Son Dakika

LİYAKAT SEN SINAVSIZ ŞUBE MÜDÜRLERİNİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR. İŞTE YARGI KARARI

İSTEMİN ÖZETİ    : Davacı tarafından, 2022 yılında 657 sayılı Kanunun 76. Maddesine istinaden yapılan şube müdürü atamalarının iptali istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ    :Davacı tarafından, 2022 yılında 657 sayılı Kanunun 76. Maddesine istinaden yapılan şube müdürü atamalarının iptali istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, iptali ve yürütmenin durdurulması  savunulmaktadır.

                                                                TÜRK MİLLETİ ADINA
 Karar veren Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesince Mahkememizin 21/06/2022 tarihli yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.İdari Dava Dairesinin 06/07/2022 tarih, ve 2022/825 sayılı Kararıyla kaldırıldığı görülmekle, yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü:
Uyuşmazlığın çözümü için gerekli görüldüğünden,
Davalı idareden;
1- 2022 yılında boş bulunan şube müdürlüğü kadrolarına atama yapılabilmesi için görevde yükselme sınavı yapılıp yapılmadığının sorulmasına,
2- Sınavın gerçekleştirilmiş olması halinde; hangi tarihlerde gerçekleştirildiğinin ve davacının bu sınava başvurup başvurmadığının sorulmasına,
3- Sınav gerçekleştirilmeden atama yapılmış olması halinde; hangi ilgili mevzuat hükmü uyarınca sınavsız atama yapıldığına ilişkin belgelerin istenilmesine,
4- Sınavsız atama gerçekleştirilmiş olması halinde, 2022 yılında ülke genelinde kaç kişinin Şube Müdürü olarak atandığının ve bu kişilerin atamasının yapılmasında esas alınan değerlendirme ölçütlerinin sorulmasına, ilgili hususlara dair bilgi ve belgelerin Mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,
Davanın durumuna ve olayın niteliğine göre yürütmenin durdurulması isteminin ara kararı gereği yerine getirildikten ya da ara kararına cevap süresi geçtikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20. maddesi ve 27/5 hükmü uyarınca ara kararına cevap süresinin (30) gün olarak belirlenmesine, 03/08/2022 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.