normun kendisinden daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm getirmesinin mümkün olmadığı, nitekim Anayasa'nın 124. maddesinin de "Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler." şeklindeki hükmüyle bunu ifade ettiği,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 41. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, uzman yardımcılarının mesleğe özel yarışma sınavı ile alınacağı ve uzman yardımcılığı giriş sınavının merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşacağı yönündeki hükme uygun olarak hazırlanan dava konusu Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerinde üst normlara ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle,

davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, dava konusu Yönetmeliğin dayanağı olan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 40. maddesinde uzman yardımcılığına atanabilmek için aranılan şartların sayıldığı, bu şartlar arasında KPSS puanının gerekliliğinden söz edilmediği, öğretmenliğe atanabilmek için kırk yaş şartı aranırken, uzman yardımcılığına atanabilmek için otuz beş yaş şartı aranmasının hangi gerekçeye dayandığının anlaşılamadığı, üst hukuk normlarında bu yönde bir kısıtlama bulunmadığı, Bakanlığa yarışma sınavının nasıl yapılacağı konusunda sınırsız bir takdir yetkisi verildiği, hukuki güvenlik ilkesi gereği adayların sınav duyurusu yapılmadan sınavın şeklini bilmeleri gerektiği, sadece sözlü sınavdan oluşacak yarışma sınavının objektifliğinin tartışmalı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;
"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka aykırı karar verilmesi,
c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 17/12/2020 tarih ve E:2019/2070, K:2020/4392 sayılı kararının ONANMASINA,
3. Kesin olarak, 27/01/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.